Changeset 786


Ignore:
Timestamp:
03/30/10 09:05:32 (10 years ago)
Author:
translator
Message:
 
Location:
lang
Files:
17 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/Serbian (Cyrillic).txt

  r776 r786  
  1 "English" ---> "СрпскО (ћОрОлОца)" 
   1"English" ---> "Српски (ћирилица)" 
  22"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf" 
  33" %2%" ---> " %2%" 
  4 "%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазМО - %2$.2fKB/s ОзлазМО" 
  5 "%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазМО - %2$.2fMB ОзлазМО" 
  6 "%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB ПЎ %2$.2fMB" 
  7 "%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-чвПра" 
  8 "%1% active torrent(s)" ---> "АктОвМО тПреМтО" 
  9 "%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% ЌуштерОје Оз ДХТ-а за %2%." 
  10 "%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% пПрт %2% успешМП ПтвПреМ." 
  11 "%1% port mapping request failed." ---> "%1% пПрт МОје ПтвПреМ." 
   4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни" 
   5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни" 
   6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB" 
   7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-чвора" 
   8"%1% active torrent(s)" ---> "Активни торенти" 
   9"%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% муштерије из ДХТ-а за %2%." 
   10"%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% порт %2% успешно отворен." 
   11"%1% port mapping request failed." ---> "%1% порт није отворен." 
  1212"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  13 "%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% МуштерОје. (%1%)" 
  14 "&Pause All" ---> "Све паузОратО" 
  15 "&Resume All" ---> "Све МаставОтО" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
  17 "(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  18 "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  19 "About" ---> "О МаЌа" 
  20 "Above Normal" ---> "ПрекП МПрЌалМПг" 
  21 "Active downloads :" ---> "ТреМутМП ПреузОЌаш" 
  22 "Active seeds :" ---> "ТреМутМП МуЎОш" 
  23 "Active seeds hard limit:" ---> "НајгПрња граМОца ОзвПра" 
  24 "Active" ---> "АктОваМ" 
  25 "Add New Peer" ---> "ДПЎај МПвПг ЌуштерОју" 
  26 "Add New Tracker" ---> "УМесО МПвПг трекера" 
  27 "Add New Web Seed or DHT Node" ---> "ДПЎај МПвО 'webseed' ОлО ДХТ-чвПр" 
  28 "Add Torrent" ---> "ДПЎај тПреМт" 
  29 "Add" ---> "ДПЎај" 
  30 "Adjust Queue Position" ---> "ОбраЎО свПје ЌестП у реЎу" 
  31 "Advanced GUI" ---> "ПрПЎужеМО" 
  32 "Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "УпПзПрење %2%, статусМО кПЎ: %4%, вреЌеМа %3%. (%1%)" 
  33 "Allocating" ---> "ДПЎељеМП" 
  34 "Allocation Mode:" ---> "МПЎус ЎПЎељења" 
  35 "Allow only one instance to run" ---> "ДПзвПлО саЌП јеЎМу ОМстаМцу" 
  36 "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "НекПрекМО МачОМ пПвеза, %1%, Је упПтреблјеМ." 
  37 "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "НекПректМа степеМОца шОфрацОје, %1%, је упПтребњеМа." 
  38 "Apply" ---> "ППтврЎО" 
  39 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте лО сОгурМО Ўа желОте затвПрОтО Ñ 
  40 Ð°Ð»ÐžÑ‚е?" 
  41 "Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте лО сОгурМО, Ўа желОте све преузетП ОзбрОсатО?" 
  42 "Auto Sort" ---> "АутПЌатскП сПртОрање" 
  43 "Auto-managed" ---> "АутПЌатскП уређОвање" 
  44 "BitTorrent" ---> "БОтТПреМт" 
  45 "Bittorrent Event: %1%." ---> "БОттПреМт ЎПгађај: %1%." 
  46 "Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% се треМутМП преузОЌа. (%1%)" 
  47 "Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% завршеМа. (%1%)" 
  48 "Both" ---> "Оба" 
  49 "Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "ТреМутМа велОчОМа 'Cache'-а : %1.2f МОб" 
  50 "Cache Write Size :" ---> "ВелОчОМа 'cache' упОса" 
  51 "Calculating Piece Hashes..." ---> "ПрПрачуМај ЎелПве 'hash'-а" 
  52 "Cancel" ---> "ПрекОМО" 
  53 "Checking Files" ---> "ПрПвера фајлПва" 
  54 "Choked" ---> "УспПреМО" 
  55 "Clear IP database" ---> "ИзбрОшО ИП-ЎатПтеку" 
  56 "Client" ---> "КлОјеМт" 
  57 "Close to tray" ---> "ЗатвПрО = пребацО у 'tray'" 
  58 "Comment" ---> "КПЌеМтар" 
  59 "Completed" ---> "КПЌплетОраМП" 
  60 "Completed:" ---> "ЗавршеМП:" 
  61 "Confirm on close" ---> "ППтврЎО преЎ затварањеЌ" 
  62 "Connecting to Tracker" ---> "ППвезује се Ма трекер" 
  63 "Connecting" ---> "ППвежО" 
  64 "Connection Policies" ---> "НачОМ пПвеза" 
  65 "Construct a New Torrent" ---> "НаправО МПвО тПреМт" 
  66 "Copies" ---> "КПпОје" 
  67 "Country" ---> "Држава" 
  68 "Creating Torrent..." ---> "НаправО тПреМт..." 
  69 "Creating a New Torrent File" ---> "НаправО МПвО тПреМт фајл" 
  70 "Creator" ---> "НаправО тПреМт фајл" 
  71 "Critical" ---> "КрОтОчМП" 
  72 "Current Cache Status" ---> "ТреМутМП стање 'cache'-а" 
   13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Муштерије. (%1%)" 
   14"&Pause All" ---> "Све паузирати" 
   15"&Resume All" ---> "Све наставити" 
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2009" ---> "© Еоин О'Цаллагхан 2009" 
   17"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
   18"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   19"About" ---> "О нама" 
   20"Above Normal" ---> "Преко нормалног" 
   21"Active downloads :" ---> "Тренутно Преузимаш" 
   22"Active seeds :" ---> "Тренутно нудиш" 
   23"Active seeds hard limit:" ---> "Најгорња граница извора" 
   24"Active" ---> "Активан" 
   25"Add New Peer" ---> "Додај новог муштерију" 
   26"Add New Tracker" ---> "Унеси новог трекера" 
   27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Додај нови 'webseed' или ДХТ-чвор" 
   28"Add Torrent" ---> "Додај торент" 
   29"Add" ---> "Додај" 
   30"Adjust Queue Position" ---> "Обради своје место у реду" 
   31"Advanced GUI" ---> "Продужени" 
   32"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Упозорење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)" 
   33"Allocating" ---> "Додељено" 
   34"Allocation Mode:" ---> "Модус додељења" 
   35"Allow only one instance to run" ---> "Дозволи само једну инстанцу" 
   36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен." 
   37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена." 
   38"Apply" ---> "Потврди" 
   39"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте ли сигурни да желите затворити халите?" 
   40"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте ли сигурни, да желите све преузето избрисати?" 
   41"Auto Sort" ---> "Аутоматско сортирање" 
   42"Auto-managed" ---> "Аутоматско уређивање" 
   43"BitTorrent" ---> "БитТорент" 
   44"Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%." 
   45"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)" 
   46"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)" 
   47"Both" ---> "Оба" 
   48"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Тренутна величина 'Cache'-а : %1.2f Миб" 
   49"Cache Write Size :" ---> "Величина 'cache' уписа" 
   50"Calculating Piece Hashes..." ---> "Прорачунај делове 'hash'-а" 
   51"Cancel" ---> "Прекини" 
   52"Checking Files" ---> "Провера фајлова" 
   53"Choked" ---> "Успорени" 
   54"Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку" 
   55"Client" ---> "Клијент" 
   56"Close to tray" ---> "Затвори = пребаци у 'tray'" 
   57"Comment" ---> "Коментар" 
   58"Completed" ---> "Комплетирано" 
   59"Completed:" ---> "Завршено:" 
   60"Confirm on close" ---> "Потврди пред затварањем" 
   61"Connecting to Tracker" ---> "Повезује се на трекер" 
   62"Connecting" ---> "Повежи" 
   63"Connection Policies" ---> "Начин повеза" 
   64"Construct a New Torrent" ---> "Направи нови торент" 
   65"Copies" ---> "Копије" 
   66"Country" ---> "Држава" 
   67"Creating Torrent..." ---> "Направи торент..." 
   68"Creating a New Torrent File" ---> "Направи нови торент фајл" 
   69"Creator" ---> "Направи торент фајл" 
   70"Critical" ---> "Критично" 
   71"Current Cache Status" ---> "Тренутно стање 'cache'-а" 
  7372"Currently set to '%1%' at %2%" --->  ???  
  74 "DHT Node" ---> "ДХТ-чвПр" 
  75 "DHT disabled" ---> "ДХТ ОскључеМ" 
  76 "DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт." 
  77 "DHT" ---> "ДѠ
  78 Ð¢" 
  79 "Debug Event: %1%." ---> "'debug' ЎПгађај: %1%." 
   73"DHT Node" ---> "ДХТ-чвор" 
   74"DHT disabled" ---> "ДХТ искључен" 
   75"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт." 
   76"DHT" ---> "ДхТ" 
   77"Debug Event: %1%." ---> "'debug' догађај: %1%." 
  8078"Debug" ---> "'debug'" 
  81 "Default save folder :" ---> "СтаМЎарЎМа Ќапа:" 
  82 "Delete" ---> "ИзбрОшО" 
  83 "Details" ---> "ДетаљО" 
  84 "Dev Msg: %1%." ---> "ППр.газЎе: %1%." 
  85 "Dir." ---> "Мапа" 
  86 "Disabled" ---> "ИскључеМ" 
  87 "Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (пПЎела Ñ 
  88 Ð°Ñˆ-табеле)" 
  89 "Don't Manage Torrent(s)" ---> "Неуређују се тПреМтО аутПЌатскО" 
  90 "Don't count slow torrents." ---> "НебрПјО спПре тПреМте" 
  91 "Don't download" ---> "Не преузОЌај" 
  92 "Down" ---> "УлазМа" 
  93 "Download Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа улазМПг прПтПка (КБ/с):" 
  94 "Download" ---> "УлазМа брз." 
  95 "Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "ПреузеП %1$.2fMB, пПЎелОП %2$.2fMB, ПЎМПс %3$.2f." 
  96 "Downloaded" ---> "ПреузетП" 
  97 "Downloading Metadata" ---> "ПуМО Ќета-фајлПве" 
  98 "Downloading" ---> "ПреузОЌа се" 
  99 "E&xit" ---> "ЗатвПрО Ñ 
  100 Ð°Ð»ÐžÑ‚е" 
  101 "ETA" ---> "ЈПш Пстаје" 
  102 "ETA:" ---> "ЈПш Пстаје:" 
  103 "Edit Download Folders" ---> "ПрПЌеМО улазМу Ќапу" 
  104 "Edit Peer" ---> "ПреПбраЎО ЌуштерОју" 
  105 "Edit Torrent Save Folders" ---> "ПрПЌеМО улазМу Ќапу за тПреМт фајлПве" 
  106 "Edit Tracker" ---> "ПреПбраЎО трекера" 
  107 "Edit" ---> "ПреПбраЎО" 
  108 "Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "АктОвОрај ДХТ (Меће се Ма прОватМОЌ тПреМтОЌа укључОватО)" 
  109 "Enable IP filtering." ---> "АктОвОрај ИП-фОлтрацОју" 
  110 "Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "АктОвОрај ПпцОје ОлО 'libtorrent' ЎПЎатке" 
  111 "Enable Protocol Encryption." ---> "АктОвОрај шОфрацОју за прПтПкПл" 
  112 "Enable Remote Control" ---> "АктОвОрај ЎалјОМскО" 
  113 "Enabled" ---> "АктОвОраМ" 
  114 "Encoding Level" ---> "СтепеМ шОфрацОје" 
  115 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "УМесО жеЉеМу 'webseed'-УРЛ аЎресу ОлО ДХТ-чвПр" 
  116 "Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "УМесО УРЛ-аЎресе ПЎ трекера" 
  117 "Error!" ---> "Грешка!" 
  118 "Exception caught: %1%, from %2%." ---> "ИзузетМа грешка: %1%, у %2%." 
  119 "Exit Halite" --->  ???  
  120 "Failed, %1%" ---> "МеуспешМП, %1%" 
  121 "Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "БрзО Маставак МеуспешаМ: %2%. (%1%)" 
  122 "File" ---> "Ѐајл" 
  123 "Filename" ---> "ИЌе фајла" 
  124 "Files" ---> "ЀајлПвО" 
  125 "Filtering %1% range(s)" ---> "%1% БлПкОраМОѠ
  126  Ð˜ÐŸ-секцОја" 
  127 "Finish Time" ---> "ВреЌе завршетка" 
  128 "Finished" ---> "ЗавршеМП" 
  129 "Force Close" ---> "НасОлМП затварање" 
  130 "Forced" ---> "НатераМ" 
  131 "General Settings" ---> "Опште" 
  132 "General" ---> "Опште" 
  133 "Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "ГеМерОраМП ОЌе тПреМта (МепрПЌеМљОвП)" 
  134 "Global Limits" ---> "ГлПбалМП лОЌОтОрање" 
  135 "Globals" ---> "Уређај везеМ за све" 
  136 "Halite BitTorrent Client" ---> "ХалОте бОттПреМт клОјеМт" 
  137 "Halite Debug Dialog" ---> "ХалОте, ЎОалПг 'debug'-а" 
  138 "Halite importing IP ranges..." ---> "ХалОте ОЌпПртОра ЎелПве ИП-а" 
  139 "Halite not listening!" ---> "ХалОте МОје пПвезаМ са ЌрежПЌ" 
  140 "Halite shutting down..." ---> "ХалОте се треМутМП затвара" 
  141 "Handshake" ---> "РукПваМје" 
  142 "Has choked us" ---> "УспПрОП Мас је" 
  143 "Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "НеуспешаМ Ñ 
  144 Ð°Ñˆ за ЎеП %2% ПЎ %1%. " 
  145 "IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-фОлтер блПкОраП %1%, %2%." 
  146 "IP Filtering" ---> "ИП ЀОлтрацОј" 
  147 "IP filter disabled" ---> "ИП-фОлтер ОскључеМ" 
  148 "IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 пПвез МеуспешаМ. МОје серОПзаМ." 
  149 "Import ipfilter.dat" ---> "ИЌпПртОрај 'ipfilter.dat'" 
  150 "Importing IP Filters..." ---> "ИЌпПртОрај ИП-фОлтер..." 
  151 "Incoming" ---> "УлазМП" 
  152 "Info" ---> "ИМфПрЌацОја" 
  153 "Informed of external IP address: %1%." ---> "ИМфПрЌОсаМ прекП екстерМе ИП-аЎресе: %1%." 
  154 "Interested in us" ---> "ИМтересује се за Мас" 
  155 "Interesting" ---> "ИМтересОраМ" 
  156 "Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "НеОсправаМ тПреМт (%1%) ПЎ (%2%)" 
  157 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај ЌалП ЎПк се Ñ 
  158 Ð°Ð»ÐžÑ‚е затвПрО, КаЎ се Пва пПрука склПМО, ПМЎа је О Ñ 
  159 Ð°Ð»ÐžÑ‚е затвПреМ." 
  160 "Language (requires restart)" ---> "ЈезОк (пПсле прПЌеМе, пПкреМО Ñ 
  161 Ð°Ð»ÐžÑ‚е МаМПвП)" 
  162 "Limit the no. of half-open connections" ---> "ОграМОчО брПј пПлу ПтвПреМОѠ
  163  ÐŒÑ€ÐµÐ¶ÐœÐžÑ 
  164  Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°" 
  165 "List of Trackers." ---> "ЛОста свОѠ
  166  Ñ‚рекера" 
  167 "Loading IP filters..." ---> "ПреузЌО ИП-фОлтер" 
  168 "Local connection" ---> "ЛПкалМО пПвез" 
  169 "Log debug events." ---> "УпОсуј Ўебуг резултате" 
  170 "Log off Windows" --->  ???  
  171 "Log to file." ---> "АрѠ
  172 ÐžÐ²ÐžÑ€Ð°Ñ˜ Дешавање" 
  173 "Logging" ---> "ПрПтПкПл" 
  174 "Manage Torrent(s)" ---> "УређОвај тПреМте" 
  175 "Managed Downloading" ---> "ПреузЌО уређеМе тПреМте" 
  176 "Managed Seeding" ---> "НуЎО уређеМе тПреМте" 
  177 "Managed Torrent" ---> "уређеМ тПреМт" 
  178 "Managed" ---> "УређеМ" 
  179 "Match the listen port number (recommended)." ---> "КПрОстО стаМЎартМО пПрт (препПстављеМП)" 
  180 "Max Size (MiB) :" ---> "МаксОЌалМа велОчОМа (МОб)" 
  181 "Max failures : " ---> "МаксОЌалМП грешака" 
  182 "Max replies : " ---> "МаксОЌалМОѠ
  183  ÐŸÐŽÐ³ÐŸÐ²ÐŸÑ€Ð°" 
  184 "Maximum" ---> "МаксОЌалМП" 
  185 "Message" ---> "ППрука" 
  186 "Metadata Plugin" ---> "'Metadata' ЎПЎатак" 
  187 "Minimize to tray." ---> "СЌањО = пребацО у 'tray'." 
  188 "Move Down" ---> "СпустО" 
  189 "Move To Bottom" ---> "ПреЌа ЎПле" 
  190 "Move To Top" ---> "ПреЌа гПре" 
  191 "Move Up" ---> "ДОгМО" 
  192 "Move finished torrents to :" ---> "ПребацО преузете фајлПве у:" 
  193 "Move the completed torrent to:" ---> "ПребацО Пвај преузетО фајл у:" 
  194 "N/A" ---> "Н/Д" 
   79"Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:" 
   80"Delete" ---> "Избриши" 
   81"Details" ---> "Детаљи" 
   82"Dev Msg: %1%." ---> "Пор.газде: %1%." 
   83"Dir." ---> "Мапа" 
   84"Disabled" ---> "Искључен" 
   85"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)" 
   86"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Неуређују се торенти аутоматски" 
   87"Don't count slow torrents." ---> "Неброји споре торенте" 
   88"Don't download" ---> "Не преузимај" 
   89"Down" ---> "Улазна" 
   90"Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):" 
   91"Download" ---> "Улазна брз." 
   92"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f." 
   93"Downloaded" ---> "Преузето" 
   94"Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове" 
   95"Downloading" ---> "Преузима се" 
   96"E&xit" ---> "Затвори халите" 
   97"ETA" ---> "Још остаје" 
   98"ETA:" ---> "Још остаје:" 
   99"Edit Download Folders" ---> "Промени улазну мапу" 
   100"Edit Peer" ---> "Преобради муштерију" 
   101"Edit Torrent Save Folders" ---> "Промени улазну мапу за торент фајлове" 
   102"Edit Tracker" ---> "Преобради трекера" 
   103"Edit" ---> "Преобради" 
   104"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Активирај ДХТ (неће се на приватним торентима укључивати)" 
   105"Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију" 
   106"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Активирај опције или 'libtorrent' додатке" 
   107"Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол" 
   108"Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински" 
   109"Enabled" ---> "Активиран" 
   110"Encoding Level" ---> "Степен шифрације" 
   111"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Унеси жеЉену 'webseed'-УРЛ адресу или ДХТ-чвор" 
   112"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ-адресе од трекера" 
   113"Error!" ---> "Грешка!" 
   114"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Изузетна грешка: %1%, у %2%." 
   115"Exit Halite" ---> "Затвори халите" 
   116"Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%" 
   117"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзи наставак неуспешан: %2%. (%1%)" 
   118"File" ---> "Фајл" 
   119"Filename" ---> "Име фајла" 
   120"Files" ---> "Фајлови" 
   121"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% Блокираних ИП-секција" 
   122"Finish Time" ---> "Време завршетка" 
   123"Finished" ---> "Завршено" 
   124"Force Close" ---> "Насилно затварање" 
   125"Forced" ---> "Натеран" 
   126"General Settings" ---> "Опште" 
   127"General" ---> "Опште" 
   128"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Генерирано име торента (непроменљиво)" 
   129"Global Limits" ---> "Глобално лимитирање" 
   130"Globals" ---> "Уређај везен за све" 
   131"Halite BitTorrent Client" ---> "Халите битторент клијент" 
   132"Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог 'debug'-а" 
   133"Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортира делове ИП-а" 
   134"Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом" 
   135"Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара" 
   136"Handshake" ---> "Рукованје" 
   137"Has choked us" ---> "Успорио нас је" 
   138"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш за део %2% од %1%. " 
   139"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%." 
   140"IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј" 
   141"IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен" 
   142"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан." 
   143"Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај 'ipfilter.dat'" 
   144"Importing IP Filters..." ---> "Импортирај ИП-филтер..." 
   145"Incoming" ---> "Улазно" 
   146"Info" ---> "Информација" 
   147"Informed of external IP address: %1%." ---> "Информисан преко екстерне ИП-адресе: %1%." 
   148"Interested in us" ---> "Интересује се за нас" 
   149"Interesting" ---> "Интересиран" 
   150"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)" 
   151"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се халите затвори, Кад се ова порука склони, онда је и халите затворен." 
   152"Language (requires restart)" ---> "Језик (после промене, покрени халите наново)" 
   153"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза" 
   154"List of Trackers." ---> "Листа свих трекера" 
   155"Loading IP filters..." ---> "Преузми ИП-филтер" 
   156"Local connection" ---> "Локални повез" 
   157"Log debug events." ---> "Уписуј дебуг резултате" 
   158"Log off Windows" ---> "Одјави се са свог налога" 
   159"Log to file." ---> "Архивирај Дешавање" 
   160"Logging" ---> "Протокол" 
   161"Manage Torrent(s)" ---> "Уређивај торенте" 
   162"Managed Downloading" ---> "Преузми уређене торенте" 
   163"Managed Seeding" ---> "Нуди уређене торенте" 
   164"Managed Torrent" ---> "уређен торент" 
   165"Managed" ---> "Уређен" 
   166"Match the listen port number (recommended)." ---> "Користи стандартни порт (предложено)" 
   167"Max Size (MiB) :" ---> "Максимална величина (Миб)" 
   168"Max failures : " ---> "Максимално грешака" 
   169"Max replies : " ---> "Максималних одговора" 
   170"Maximum" ---> "Максимално" 
   171"Message" ---> "Порука" 
   172"Metadata Plugin" ---> "'Metadata' додатак" 
   173"Minimize to tray." ---> "Смањи = пребаци у 'tray'." 
   174"Move Down" ---> "Спусти" 
   175"Move To Bottom" ---> "Према доле" 
   176"Move To Top" ---> "Према горе" 
   177"Move Up" ---> "Дигни" 
   178"Move finished torrents to :" ---> "Пребаци преузете фајлове у:" 
   179"Move the completed torrent to:" ---> "Пребаци овај преузети фајл у:" 
   180"N/A" ---> "Н/Д" 
  195181"NAT-PMP" ---> "'NAT-PMP'" 
  196 "Name" ---> "ИЌе" 
  197 "Name:" ---> "ИЌе:" 
  198 "New" ---> "НПвО" 
  199 "None" ---> "НОкаквО" 
  200 "Normal" ---> "НПрЌалМП" 
  201 "Not currently set to take any action" --->  ???  
  202 "Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "ИМфПрЌацОја: кПЌпактМП ЎПЎаваМје Ме ОЎе са свакПј акцОјО" 
  203 "OK" ---> "У реЎу" 
  204 "OS reported error for file '%1%'" ---> "ОператОвМО сОстеЌ јавља грешку кПЎ '%1%'" 
  205 "Ok" ---> "У реЎу" 
  206 "Open &Halite" ---> "Увећај Ñ 
  207 Ð°Ð»ÐžÑ‚е" 
  208 "Open Download Folder" ---> "ОтвПрО улазМу Ќапу" 
  209 "Open a (single) port between : " ---> "ОтвПрО јеЎаМ пПрт ОзЌеђу...:" 
  210 "Outgoing" ---> "ИзлазМП" 
  211 "Output File" ---> "ИзлазМО фајл" 
  212 "Overhead:" ---> "НеупПребљОвП:" 
  213 "Password : " ---> "ЛПзОМка:" 
  214 "Path" ---> "Пут" 
  215 "Pause all torrents" --->  ???  
  216 "Pause" ---> "ПаузОрај" 
  217 "Paused" ---> "ПаузОраМ" 
  218 "Pausing" ---> "ПаузОрај" 
  219 "Peer %2%: %1%." ---> "МуштерОја %2%: %1%." 
  220 "Peer Event: %1%." ---> "ДПгађај кПЎ ЌуштерОје: %1%." 
  221 "Peer banned %2%. (%1%)" ---> "МуштерОја %2% БаМПваМ. (%1%)" 
  222 "Peer" ---> "МуштерОја" 
  223 "Peers" ---> "МуштерОје" 
  224 "Peers:" ---> "МуштерОје:" 
  225 "Piece %2% finished. (%1%)" ---> "ДеП %2% завршеМ. (%1%)" 
  226 "Piece Expiry (sec) :" ---> "РаспПреЎ ЎелПва (сек):" 
  227 "Piece Size (KBs)" ---> "ВећОМа Ўела (КБ)" 
  228 "Plaintext Encrypted" ---> "ЈасМП шОфрОраМП" 
  229 "Plaintext" ---> "ЈасМП" 
  230 "Port %1% open" ---> "ППрт %1% ПтвПреМ" 
  231 "Port (UDP)" ---> "ППрт (УДП)" 
  232 "Port : " ---> "ППрт:" 
  233 "Port Forwarding" ---> "ППрт прПЎужење" 
  234 "Port to listen on : " ---> "ППрт:" 
  235 "Port" ---> "ППрт" 
  236 "Ports" ---> "ППртПвО" 
  237 "Prefer RC4" ---> "ПрОвОлегОрј РЊ4" 
  238 "Priority" ---> "ВажМПстО" 
  239 "Private" ---> "ПрОатМП" 
  240 "Progress" ---> "НапреЎак" 
  241 "Protocol Encryption" ---> "КОфрацОја прПтПкПла" 
  242 "Proxies" ---> "ПрПксО-сервер" 
  243 "Proxy Host/IP : " ---> "ИЌе Ñ 
  244 ÐŸÑÑ‚-а/ИП" 
  245 "Proxy Settings" ---> "УређајО" 
  246 "Queue Position" ---> "МестП у реЎу" 
   182"Name" ---> "Име" 
   183"Name:" ---> "Име:" 
   184"New" ---> "Нови" 
   185"None" ---> "Никакви" 
   186"Normal" ---> "Нормално" 
   187"Not currently set to take any action" ---> "До сада није ни једна акција одређена" 
   188"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији" 
   189"OK" ---> "У реду" 
   190"OS reported error for file '%1%'" ---> "Оперативни систем јавља грешку код '%1%'" 
   191"Ok" ---> "У реду" 
   192"Open &Halite" ---> "Увећај халите" 
   193"Open Download Folder" ---> "Отвори улазну мапу" 
   194"Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:" 
   195"Outgoing" ---> "Излазно" 
   196"Output File" ---> "Излазни фајл" 
   197"Overhead:" ---> "Неупоребљиво:" 
   198"Password : " ---> "Лозинка:" 
   199"Path" ---> "Пут" 
   200"Pause all torrents" ---> "Паузирај све торенте" 
   201"Pause" ---> "Паузирај" 
   202"Paused" ---> "Паузиран" 
   203"Pausing" ---> "Паузирај" 
   204"Peer %2%: %1%." ---> "Муштерија %2%: %1%." 
   205"Peer Event: %1%." ---> "Догађај код муштерије: %1%." 
   206"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Муштерија %2% Банован. (%1%)" 
   207"Peer" ---> "Извори/Муштерије" 
   208"Peers" ---> "Муштерије" 
   209"Peers:" ---> "Муштерије:" 
   210"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)" 
   211"Piece Expiry (sec) :" ---> "Распоред делова (сек):" 
   212"Piece Size (KBs)" ---> "Већина дела (КБ)" 
   213"Plaintext Encrypted" ---> "Јасно шифрирано" 
   214"Plaintext" ---> "Јасно" 
   215"Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен" 
   216"Port (UDP)" ---> "Порт (УДП)" 
   217"Port : " ---> "Порт:" 
   218"Port Forwarding" ---> "Порт продужење" 
   219"Port to listen on : " ---> "Порт:" 
   220"Port" ---> "Порт" 
   221"Ports" ---> "Портови" 
   222"Prefer RC4" ---> "Привилегирј РЦ4" 
   223"Priority" ---> "Важности" 
   224"Private" ---> "Приатно" 
   225"Progress" ---> "Напредак" 
   226"Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола" 
   227"Proxies" ---> "Прокси-сервер" 
   228"Proxy Host/IP : " ---> "Име хост-а/ИП" 
   229"Proxy Settings" ---> "Уређаји" 
   230"Queue Position" ---> "Место у реду" 
  247231"Queue System" ---> "'Queue system'" 
  248232"Queue View" --->  ???  
  249 "Queued for Checking" ---> "ЗапаЌћеМ у везО прПвере" 
  250 "Queued" ---> "Чека" 
  251 "RC4 Encrypted" ---> "КОфрОраМП са РЊ4" 
  252 "RC4" ---> "РЊ4" 
  253 "Rates:" ---> "ДелПвО:" 
  254 "Ratio (this session):" ---> "ОЎМПс (Ова сеЎМОца):" 
  255 "Ratio" ---> "ОЎМПс" 
  256 "Ratio:" ---> "ОЎМПс:" 
  257 "Read Cache Hit Ratio :" ---> "УчОтава са 'cache'-а" 
  258 "Read Size :" ---> "ВелОчОМа учОтавања" 
  259 "Reannounce" ---> "Освежi" 
  260 "Recheck Files" ---> "ПрПверО Ппет фајлПве" 
  261 "Remaining" ---> "ПреПсталП" 
  262 "Remaining:" ---> "ПреПсталП:" 
  263 "Remote Control Options" ---> "ОпцОје ЎаљОМскПга управљања" 
  264 "Remote Control" ---> "ДаљОМскП управљање" 
  265 "Remove" ---> "УклПМО" 
  266 "Reset" ---> "ППвратО" 
  267 "Resolve Countries from IP" ---> "ПрПМађО Ўржаву уз пПЌПћ ИП-аЎресе" 
  268 "Resume data generated. (%1%)" ---> "ППЎаткО за Маставак успешМП ствПреМО. (%1%)" 
  269 "Resume data generation failed. (%1%)" ---> "ППЎаткО за Маставак МОсу успешМП ствПреМО. (%1%)" 
  270 "Resume" ---> "НаставО" 
  271 "Resuming torrent. (%1%)" ---> "Наставља се. (%1%)" 
  272 "Review settings when adding torrent." ---> "ПОтај Ќе увек ЎалО желОЌ улазМу Ќапу прПЌеМутО каЎ уМПсОЌ МПве тПреМте" 
  273 "Save" ---> "АрѠ
  274 ÐžÐ²ÐžÑ€Ð°Ñ˜" 
  275 "Saving Torrent" ---> "АпѠ
  276 ÐžÐ²ÐžÑ€Ð°Ñ˜ фајл" 
  277 "Search branching : " --->"ППЎелеМа претраг ДХТ-а : " 
  278 "Security" ---> "СОгурМПстО" 
  279 "Seeding Limits" ---> "ГраМОца Мушења" 
  280 "Seeding" ---> "НуЎОш" 
  281 "Seeds" ---> "ИзвПрО" 
  282 "Seeds:" ---> "ИзвПрО:" 
  283 "Select Timed Action" --->  ???  
  284 "Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "ИзаберО Ќапу у кПјПј желОш Ўа тО буЎу преузетО фајлПвО. ИзаберО \" 
  285 "Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "ИзаберО Ќапу, у кПјПј жзрлОш ОЌатО скОМуте тПреМте ОлО Ўа прекОМеш Ўа тО се тПреМт МепреузОЌа ЎП краја." 
  286 "Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "ИзаберО фајл ОлО Ќапу, ПЎ кПјОѠ
  287  Ð¶ÐµÐ»ÐžÑˆ МаправОтО тПреМт" 
  288 "Select a random port within this range." ---> "БОра се случајМО пПрт Оз Пве секцОје" 
  289 "Select action to take :" --->  ???  
  290 "Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "ИзаберО јеЎаМ ТЊП-пПрт ОлО вОше, прекП кПјОѠ
  291  ÐŽÐ° Ñ 
  292 Ð°Ð»ÐžÑ‚е прОЌа улазМО прПтПк" 
  293 "Send login info to trackers." ---> "прОјавО се Ма трекеру" 
  294 "Set Priority" ---> "ОЎреЎО прОПрОтете" 
  295 "Set as Primary" ---> "ОЎреЎО каП главМО" 
  296 "Set time :" --->  ???  
  297 "Severity" ---> "ВажМПстО" 
  298 "Share ratio limit:" ---> "ГраМОца ПЎМПса" 
  299 "Show this message in future" ---> "ППказуј ЌО Пву пПруку" 
  300 "Shutdown Windows" --->  ???  
  301 "Shutting down session" ---> "ПрекОЎа се сеЎМОца" 
  302 "Size" ---> "ВелОчОМа" 
  303 "Smart Ban Plugin" ---> "ОпшОреМП кажМавања" 
  304 "Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "СтаМЎартМО Озузетак (%1%) ЎесОП се кПЎ (%2%)" 
  305 "Start Time" ---> "ППчетП преузОЌање" 
  306 "Status" ---> "АкцОја" 
  307 "Status:" ---> "АкцОја:" 
  308 "Stop" ---> "ЗауставО" 
  309 "Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "ППчетМП заустављеМ (ЎПзвПљава прПЌеМу прПЎужМПЎ уређаја)" 
  310 "Stopped" ---> "ЗаустављеМ" 
  311 "Stopping Torrents" ---> "ЗауставО тПреМте" 
  312 "Stopping" ---> "ЗауставО" 
  313 "Successfully %1%." ---> "%1% успешМП." 
  314 "Supports extensions" ---> "ППЎржава екстеМзОју" 
  315 "SysDateTimePick32" --->  ???  
  316 "Take no action" --->  ???  
  317 "Test" ---> "ИспОтак" 
  318 "The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "АкцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт." 
  319 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "ДеП за прОкључОвање МОје пПкреМуП раЎ, Ñ 
  320 Ð°Ð»ÐžÑ‚е је прОМуђеМ Ўа се затвПрО. прПверОте Ўа МекО прПграЌ Ме блПкОра Ñ 
  321 Ð°Ð»ÐžÑ‚е-у прОступ ЌрежО." 
  322 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО пПЎатке кПјО увек важе !!!" 
  323 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО стаМЎарЎМП пПЎешавање кПјП саЌП за МПве тПреМте важО." 
  324 "This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У ПвПј сеЎМОцО преузеП сО: %1$.2fMB, пПЎелОП: %2$.2fMB, ПЎМПс: %3$.2f." 
  325 "Tier" ---> "МестП" 
  326 "Time left:" ---> "ПреПсталП:" 
  327 "Time limit (sec):" ---> "вреЌеМска граМОца (сек):" 
  328 "Time ratio limit:" ---> "ВреЌеМскП ПЎПсМа граМОца:" 
  329 "Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
  330 "Time" ---> "ВреЌе" 
   233"Queued for Checking" ---> "Запамћен у вези провере" 
   234"Queued" ---> "Чека" 
   235"RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано са РЦ4" 
   236"RC4" ---> "РЦ4" 
   237"Rates:" ---> "Делови:" 
   238"Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):" 
   239"Ratio" ---> "Однос" 
   240"Ratio:" ---> "Однос:" 
   241"Read Cache Hit Ratio :" ---> "Учитава са 'cache'-а" 
   242"Read Size :" ---> "Величина учитавања" 
   243"Reannounce" ---> "Освежi" 
   244"Recheck Files" ---> "Провери опет фајлове" 
   245"Remaining" ---> "Преостало" 
   246"Remaining:" ---> "Преостало:" 
   247"Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања" 
   248"Remote Control" ---> "Даљинско управљање" 
   249"Remove" ---> "Уклони" 
   250"Reset" ---> "Поврати" 
   251"Resolve Countries from IP" ---> "Пронађи државу уз помоћ ИП-адресе" 
   252"Resume data generated. (%1%)" ---> "Податки за наставак успешно створени. (%1%)" 
   253"Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Податки за наставак нису успешно створени. (%1%)" 
   254"Resume" ---> "Настави" 
   255"Resuming torrent. (%1%)" ---> "Наставља се. (%1%)" 
   256"Review settings when adding torrent." ---> "Питај ме увек дали желим улазну мапу променути кад уносим нове торенте" 
   257"Save" ---> "Архивирај" 
   258"Saving Torrent" ---> "Апхивирај фајл" 
   259"Search branching : " --->"Поделена претраг ДХТ-а : " 
   260"Security" ---> "Сигурности" 
   261"Seeding Limits" ---> "Граница нушења" 
   262"Seeding" ---> "Нудиш" 
   263"Seeds" ---> "Извори" 
   264"Seeds:" ---> "Извори:" 
   265"Select Timed Action" ---> "Временско одређена акција" 
   266"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \" 
   267"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја." 
   268"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент" 
   269"Select a random port within this range." ---> "Бира се случајни порт из ове секције" 
   270"Select action to take :" ---> "Изабери једну акцију :" 
   271"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток" 
   272"Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру" 
   273"Set Priority" ---> "Одреди приоритете" 
   274"Set as Primary" ---> "Одреди као главни" 
   275"Set time :" ---> "Изабери време" 
   276"Severity" ---> "Важности" 
   277"Share ratio limit:" ---> "Граница односа" 
   278"Show this message in future" ---> "Показуј ми ову поруку" 
   279"Shutdown Windows" ---> "Угаси рачунар" 
   280"Shutting down session" ---> "Прекида се седница" 
   281"Size" ---> "Величина" 
   282"Smart Ban Plugin" ---> "Опширено кажнавања" 
   283"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)" 
   284"Start Time" ---> "Почето преузимање" 
   285"Status" ---> "Акција" 
   286"Status:" ---> "Акција:" 
   287"Stop" ---> "Заустави" 
   288"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Почетно заустављен (дозвољава промену продужнод уређаја)" 
   289"Stopped" ---> "Заустављен" 
   290"Stopping Torrents" ---> "Заустави торенте" 
   291"Stopping" ---> "Заустави" 
   292"Successfully %1%." ---> "%1% успешно." 
   293"Supports extensions" ---> "Подржава екстензију" 
   294"SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32" 
   295"Take no action" ---> "Nikakva akcija" 
   296"Test" ---> "Провера" 
   297"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт." 
   298"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи." 
   299"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!" 
   300"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање којо само за нове торенте важи." 
   301"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f." 
   302"Tier" ---> "Место" 
   303"Time left:" ---> "Преостало:" 
   304"Time limit (sec):" ---> "временска граница (сек):" 
   305"Time ratio limit:" ---> "Временско одосна граница:" 
   306"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "Преостало време: %1% сат(а), %2% минут(а) и %3% секунда/е" 
   307"Time" ---> "Време" 
  331308"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp" 
  332 "Torrent %1% finished." ---> "ТПреМт %1% завршеМ." 
  333 "Torrent %1% paused." ---> "ТПреМт %1% паузОра." 
  334 "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "ТПреМт (%1%) Озузетак успешМП пПправлјеМ: (%2%) у (%3%)." 
  335 "Torrent Defaults" ---> "СтаМЎарЎМа пПЎешавања" 
  336 "Torrent File" ---> "ТПреМт фајл" 
  337 "Torrent Root" ---> "Пут тПреМта" 
  338 "Torrent and Data" ---> "ТПреМт О ЎатПтеку" 
  339 "Torrent connection limits:" ---> "ОграМОчење пПвеза:" 
  340 "Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Грешка тПреМта: %1% (%2%)" 
  341 "Torrent save folder:" ---> "УлазМа Ќапа за тПреМте" 
  342 "Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "ОграМОчење брзОМе (КБ/с):" 
  343 "Torrent" ---> "ТПреМт" 
  344 "Torrent:" ---> "ТПреМт:" 
  345 "Torrents" ---> "ТПреМтО" 
  346 "Total max connections :" ---> "НајвећО брПј улазМОѠ
  347  Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°:" 
  348 "Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "УкупМО прПтПк (ОМклузОвМП прПтПкПлМО пПЎацО): %1$.2fMB улазМО О %2$.2fMB ОзлазМО." 
  349 "Total upload slots :" ---> "НајвећО брПј ОзлазМОѠ
  350  Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°:" 
  351 "Total" ---> "УкупМП" 
  352 "Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
  353 "Tracker Event: %1%." ---> "Трекер ЎПгађај: %1%." 
  354 "Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "УпПзПрење трекера: %2%! (%1%)" 
  355 "Tracker" ---> "Трекер" 
  356 "Tracker:" ---> "Трекер:" 
  357 "Trackers" ---> "ТрeкереО" 
  358 "Transferred:" ---> "ПреМешеМП:" 
  359 "Type" ---> "ТОп" 
  360 "UPnP router model (if recognised)." ---> "МПЎел УПМП-рПутера (акП је пПзМатП)." 
  361 "UPnP" ---> "УПМП" 
  362 "URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ ОзвПр %2%, %3%. (%1%)" 
  363 "URL" ---> "УРЛ" 
  364 "UnPlug and Play" ---> "ИзЎвПјО О пПкажО" 
  365 "Unicode exception: %1%." ---> "УМОцПЎе Озузетак: %1%." 
  366 "Unmanaged" ---> "НеуређОваМП" 
  367 "Up" ---> "ИзлазМа" 
  368 "Update in:" ---> "ОбМПва за:" 
  369 "Upload Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа ОзлазМг прПтПка (КБ/с):" 
  370 "Upload" ---> "ИзлазМа брз." 
  371 "Uploaded" ---> "Већ пПЎелОП" 
  372 "Use a proxy." ---> "УпПтреебО прПксО-сервера" 
  373 "User cancelled Torrent file creation" ---> "КПрОсМОк је прeкОМуП прављење тПреМта" 
  374 "Username : " ---> "КПрОсМОк:" 
  375 "Warning" ---> "УпПзПрење" 
   309"Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен." 
   310"Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира." 
   311"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)." 
   312"Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања" 
   313"Torrent File" ---> "Торент фајл" 
   314"Torrent Root" ---> "Пут торента" 
   315"Torrent and Data" ---> "Торент и датотеку" 
   316"Torrent connection limits:" ---> "Ограничење повеза:" 
   317"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Грешка торента: %1% (%2%)" 
   318"Torrent save folder:" ---> "Улазна мапа за торенте" 
   319"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ограничење брзине (КБ/с):" 
   320"Torrent" ---> "Торент" 
   321"Torrent:" ---> "Торент:" 
   322"Torrents" ---> "Торенти" 
   323"Total max connections :" ---> "Највећи број улазних повеза:" 
   324"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Укупни проток (инклузивно протоколни подаци): %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни." 
   325"Total upload slots :" ---> "Највећи број излазних повеза:" 
   326"Total" ---> "Укупно" 
   327"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
   328"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%." 
   329"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)" 
   330"Tracker" ---> "Трекер" 
   331"Tracker:" ---> "Трекер:" 
   332"Trackers" ---> "Трeкереи" 
   333"Transferred:" ---> "Пренешено:" 
   334"Type" ---> "Тип" 
   335"UPnP router model (if recognised)." ---> "Модел УПнП-роутера (ако је познато)." 
   336"UPnP" ---> "УПнП" 
   337"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ извор %2%, %3%. (%1%)" 
   338"URL" ---> "УРЛ" 
   339"UnPlug and Play" ---> "Издвоји и покажи" 
   340"Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%." 
   341"Unmanaged" ---> "Неуређивано" 
   342"Up" ---> "Излазна" 
   343"Update in:" ---> "Обнова за:" 
   344"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):" 
   345"Upload" ---> "Излазна брз." 
   346"Uploaded" ---> "Већ поделио" 
   347"Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера" 
   348"User cancelled Torrent file creation" ---> "Корисник је прeкинуо прављење торента" 
   349"Username : " ---> "Корисник:" 
   350"Warning" ---> "Упозорење" 
  376351"Web Seed" ---> "'Webseed'" 
  377 "Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' О ДХТ чвПрО" 
  378 "Write Cache Hit Ratio :" ---> "РаЎ пОсања у 'cache'-у" 
  379 "Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) кПЎ (%2%)" 
   352"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' и ДХТ чвори" 
   353"Write Cache Hit Ratio :" ---> "Рад писања у 'cache'-у" 
   354"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)" 
  380355"\r\0" ---> "\r\0" 
  381 "libTorrrent based client" --->  ???  
  382 "random up to" ---> "СлучајМП ЎП" 
   356"libTorrrent based client" ---> "На либТорренту базирани клијент" 
   357"random up to" ---> "Случајно до" 
  383358"resource.h\0" ---> "resource.h\0" 
  384 "to" ---> "ДП" 
  385 "uTorrent Metadata Plugin" ---> "'ÎŒTorrent'-ЎПЎатак за 'meta'-фајлПве" 
  386 "uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'ÎŒTorrent'-ЎПЎатак за бПље цОркулОрања ОзвПра" 
  387 "∞" ---> "- -" 
   359"to" ---> "До" 
   360"uTorrent Metadata Plugin" ---> "'μTorrent'-додатак за 'meta'-фајлове" 
   361"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'μTorrent'-додатак за боље циркулирања извора" 
   362"" ---> "- -" 
 • lang/Serbian.txt

  r776 r786  
  1 "English" ---> "Srpski (Latinica)" 
   1"English" ---> "Srpski (Latinica)" 
  22"English.rtf" ---> "../lang/Serbian.rtf" 
  33" %2%" ---> " %2%" 
   
  55"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB ulazni - %2$.2fMB izlazni" 
  66"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB" 
  7 "%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT-čvora" 
   7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT-čvora" 
  88"%1% active torrent(s)" ---> "Aktivni torenti" 
  9 "%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% muÅ¡terije iz DHT-a za %2%." 
  10 "%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% port %2% uspeÅ¡no otvoren." 
   9"%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% mušterije iz DHT-a za %2%." 
   10"%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% port %2% uspešno otvoren." 
  1111"%1% port mapping request failed." ---> "%1% port nije otvoren." 
  1212"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  13 "%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% MuÅ¡terije. (%1%)" 
   13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Mušterije. (%1%)" 
  1414"&Pause All" ---> "Sve pauzirati" 
  1515"&Resume All" ---> "Sve nastaviti" 
  16 "(C) Eoin O'Callaghan 2009" --->  ???  
   16"(C) Eoin O'Callaghan 2009" ---> "© Eoin O'Callaghan 2009" 
  1717"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(U-I) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1818"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(U-I) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  1919"About" ---> "O nama" 
  2020"Above Normal" ---> "Preko normalnog" 
  21 "Active downloads :" ---> "Trenutno preuzimaÅ¡" 
  22 "Active seeds :" ---> "Trenutno nudiÅ¡" 
   21"Active downloads :" ---> "Trenutno preuzimaš" 
   22"Active seeds :" ---> "Trenutno nudiš" 
  2323"Active seeds hard limit:" ---> "Najgornja granica izvora" 
  2424"Active" ---> "Aktivan" 
  25 "Add New Peer" ---> "Dodaj novog muÅ¡teriju" 
   25"Add New Peer" ---> "Dodaj novog mušteriju" 
  2626"Add New Tracker" ---> "Unesi novog trekera" 
  27 "Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Dodaj novi 'webseed' ili DHT-čvor" 
   27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Dodaj novi 'webseed' ili DHT-čvor" 
  2828"Add Torrent" ---> "Dodaj torent" 
  2929"Add" ---> "Dodaj" 
  3030"Adjust Queue Position" ---> "Obradi svoje mesto u redu" 
  31 "Advanced GUI" ---> "ProduÅŸeni" 
   31"Advanced GUI" ---> "Produženi" 
  3232"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Upozorenje %2%, statusni kod: %4%, vremena %3%. (%1%)" 
  3333"Allocating" ---> "Dodeljeno" 
  3434"Allocation Mode:" ---> "Modus dodeljenja" 
  3535"Allow only one instance to run" ---> "Dozvoli samu jednu instancu" 
  36 "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektni način poveza, %1%, je upotrebljen." 
  37 "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektna stepenica Å¡ifracije, %1%, je upotrebljena." 
   36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektni način poveza, %1%, je upotrebljen." 
   37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektna stepenica šifracije, %1%, je upotrebljena." 
  3838"Apply" ---> "Potvrdi" 
  39 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Jeste li sigurni da ÅŸelite zatvoriti halite?" 
  40 "Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Jeste li sigurni, da ÅŸelite sve preuzeto izbrisati?" 
   39"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Jeste li sigurni da želite zatvoriti halite?" 
   40"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Jeste li sigurni, da želite sve preuzeto izbrisati?" 
  4141"Auto Sort" ---> "Automatsko sortiranje" 
  42 "Auto-managed" ---> "Automatsko uređivanje" 
   42"Auto-managed" ---> "Automatsko uređivanje" 
  4343"BitTorrent" ---> "BitTorent" 
  44 "Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorent događaj: %1%." 
   44"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorent događaj: %1%." 
  4545"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% se trenutno preuzima. (%1%)" 
  46 "Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% zavrÅ¡ena. (%1%)" 
   46"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% završena. (%1%)" 
  4747"Both" ---> "Oba" 
  48 "Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Trenutna veličina 'Cache'-a : %1.2f MiB" 
  49 "Cache Write Size :" ---> "Veličina 'cache' upisa" 
  50 "Calculating Piece Hashes..." ---> "Proračunaj delove 'hash'-a" 
   48"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Trenutna veličina 'Cache'-a : %1.2f MiB" 
   49"Cache Write Size :" ---> "Veličina 'cache' upisa" 
   50"Calculating Piece Hashes..." ---> "Proračunaj delove 'hash'-a" 
  5151"Cancel" ---> "Prekini" 
  5252"Checking Files" ---> "Provera fajlova" 
  5353"Choked" ---> "Usporeni" 
  54 "Clear IP database" ---> "IzbriÅ¡i IP-datoteku" 
   54"Clear IP database" ---> "Izbriši IP-datoteku" 
  5555"Client" ---> "Klijent" 
  5656"Close to tray" ---> "Zatvori = prebaci u 'tray'" 
  5757"Comment" ---> "Komentar" 
  5858"Completed" ---> "Kompletirano" 
  59 "Completed:" ---> "ZavrÅ¡eno:" 
   59"Completed:" ---> "Završeno:" 
  6060"Confirm on close" ---> "Potvrdi pred zatvaranjem" 
  6161"Connecting to Tracker" ---> "Povezuje se na treker" 
  62 "Connecting" ---> "PoveÅŸi" 
  63 "Connection Policies" ---> "Način poveza" 
   62"Connecting" ---> "Poveži" 
   63"Connection Policies" ---> "Način poveza" 
  6464"Construct a New Torrent" ---> "Napravi novi torent" 
  6565"Copies" ---> "Kopije" 
  66 "Country" ---> "DrÅŸava" 
   66"Country" ---> "Država" 
  6767"Creating Torrent..." ---> "Napravi torent..." 
  6868"Creating a New Torrent File" ---> "Napravi novi torent fajl" 
  6969"Creator" ---> "Napravi torent fajl" 
  70 "Critical" ---> "Kritično" 
   70"Critical" ---> "Kritično" 
  7171"Current Cache Status" ---> "Trenutni stanje 'cache'-a" 
  7272"Currently set to '%1%' at %2%" --->  ???  
  73 "DHT Node" ---> "DHT-čvor" 
  74 "DHT disabled" ---> "DHT isključen" 
  75 "DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT akcija nije mogla početi, izaberi drugi port." 
   73"DHT Node" ---> "DHT-čvor" 
   74"DHT disabled" ---> "DHT isključen" 
   75"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT akcija nije mogla početi, izaberi drugi port." 
  7676"DHT" ---> "DHT" 
  77 "Debug Event: %1%." ---> "'Debug' događaj: %1%." 
   77"Debug Event: %1%." ---> "'Debug' događaj: %1%." 
  7878"Debug" ---> "'Debug'" 
  7979"Default save folder :" ---> "Standardna mapa:" 
  80 "Delete" ---> "IzbriÅ¡i" 
   80"Delete" ---> "Izbriši" 
  8181"Details" ---> "Detalji" 
  8282"Dev Msg: %1%." ---> "Por.gazde: %1%." 
  8383"Dir." ---> "Mapa" 
  84 "Disabled" ---> "Isključen" 
  85 "Distributed Hash Tables" ---> "DHT (podela HaÅ¡-tabele)" 
  86 "Don't Manage Torrent(s)" ---> "Neuređuju se torenti automatski" 
   84"Disabled" ---> "Isključen" 
   85"Distributed Hash Tables" ---> "DHT (podela Haš-tabele)" 
   86"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Neuređuju se torenti automatski" 
  8787"Don't count slow torrents." ---> "Nebroji spore torente" 
  8888"Don't download" ---> "Ne preuzimaj" 
   
  9898"ETA:" ---> "Preostalo:" 
  9999"Edit Download Folders" ---> "Promeni ulaznu mapu" 
  100 "Edit Peer" ---> "Preobradi muÅ¡teriju" 
   100"Edit Peer" ---> "Preobradi mušteriju" 
  101101"Edit Torrent Save Folders" ---> "Promeni ulaznu mapu za torent fajlove" 
  102102"Edit Tracker" ---> "Preobradi trekera" 
  103103"Edit" ---> "Preobradi" 
  104 "Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Aktiviraj DHT (neće se na privatnim torentima uključivati)" 
   104"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Aktiviraj DHT (neće se na privatnim torentima uključivati)" 
  105105"Enable IP filtering." ---> "Aktiviraj IP-filtraciju" 
  106106"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Aktiviraj opcije ili 'libtorrent' dodatke" 
  107 "Enable Protocol Encryption." ---> "Aktiviraj Å¡ifraciju za protokol" 
   107"Enable Protocol Encryption." ---> "Aktiviraj šifraciju za protokol" 
  108108"Enable Remote Control" ---> "Aktiviraj daljinski" 
  109109"Enabled" ---> "Aktiviran" 
  110 "Encoding Level" ---> "Stepen Å¡ifracije" 
  111 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Unesi ÅŸeljenu 'webseed'-URL adresu ili DHT-čvor" 
   110"Encoding Level" ---> "Stepen šifracije" 
   111"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Unesi željenu 'webseed'-URL adresu ili DHT-čvor" 
  112112"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Unesi URL-adrese od trekera" 
  113 "Error!" ---> "GreÅ¡ka!" 
  114 "Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izuzetna greÅ¡ka: %1%, u %2%." 
  115 "Exit Halite" --->  ???  
  116 "Failed, %1%" ---> "NeuspeÅ¡no, %1%" 
  117 "Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Brzi nastavak neuspeÅ¡am: %2%. (%1%)" 
   113"Error!" ---> "Greška!" 
   114"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izuzetna greška: %1%, u %2%." 
   115"Exit Halite" ---> "Zatvori halite" 
   116"Failed, %1%" ---> "Neuspešno, %1%" 
   117"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Brzi nastavak neuspešam: %2%. (%1%)" 
  118118"File" ---> "Fajl" 
  119119"Filename" ---> "Ime fajla" 
  120120"Files" ---> "Fajlovi" 
  121121"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% Blokiranih IP-sekcija" 
  122 "Finish Time" ---> "Vreme zavrÅ¡etka" 
  123 "Finished" ---> "ZavrÅ¡eno" 
   122"Finish Time" ---> "Vreme završetka" 
   123"Finished" ---> "Završeno" 
  124124"Force Close" ---> "Nasilno zatvaranje" 
  125125"Forced" ---> "Nateran" 
  126 "General Settings" ---> "OpÅ¡te" 
  127 "General" ---> "OpÅ¡te" 
   126"General Settings" ---> "Opšte" 
   127"General" ---> "Opšte" 
  128128"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Generirano ime torenta (nepromenljivo)" 
  129129"Global Limits" ---> "Globalno limitiranje" 
  130 "Globals" ---> "Uređaj vezan za sve" 
   130"Globals" ---> "Uređaj vezan za sve" 
  131131"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite bittorent klijent" 
  132132"Halite Debug Dialog" ---> "Halite, dialog 'debug'-a" 
  133133"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite importira delove IP-a" 
  134 "Halite not listening!" ---> "Halite nije povezan s mreÅŸom" 
   134"Halite not listening!" ---> "Halite nije povezan s mrežom" 
  135135"Halite shutting down..." ---> "Halite se trenutno zatvara" 
  136136"Handshake" ---> "Rukovanje" 
  137137"Has choked us" ---> "Usporio nas je" 
  138 "Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "NeuspeÅ¡an haÅ¡ za deo %2% od %1%." 
   138"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Neuspešan haš za deo %2% od %1%." 
  139139"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "IP-Filter blokirao %1%, %2%." 
  140140"IP Filtering" ---> "IP Filtracija" 
  141 "IP filter disabled" ---> "IP-filter isključen" 
  142 "IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "IP-v6 povez neuspeÅ¡an. nije seriozan." 
   141"IP filter disabled" ---> "IP-filter isključen" 
   142"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "IP-v6 povez neuspešan. nije seriozan." 
  143143"Import ipfilter.dat" ---> "Importiraj ipfilter.dat" 
  144144"Importing IP Filters..." ---> "Importiraj IP-filter" 
   
  149149"Interesting" ---> "Interesiran" 
  150150"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neispravan torent (%1%) od (%2%)" 
  151 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Sačekaj malo dok se Halite zatvori, Kad se ova poruka skloni, onda je i Halite zatvoren." 
   151"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Sačekaj malo dok se Halite zatvori, Kad se ova poruka skloni, onda je i Halite zatvoren." 
  152152"Language (requires restart)" ---> "Jezik (posle promene, pokreni Halite nanovo)" 
  153 "Limit the no. of half-open connections" ---> "Ograniči broj polu otvorenih mreÅŸnih poveza" 
   153"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ograniči broj polu otvorenih mrežnih poveza" 
  154154"List of Trackers." ---> "Lista svih trekera" 
  155155"Loading IP filters..." ---> "Preuzmi IP-filter" 
  156156"Local connection" ---> "Lokalni povez" 
  157157"Log debug events." ---> "Upisuj debug rezultate" 
  158 "Log off Windows" --->  ???  
  159 "Log to file." ---> "Arhiviraj deÅ¡avanje" 
   158"Log off Windows" ---> "Odjavi se sa svog naloga" 
   159"Log to file." ---> "Arhiviraj dešavanje" 
  160160"Logging" ---> "Protokol" 
  161 "Manage Torrent(s)" ---> "Uređivaj torente" 
  162 "Managed Downloading" ---> "Preuzmi uređene torente" 
  163 "Managed Seeding" ---> "Nudi uređene torente" 
  164 "Managed Torrent" ---> "Uređen torent" 
  165 "Managed" ---> "Uređen" 
  166 "Match the listen port number (recommended)." --->  ???  
  167 "Max Size (MiB) :" ---> "Maksimalna veličina (MiB)" 
  168 "Max failures : " ---> "Maksimalno greÅ¡aka" 
   161"Manage Torrent(s)" ---> "Uređivaj torente" 
   162"Managed Downloading" ---> "Preuzmi uređene torente" 
   163"Managed Seeding" ---> "Nudi uređene torente" 
   164"Managed Torrent" ---> "Uređen torent" 
   165"Managed" ---> "Uređen" 
   166"Match the listen port number (recommended)." ---> "Koristi standartni port (predloženo)" 
   167"Max Size (MiB) :" ---> "Maksimalna veličina (MiB)" 
   168"Max failures : " ---> "Maksimalno grešaka" 
  169169"Max replies : " ---> "Maksimalnih odgovora" 
  170170"Maximum" ---> "Maksimalno" 
   
  185185"None" ---> "Nikakvi" 
  186186"Normal" ---> "Normalno" 
  187 "Not currently set to take any action" --->  ???  
   187"Not currently set to take any action" ---> "Do sada nije ni jedna akcija određena" 
  188188"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Informacija: kompaktno dodavanje ne ide sa svakoj akciji" 
  189189"OK" ---> "U redu" 
  190 "OS reported error for file '%1%'" ---> "Operativni sistem javlja greÅ¡ku kod '%1%'" 
   190"OS reported error for file '%1%'" ---> "Operativni sistem javlja grešku kod '%1%'" 
  191191"Ok" ---> "U redu" 
  192 "Open &Halite" ---> "Uvećaj halite" 
   192"Open &Halite" ---> "Uvećaj halite" 
  193193"Open Download Folder" ---> "Otvori ulaznu mapu" 
  194 "Open a (single) port between : " ---> "Otvori jedan port između...:" 
   194"Open a (single) port between : " ---> "Otvori jedan port između...:" 
  195195"Outgoing" ---> "Izlazno" 
  196196"Output File" ---> "Izlazni fajl" 
   
  198198"Password : " ---> "Lozinka:" 
  199199"Path" ---> "Put" 
  200 "Pause all torrents" --->  ???  
   200"Pause all torrents" ---> "Pauziraj sve torente" 
  201201"Pause" ---> "Pauziraj" 
  202202"Paused" ---> "Pauziran" 
  203203"Pausing" ---> "Pauziraj" 
  204 "Peer %2%: %1%." ---> "MuÅ¡terija %2%: %1%." 
  205 "Peer Event: %1%." ---> "Događaj kod muÅ¡terije: %1%." 
  206 "Peer banned %2%. (%1%)" ---> "MuÅ¡terija %2% Banovan. (%1%)" 
  207 "Peer" ---> "MuÅ¡terija" 
  208 "Peers" ---> "MuÅ¡terije" 
  209 "Peers:" ---> "MuÅ¡terije:" 
  210 "Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Deo %2% zavrÅ¡en. (%1%)" 
   204"Peer %2%: %1%." ---> "Mušterija %2%: %1%." 
   205"Peer Event: %1%." ---> "Događaj kod mušterije: %1%." 
   206"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Mušterija %2% Banovan. (%1%)" 
   207"Peer" ---> "Izvori/Mušterije" 
   208"Peers" ---> "Mušterije" 
   209"Peers:" ---> "Mušterije:" 
   210"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Deo %2% završen. (%1%)" 
  211211"Piece Expiry (sec) :" ---> "Raspored delova (sek):" 
  212 "Piece Size (KBs)" ---> "Većina dela (KB)" 
  213 "Plaintext Encrypted" ---> "Jasno Å¡ifrirano" 
   212"Piece Size (KBs)" ---> "Većina dela (KB)" 
   213"Plaintext Encrypted" ---> "Jasno šifrirano" 
  214214"Plaintext" ---> "Jasno" 
  215215"Port %1% open" ---> "Port %1% otvoren" 
  216216"Port (UDP)" ---> "Port (UDP)" 
  217217"Port : " ---> "Port:" 
  218 "Port Forwarding" ---> "Port produÅŸenje" 
   218"Port Forwarding" ---> "Port produženje" 
  219219"Port to listen on : " ---> "Port:" 
  220220"Port" ---> "Port" 
  221221"Ports" ---> "Portovi" 
  222222"Prefer RC4" ---> "Privilegiraj RC4" 
  223 "Priority" ---> "VaÅŸnosti" 
   223"Priority" ---> "Važnosti" 
  224224"Private" ---> "Privatno" 
  225225"Progress" ---> "Napredak" 
  226 "Protocol Encryption" ---> "Å ifracija protokola" 
   226"Protocol Encryption" ---> "Šifracija protokola" 
  227227"Proxies" ---> "Proksi-server" 
  228228"Proxy Host/IP : " ---> "Ime host-a/IP" 
  229 "Proxy Settings" ---> "Uređaji" 
   229"Proxy Settings" ---> "Uređaji" 
  230230"Queue Position" ---> "Mesto u redu" 
  231231"Queue System" ---> "'Queue system'" 
  232232"Queue View" ---> "Vidi mesto u redu" 
  233 "Queued for Checking" ---> "Zapamćen u vezi provere" 
  234 "Queued" ---> "Čeka" 
  235 "RC4 Encrypted" ---> "Å ifrirano sa RC4" 
   233"Queued for Checking" ---> "Zapamćen u vezi provere" 
   234"Queued" ---> "Čeka" 
   235"RC4 Encrypted" ---> "Šifrirano sa RC4" 
  236236"RC4" ---> "RC4" 
  237237"Rates:" ---> "Delovi:" 
   
  239239"Ratio" ---> "Odnos" 
  240240"Ratio:" ---> "Odnos:" 
  241 "Read Cache Hit Ratio :" ---> "Učitava sa 'cache'-a" 
  242 "Read Size :" ---> "Veličina učitavanja" 
  243 "Reannounce" ---> "OsveÅŸi" 
   241"Read Cache Hit Ratio :" ---> "Učitava sa 'cache'-a" 
   242"Read Size :" ---> "Veličina učitavanja" 
   243"Reannounce" ---> "Osveži" 
  244244"Recheck Files" ---> "Proveri opet fajlove" 
  245 "Remaining" ---> "JoÅ¡ ostaje" 
  246 "Remaining:" ---> "JoÅ¡ ostaje:" 
   245"Remaining" ---> "Još ostaje" 
   246"Remaining:" ---> "Još ostaje:" 
  247247"Remote Control Options" ---> "Opcije daljinskog upravljanja" 
  248248"Remote Control" ---> "Daljinsko upravljanje" 
  249249"Remove" ---> "Ukloni" 
  250250"Reset" ---> "Povrati" 
  251 "Resolve Countries from IP" ---> "Pronađi drÅŸavu uz pomoć IP-adrese" 
  252 "Resume data generated. (%1%)" ---> "Podatki za nastavak uspeÅ¡no stvoreni. (%1%)" 
  253 "Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Podatki za nastavak nisu uspeÅ¡no stvoreni. (%1%)" 
   251"Resolve Countries from IP" ---> "Pronađi državu uz pomoć IP-adrese" 
   252"Resume data generated. (%1%)" ---> "Podatki za nastavak uspešno stvoreni. (%1%)" 
   253"Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Podatki za nastavak nisu uspešno stvoreni. (%1%)" 
  254254"Resume" ---> "Nastavi" 
  255255"Resuming torrent. (%1%)" ---> "Nastavlja se. (%1%)" 
  256 "Review settings when adding torrent." ---> "Pitaj me uvek dali ÅŸelim ulaznu mapu promenuti kad unosim nove torente" 
   256"Review settings when adding torrent." ---> "Pitaj me uvek dali želim ulaznu mapu promenuti kad unosim nove torente" 
  257257"Save" ---> "Arhiviraj" 
  258258"Saving Torrent" ---> "Arhiviraj fajl" 
  259259"Search branching : " ---> "Podelena pretraga DHT-a : " 
  260260"Security" ---> "Sigurnosti" 
  261 "Seeding Limits" ---> "Granica nuđenja" 
  262 "Seeding" ---> "NudiÅ¡" 
   261"Seeding Limits" ---> "Granica nuđenja" 
   262"Seeding" ---> "Nudiš" 
  263263"Seeds" ---> "Izvori" 
  264264"Seeds:" ---> "Izvori:" 
  265 "Select Timed Action" --->  ???  
  266 "Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izaberi mapu u kojoj ÅŸeliÅ¡ da ti budu preuzeti fajlovi." 
  267 "Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izaberi mapu u kojoj ÅŸeliÅ¡ imati skinute torente ili da prekineÅ¡ da ti se torent nepreuzima do kraja." 
  268 "Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Izaberi fajl ili mapu, od kojih ÅŸeliÅ¡ napraviti torent" 
  269 "Select a random port within this range." ---> "Bira se slučajni port iz ove sekcije" 
  270 "Select action to take :" --->  ???  
  271 "Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Izaberi jedan TCP-port ili viÅ¡e, preko kojih da halite prima ulazni protok" 
   265"Select Timed Action" ---> "Vremensko određena akcija" 
   266"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izaberi mapu u kojoj želiš da ti budu preuzeti fajlovi." 
   267"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izaberi mapu u kojoj želiš imati skinute torente ili da prekineš da ti se torent nepreuzima do kraja." 
   268"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Izaberi fajl ili mapu, od kojih želiš napraviti torent" 
   269"Select a random port within this range." ---> "Bira se slučajni port iz ove sekcije" 
   270"Select action to take :" ---> "Izaberi jednu akciju :" 
   271"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Izaberi jedan TCP-port ili više, preko kojih da halite prima ulazni protok" 
  272272"Send login info to trackers." ---> "Prijavi se na trekeru" 
  273273"Set Priority" ---> "Odredi prioritete" 
  274274"Set as Primary" ---> "Odredi kao glavni" 
  275 "Set time :" --->  ???  
  276 "Severity" ---> "VaÅŸnosti" 
   275"Set time :" ---> "Izaberi vreme" 
   276"Severity" ---> "Važnosti" 
  277277"Share ratio limit:" ---> "Granica odnosa" 
  278278"Show this message in future" ---> "Pokazuj mi ovu poruku" 
  279 "Shutdown Windows" --->  ???  
   279"Shutdown Windows" ---> "Угаси рачунар" 
  280280"Shutting down session" ---> "Prekida se sednica" 
  281 "Size" ---> "Veličina" 
  282 "Smart Ban Plugin" ---> "OpÅ¡ireno kaÅŸnavanje" 
   281"Size" ---> "Veličina" 
   282"Smart Ban Plugin" ---> "Opšireno kažnavanje" 
  283283"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardni izuzetak (%1%) desio se kod (%2%)" 
  284 "Start Time" ---> "Početo preuzimanje" 
   284"Start Time" ---> "Početo preuzimanje" 
  285285"Status" ---> "Akcija" 
  286286"Status:" ---> "Akcija:" 
  287287"Stop" ---> "Zaustavi" 
  288 "Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Početno zaustavljen (dozvoljava promenu produÅŸnog uređaja)" 
   288"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Početno zaustavljen (dozvoljava promenu produžnog uređaja)" 
  289289"Stopped" ---> "Zaustavljen" 
  290290"Stopping Torrents" ---> "Zaustavi torente" 
  291291"Stopping" ---> "Zaustavi" 
  292 "Successfully %1%." ---> "%1% uspeÅ¡no." 
  293 "Supports extensions" ---> "PodrÅŸava ekstenziju" 
  294 "SysDateTimePick32" --->  ???  
  295 "Take no action" --->  ???  
  296 "Test" ---> "Ispitak" 
  297 "The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Ackcija nije mogla početi, Izaberi drugi port." 
  298 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Deo za priključivanje nije pokrenuo rad, halite je prinuđen da se zatvori. proverite da neki program ne blokira halite-u pristup mreÅŸi" 
  299 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Ovde moÅŸeÅ¡ uneti podatke koji uvek vaÅŸe !!!" 
  300 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Ovde moÅŸeÅ¡  uneti standardno podeÅ¡avanje kojo samo za nove torente vaÅŸi." 
   292"Successfully %1%." ---> "%1% uspešno." 
   293"Supports extensions" ---> "Podržava ekstenziju" 
   294"SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32" 
   295"Take no action" ---> "Nikakva akcija" 
   296"Test" ---> "Provera" 
   297"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Ackcija nije mogla početi, Izaberi drugi port." 
   298"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Deo za priključivanje nije pokrenuo rad, halite je prinuđen da se zatvori. proverite da neki program ne blokira halite-u pristup mreži" 
   299"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Ovde možeš uneti podatke koji uvek važe !!!" 
   300"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Ovde možeš  uneti standardno podešavanje kojo samo za nove torente važi." 
  301301"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "U ovoj sednici preuzeo si: %1$.2fMB, podelio: %2$.2fMB, Odnos: %3$.2f." 
  302302"Tier" ---> "Mesto" 
   
  304304"Time limit (sec):" ---> "Vremenska granica (sek):" 
  305305"Time ratio limit:" ---> "Vremensko odnosna granica:" 
  306 "Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" --->  ???  
   306"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "Preostalo vreme: %1% sat(a), %2% minut(a) i %3% sekunda/e" 
  307307"Time" ---> "Vreme" 
  308308"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp" 
  309 "Torrent %1% finished." ---> "Torent %1% zavrÅ¡en." 
   309"Torrent %1% finished." ---> "Torent %1% završen." 
  310310"Torrent %1% paused." ---> "Torent %1% pauzira." 
  311 "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torent (%1%) izuzetak uspeÅ¡no popravljen: (%2%) u (%3%)." 
  312 "Torrent Defaults" ---> "Standardna podeÅ¡avanja" 
   311"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torent (%1%) izuzetak uspešno popravljen: (%2%) u (%3%)." 
   312"Torrent Defaults" ---> "Standardna podešavanja" 
  313313"Torrent File" ---> "Torent fajl" 
  314314"Torrent Root" ---> "Put torenta" 
  315315"Torrent and Data" ---> "Torent i datoteku" 
  316 "Torrent connection limits:" ---> "Ograničenje poveza:" 
  317 "Torrent error: %1% (%2%)" ---> "GreÅ¡ka torenta: %1% (%2%)" 
   316"Torrent connection limits:" ---> "Ograničenje poveza:" 
   317"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Greška torenta: %1% (%2%)" 
  318318"Torrent save folder:" ---> "Ulazna mapa za torente" 
  319 "Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ograničenje brzine (KB/s):" 
   319"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ograničenje brzine (KB/s):" 
  320320"Torrent" ---> "Torent" 
  321321"Torrent:" ---> "Torent:" 
  322322"Torrents" ---> "Torenti" 
  323 "Total max connections :" ---> "Najveći broj ulaznih poveza:" 
   323"Total max connections :" ---> "Najveći broj ulaznih poveza:" 
  324324"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Ukupni protok (inkluzivno protokolni podaci): %1$.2fMB ulazni i %2$.2fMB izlazni." 
  325 "Total upload slots :" ---> "Najveći broj izlaznih poveza:" 
   325"Total upload slots :" ---> "Najveći broj izlaznih poveza:" 
  326326"Total" ---> "Ukupno" 
  327327"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Izjava trekera. (%1%)" 
  328 "Tracker Event: %1%." ---> "Treker događaj: %1%." 
   328"Tracker Event: %1%." ---> "Treker događaj: %1%." 
  329329"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Upozrenje trekera: %2%! (%1%)" 
  330330"Tracker" ---> "Treker" 
  331331"Tracker:" ---> "Treker:" 
  332332"Trackers" ---> "Trekeri" 
  333 "Transferred:" ---> "PreneÅ¡eno:" 
   333"Transferred:" ---> "Prenešeno:" 
  334334"Type" ---> "Tip" 
  335335"UPnP router model (if recognised)." ---> "Model UPnP-routera (ako je poznato)." 
   
  337337"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "URL izvor %2%, %3%. (%1%)" 
  338338"URL" ---> "URL" 
  339 "UnPlug and Play" ---> "Izdvoji i pokaÅŸi" 
   339"UnPlug and Play" ---> "Izdvoji i pokaži" 
  340340"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izuzetak: %1%." 
  341 "Unmanaged" ---> "Neuređivano" 
   341"Unmanaged" ---> "Neuređivano" 
  342342"Up" ---> "Izlazna" 
  343343"Update in:" ---> "Obnova za:" 
  344344"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Brzina izlaznog protoka (KB/s):" 
  345345"Upload" ---> "Izlazna brz." 
  346 "Uploaded" ---> "Već podelio" 
   346"Uploaded" ---> "Već podelio" 
  347347"Use a proxy." ---> "Upotrebi Proksi-servera" 
  348348"User cancelled Torrent file creation" ---> "Korisnik je prekinuo pravljenje torenta" 
   
  350350"Warning" ---> "Upozorenje" 
  351351"Web Seed" ---> "'Webseed'" 
  352 "Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Weebseed' i DHT-čvori" 
   352"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Weebseed' i DHT-čvori" 
  353353"Write Cache Hit Ratio :" ---> "Rad pisanja u 'cache'-u" 
  354 "Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML GreÅ¡ka (%1%) kod (%2%)" 
   354"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Greška (%1%) kod (%2%)" 
  355355"\r\0" ---> "\r\0" 
  356 "libTorrrent based client" --->  ???  
  357 "random up to" ---> "Slučajno do" 
   356"libTorrrent based client" ---> "Na libTorrentu bazirani klijent" 
   357"random up to" ---> "Slučajno do" 
  358358"resource.h\0" ---> "resource.h\0" 
  359359"to" ---> "Do" 
  360 "uTorrent Metadata Plugin" ---> "ÎŒTorrent-dodatak za 'meta'-fajlovi" 
  361 "uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'ÎŒTorrent'-dodatak za bolje cirkuliranja izvora" 
  362 "∞" ---> "- -" 
   360"uTorrent Metadata Plugin" ---> "μTorrent-dodatak za 'meta'-fajlovi" 
   361"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "'μTorrent'-dodatak za bolje cirkuliranja izvora" 
   362"" ---> "- -" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.