Ignore:
Timestamp:
03/07/09 10:11:45 (11 years ago)
Author:
Eoin
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/Serbian (Cyrillic).txt

  r705 r734  
  1 "English" ---> "Српски (ћирилица)" 
   1"English" ---> "СрпскО (ћОрОлОца)" 
  22"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf" 
  3 "%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни" 
  4 "%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни" 
  5 "%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB" 
  6 "%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-чвора" 
  7 "%1% active torrent(s)" ---> "Активни торенти" 
   3" %2%" --->  ???  
   4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазМО - %2$.2fKB/s ОзлазМО" 
   5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазМО - %2$.2fMB ОзлазМО" 
   6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB ПЎ %2$.2fMB" 
   7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-чвПра" 
   8"%1% active torrent(s)" ---> "АктОвМО тПреМтО" 
   9"%1% peers from DHT for %2%." --->  ???  
   10"%1% port %2% mapping succeeded." --->  ???  
   11"%1% port mapping request failed." --->  ???  
  812"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  9 "%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Муштерије. (%1%)" 
  10 "&Pause All" ---> "Све паузирати" 
  11 "&Resume All" ---> "Све наставити" 
  12 "(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  13 "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  14 "(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ неће се палити уз приватне торенте)" 
  15 "About" ---> "О нама" 
  16 "Above Normal" ---> "Преко нормалног" 
  17 "Active" ---> "Активан" 
  18 "Add New Peer" ---> "Додај новог муштерију"  
  19 "Add New Tracker" ---> "Унеси новог трекера" 
  20 "Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Додај нови 'webseed' или ДХТ-чвор" 
  21 "Add Torrent" ---> "Додај торент" 
  22 "Add" ---> "Додај" 
  23 "Advanced GUI" ---> "Продужени" 
  24 "Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Упозорење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)" 
  25 "Allocating" ---> "Доделјено" 
  26 "Allow only one instance to run" ---> "Дозволи само једну инстанцу" 
  27 "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен." 
  28 "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена." 
  29 "Apply" ---> "Потврди" 
  30 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте ли сигурни да желите затворити халите?" 
  31 "Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте ли сигурни, да желите све преузето избрисати?" 
  32 "Auto Sort" ---> "Аутоматско сортирање" 
  33 "BitTorrent" ---> "БитТорент" 
  34 "Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%." 
  35 "Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)" 
  36 "Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)" 
  37 "Both" ---> "Оба" 
  38 "Calculating Piece Hashes..." ---> "Прорачунај делове хаша" 
  39 "Cancel" ---> "Прекини" 
  40 "Checking Files" ---> "Провера фајлова" 
  41 "Choked" ---> "Успорени" 
  42 "Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку" 
  43 "Client" ---> "Клијент" 
  44 "Close to tray" ---> "Затвори = пребаци у 'tray'" 
  45 "Comment" ---> "Коментар" 
  46 "Completed" ---> "Комплетирано" 
  47 "Completed:" ---> "Завршено:" 
  48 "Confirm on close" ---> "Потврди пред затварањем" 
  49 "Connecting to Tracker" ---> "Повезује се на трекер" 
  50 "Connecting" ---> "Повежи" 
  51 "Connection Policies" ---> "Начин повеза" 
  52 "Construct a New Torrent" ---> "Направи нови торент" 
  53 "Copies" ---> "Копије" 
  54 "Country" ---> "Држава" 
  55 "Creating Torrent..." ---> "Направи торент..." 
  56 "Creating a New Torrent File" ---> "Направи нови торент фајл" 
  57 "Creator" ---> "Направи торент фајл" 
  58 "Critical" ---> "Критично" 
  59 "DHT Node" ---> "ДХТ-чвор" 
  60 "DHT disabled" ---> "ДХТ искључен" 
  61 "DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт." 
  62 "DHT" ---> "ДхТ" 
  63 "Debug Event: %1%." ---> "'debug' догађај: %1%." 
   13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% МуштерОје. (%1%)" 
   14"&Pause All" ---> "Све паузОратО" 
   15"&Resume All" ---> "Све МаставОтО" 
   16"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
   17"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   18"About" ---> "О МаЌа" 
   19"Above Normal" ---> "ПрекП МПрЌалМПг" 
   20"Active downloads :" --->  ???  
   21"Active seeds :" --->  ???  
   22"Active seeds hard limit:" --->  ???  
   23"Active" ---> "АктОваМ" 
   24"Add New Peer" ---> "ДПЎај МПвПг ЌуштерОју" 
   25"Add New Tracker" ---> "УМесО МПвПг трекера" 
   26"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "ДПЎај МПвО 'webseed' ОлО ДХТ-чвПр" 
   27"Add Torrent" ---> "ДПЎај тПреМт" 
   28"Add" ---> "ДПЎај" 
   29"Adjust Queue Position" --->  ???  
   30"Advanced GUI" ---> "ПрПЎужеМО" 
   31"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "УпПзПрење %2%, статусМО кПЎ: %4%, вреЌеМа %3%. (%1%)" 
   32"Allocating" ---> "ДПЎелјеМП" 
   33"Allocation Mode:" --->  ???  
   34"Allow only one instance to run" ---> "ДПзвПлО саЌП јеЎМу ОМстаМцу" 
   35"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "НекПрекМО МачОМ пПвеза, %1%, Је упПтреблјеМ." 
   36"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "НекПректМа степеМОца шОфрацОје, %1%, је упПтребњеМа." 
   37"Apply" ---> "ППтврЎО" 
   38"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте лО сОгурМО Ўа желОте затвПрОтО Ñ 
   39алОте?" 
   40"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Јесте лО сОгурМО, Ўа желОте све преузетП ОзбрОсатО?" 
   41"Auto Sort" ---> "АутПЌатскП сПртОрање" 
   42"Auto-managed" --->  ???  
   43"BitTorrent" ---> "БОтТПреМт" 
   44"Bittorrent Event: %1%." ---> "БОттПреМт ЎПгађај: %1%." 
   45"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% се треМутМП преузОЌа. (%1%)" 
   46"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% завршеМа. (%1%)" 
   47"Both" ---> "Оба" 
   48"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" --->  ???  
   49"Cache Write Size :" --->  ???  
   50"Calculating Piece Hashes..." ---> "ПрПрачуМај ЎелПве Ñ 
   51аша" 
   52"Cancel" ---> "ПрекОМО" 
   53"Checking Files" ---> "ПрПвера фајлПва" 
   54"Choked" ---> "УспПреМО" 
   55"Clear IP database" ---> "ИзбрОшО ИП-ЎатПтеку" 
   56"Client" ---> "КлОјеМт" 
   57"Close to tray" ---> "ЗатвПрО = пребацО у 'tray'" 
   58"Comment" ---> "КПЌеМтар" 
   59"Completed" ---> "КПЌплетОраМП" 
   60"Completed:" ---> "ЗавршеМП:" 
   61"Confirm on close" ---> "ППтврЎО преЎ затварањеЌ" 
   62"Connecting to Tracker" ---> "ППвезује се Ма трекер" 
   63"Connecting" ---> "ППвежО" 
   64"Connection Policies" ---> "НачОМ пПвеза" 
   65"Construct a New Torrent" ---> "НаправО МПвО тПреМт" 
   66"Copies" ---> "КПпОје" 
   67"Country" ---> "Држава" 
   68"Creating Torrent..." ---> "НаправО тПреМт..." 
   69"Creating a New Torrent File" ---> "НаправО МПвО тПреМт фајл" 
   70"Creator" ---> "НаправО тПреМт фајл" 
   71"Critical" ---> "КрОтОчМП" 
   72"Current Cache Status" --->  ???  
   73"DHT Node" ---> "ДХТ-чвПр" 
   74"DHT disabled" ---> "ДХТ ОскључеМ" 
   75"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт." 
   76"DHT" ---> "ДѠ
   77Т" 
   78"Debug Event: %1%." ---> "'debug' ЎПгађај: %1%." 
  6479"Debug" ---> "'debug'" 
  65 "Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:" 
  66 "Delete" ---> "Избриши" 
  67 "Details" ---> "Детаљи"  
  68 "Dev Msg: %1%." ---> "Пор.газде: %1%." 
  69 "Dir." ---> "Мапа" 
  70 "Disabled" ---> "Искључен" 
  71 "Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)" 
  72 "Don't download" ---> "Не преузимај" 
  73 "Down" ---> "Улазна" 
  74 "Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):" 
  75 "Download" ---> "Улазна брз." 
  76 "Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f." 
  77 "Downloaded" ---> "Преузето" 
  78 "Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове" 
  79 "Downloading" ---> "Преузима се" 
  80 "E&xit" ---> "Затвори халите" 
  81 "ETA" ---> "Још остаје" 
  82 "ETA:" ---> "Још остаје:" 
  83 "Edit Download Folders" ---> "Промени улазну мапу" 
  84 "Edit Peer" ---> "Преобради муштерију" 
  85 "Edit Torrent Save Folders" ---> "Промени улазну мапу за торент фајлове" 
  86 "Edit Tracker" ---> "Преобради трекера" 
  87 "Edit" ---> "Преобради" 
  88 "Enable DHT" ---> "Активирај ДХТ" 
  89 "Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију" 
  90 "Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол" 
  91 "Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински" 
  92 "Enabled" ---> "Активиран" 
  93 "Encoding Level" ---> "Степен шифрације" 
  94 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Унеси жеЉену 'webseed'-УРЛ адресу или ДХТ-чвор" 
  95 "Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ-адресе од трекера" 
  96 "Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Изузетна грешка: %1%, у %2%." 
  97 "Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%" 
  98 "Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзи наставак неуспешан: %2%. (%1%)" 
  99 "File" ---> "Фајл" 
  100 "Filename" ---> "Име фајла" 
  101 "Files" ---> "Фајлови" 
  102 "Filtering %1% range(s)" ---> "%1% Блокираних ИП-секција" 
  103 "Finish Time" ---> "Време завршетка" 
  104 "Finished" ---> "Завршено" 
  105 "Force Close" ---> "Насилно затварање" 
  106 "Forced" ---> "Натеран" 
  107 "General Settings" ---> "Опште" 
  108 "General" ---> "Опште" 
  109 "Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Генерирано име торента (непроменљиво)" 
  110 "Global Limits" ---> "Глобално лимитирање" 
  111 "Halite BitTorrent Client" ---> "Халите битторент клијент" 
  112 "Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог 'debug'-а" 
  113 "Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортира делове ИП-а" 
  114 "Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом" 
  115 "Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара" 
  116 "Handshake" ---> "Рукованје" 
  117 "Has choked us" ---> "Успорио нас је" 
  118 "Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш за део %2% од %1%. " 
  119 "IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%." 
  120 "IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј" 
  121 "IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен" 
  122 "IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан." 
  123 "Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај 'ipfilter.dat'" 
  124 "Importing IP Filters..." ---> "Импортирај ИП-филтер..." 
  125 "Incoming" ---> "Улазно" 
  126 "Info" ---> "Информација" 
  127 "Interested in us" ---> "Интересује се за нас" 
  128 "Interesting" ---> "Интересиран" 
  129 "Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)" 
  130 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се халите затвори, Кад се ова порука склони, онда је и халите затворен." 
  131 "Language (requires restart)" ---> "Језик (после промене, покрени халите наново)" 
  132 "Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза" 
  133 "List of Trackers." ---> "Листа свих трекера" 
  134 "Loading IP filters..." ---> "Преузми ИП-филтер" 
  135 "Local connection" ---> "Локални повез" 
  136 "Log debug events." ---> "Уписуј дебуг резултате" 
  137 "Log to file." ---> "Архивирај Дешавање" 
  138 "Logging" ---> "Протокол" 
  139 "Maximum" ---> "Максимално" 
  140 "Message" ---> "Порука" 
  141 "Minimize to tray." ---> "Смањи = пребаци у 'tray'." 
  142 "Move finished torrents to :" ---> "Пребаци преузете фајлове у:" 
  143 "Move the completed torrent to:" ---> "Пребаци овај преузети фајл у:" 
  144 "N/A" ---> "Н/Д" 
  145 "NAT-PMG" ---> "НАТ-ПМГ" 
  146 "Name" ---> "Име" 
  147 "Name:" ---> "Име:" 
  148 "New" ---> "Нови" 
  149 "None (Managed Externally)" ---> "Никакво (екстерно менеџирање)" 
  150 "None" ---> "Никакви" 
  151 "Normal" ---> "Нормално" 
  152 "Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији" 
  153 "OK" ---> "У реду" 
  154 "Ok" ---> "У реду" 
  155 "Open &Halite" ---> "Увећај халите" 
  156 "Open Download Folder" ---> "Отвори улазну мапу" 
  157 "Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:" 
  158 "Outgoing" ---> "Излазно" 
  159 "Output File" ---> "Излазни фајл" 
  160 "Overhead:" ---> "Неупоребљиво:" 
  161 "Password : " ---> "Лозинка:" 
  162 "Path" ---> "Пут" 
  163 "Pause" ---> "Паузирај" 
  164 "Paused" ---> "Паузиран" 
  165 "Pausing" ---> "Паузирај" 
  166 "Peer %2%: %1%." ---> "Муштерија %2%: %1%." 
  167 "Peer Event: %1%." ---> "Догађај код муштерије: %1%." 
  168 "Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Муштерија %2% Банован. (%1%)" 
  169 "Peer" ---> "Муштерија" 
  170 "Peers" ---> "Муштерије" 
  171 "Peers:" ---> "Муштерије:" 
  172 "Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)" 
  173 "Piece Size (KBs)" --->  "Већина дела (КБ)  
  174 "Plaintext Encrypted" ---> "Јасно шифрирано" 
  175 "Plaintext" ---> "Јасно" 
  176 "Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен" 
  177 "Port (UDP) : " ---> "Порт (УДП): " 
  178 "Port : " ---> "Порт:" 
  179 "Port Forwarding" ---> "Порт продужење" 
  180 "Port to listen on : " ---> "Порт:" 
  181 "Port" ---> "Порт" 
  182 "Prefer RC4" ---> "Привилегирј РЦ4" 
  183 "Priority" ---> "Важности" 
  184 "Private" ---> "Приатно" 
  185 "Progress" ---> "Напредак" 
  186 "Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола" 
  187 "Proxies" ---> "Прокси-сервер" 
  188 "Proxy Host/IP : " ---> "Име хост-а/ИП" 
  189 "Proxy Settings" ---> "Уређаји" 
  190 "Queued for Checking" ---> "Запамћен у вези провере" 
  191 "Queued" ---> "Чека" 
  192 "RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано са РЦ4" 
  193 "RC4" ---> "РЦ4" 
  194 "Rates:" ---> "Делови:" 
  195 "Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):" 
  196 "Ratio" ---> "Однос" 
  197 "Ratio:" ---> "Однос:" 
  198 "Reannounce" ---> "Освежi" 
  199 "Recheck Files" ---> "Провери опет фајлове" 
  200 "Remaining" ---> "Преостало" 
  201 "Remaining:" ---> "Преостало:" 
  202 "Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања" 
  203 "Remote Control" ---> "Даљинско управљање" 
  204 "Remove" ---> "Склони" 
  205 "Reset" ---> "Поврати" 
  206 "Resume" ---> "Настави" 
  207 "Review settings when adding torrent." ---> "Питај ме увек дали желим улазну мапу променути кад уносим нове торенте" 
  208 "Save" ---> "Архивирај" 
  209 "Saving Torrent" ---> "Апхивирај фајл" 
  210 "Security" ---> "Сигурности" 
  211 "Seeding" ---> "Нудиш" 
  212 "Seeds" ---> "Извори" 
  213 "Seeds:" ---> "Извори:" 
  214 "Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \" 
  215 "Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја." 
  216 "Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент" 
  217 "Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток" 
  218 "Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру" 
  219 "Set Priority" ---> "Одреди приоритете" 
  220 "Set as Primary" ---> "Одреди као главни" 
  221 "Severity" ---> "Важности" 
  222 "Show this message in future" ---> "Показуј ми ову поруку" 
  223 "Shutting down session" ---> "Прекида се седница" 
  224 "Size" ---> "Величина" 
  225 "Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)" 
  226 "Start Time" ---> "Почето преузимање" 
  227 "Status" ---> "Акција" 
  228 "Status:" ---> "Акција:" 
  229 "Stop" ---> "Заустави" 
  230 "Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Почетно заустављен (дозвољава промену продужнод уређаја)" 
  231 "Stopped" ---> "Заустављен" 
  232 "Stopping Torrents" ---> "Заустави торенте" 
  233 "Stopping" ---> "Заустави" 
  234 "Successfully %1%." ---> "%1% успешно." 
  235 "Supports extensions" ---> "Подржава екстензију" 
  236 "Test" ---> "Испитак" 
  237 "The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт." 
  238 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи." 
  239 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!" 
  240 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање којо само за нове торенте важи." 
  241 "This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f." 
  242 "Tier" ---> "Место" 
  243 "Time left:" ---> "Преостало:" 
  244 "Time" ---> "Време" 
  245 "Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен." 
  246 "Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира." 
  247 "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)." 
  248 "Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања" 
  249 "Torrent File" ---> "Торент фајл" 
  250 "Torrent Root" ---> "Пут торента" 
  251 "Torrent and Data" ---> "Торент и датотеку" 
  252 "Torrent connection limits:" ---> "Ограничење повеза:" 
  253 "Torrent save folder:" ---> "Улазна мапа за торенте" 
  254 "Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Ограничење брзине (КБ/с):" 
  255 "Torrent" ---> "Торент" 
  256 "Torrent:" ---> "Торент:" 
  257 "Torrents" ---> "Торенти" 
  258 "Total max connections :" ---> "Највећи број улазних повеза:" 
  259 "Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  "Укупни проток (инклузивно протоколни подаци): %1$.2fMB улазни и %2$.2fMB излазни." 
  260 "Total upload slots :" ---> "Највећи број излазних повеза:" 
  261 "Total" ---> "Укупно" 
  262 "Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
  263 "Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%." 
  264 "Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)" 
  265 "Tracker" ---> "Трекер" 
  266 "Tracker:" ---> "Трекер:" 
  267 "Trackers" ---> "Трeкереи" 
  268 "Transferred:" ---> "Пренешено:" 
  269 "Type" ---> "Тип" 
  270 "URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ извор %2%, %3%. (%1%)" 
  271 "URL" ---> "УРЛ" 
  272 "UnPlug and Play" ---> "Издвоји и покажи" 
  273 "Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%." 
  274 "Up" ---> "Излазна" 
  275 "Update in:" ---> "Обнова за:" 
  276 "Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):" 
  277 "Upload" ---> "Излазна брз." 
  278 "Uploaded" ---> "Већ поделио" 
  279 "Use Compact Allocation." ---> "Употреби компактно додавање" 
  280 "Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера" 
  281 "User canceled Torrent file creation" ---> "Корисник је прeкинуо прављење торента" 
  282 "Username : " ---> "Корисник:" 
  283 "Warning" ---> "Упозорење" 
   80"Default save folder :" ---> "СтаМЎарЎМа Ќапа:" 
   81"Delete" ---> "ИзбрОшО" 
   82"Details" ---> "ДетаљО" 
   83"Dev Msg: %1%." ---> "ППр.газЎе: %1%." 
   84"Dir." ---> "Мапа" 
   85"Disabled" ---> "ИскључеМ" 
   86"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (пПЎела Ñ 
   87аш-табеле)" 
   88"Don't Manage Torrent(s)" --->  ???  
   89"Don't count slow torrents." --->  ???  
   90"Don't download" ---> "Не преузОЌај" 
   91"Down" ---> "УлазМа" 
   92"Download Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа улазМПг прПтПка (КБ/с):" 
   93"Download" ---> "УлазМа брз." 
   94"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "ПреузеП %1$.2fMB, пПЎелОП %2$.2fMB, ПЎМПс %3$.2f." 
   95"Downloaded" ---> "ПреузетП" 
   96"Downloading Metadata" ---> "ПуМО Ќета-фајлПве" 
   97"Downloading" ---> "ПреузОЌа се" 
   98"E&xit" ---> "ЗатвПрО Ñ 
   99алОте" 
   100"ETA" ---> "ЈПш Пстаје" 
   101"ETA:" ---> "ЈПш Пстаје:" 
   102"Edit Download Folders" ---> "ПрПЌеМО улазМу Ќапу" 
   103"Edit Peer" ---> "ПреПбраЎО ЌуштерОју" 
   104"Edit Torrent Save Folders" ---> "ПрПЌеМО улазМу Ќапу за тПреМт фајлПве" 
   105"Edit Tracker" ---> "ПреПбраЎО трекера" 
   106"Edit" ---> "ПреПбраЎО" 
   107"Enable DHT (will not apply to private torrents)" --->  ???  
   108"Enable IP filtering." ---> "АктОвОрај ИП-фОлтрацОју" 
   109"Enable Options or libtorrent Plugins" --->  ???  
   110"Enable Protocol Encryption." ---> "АктОвОрај шОфрацОју за прПтПкПл" 
   111"Enable Remote Control" ---> "АктОвОрај ЎалјОМскО" 
   112"Enabled" ---> "АктОвОраМ" 
   113"Encoding Level" ---> "СтепеМ шОфрацОје" 
   114"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "УМесО жеЉеМу 'webseed'-УРЛ аЎресу ОлО ДХТ-чвПр" 
   115"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "УМесО УРЛ-аЎресе ПЎ трекера" 
   116"Error!" --->  ???  
   117"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "ИзузетМа грешка: %1%, у %2%." 
   118"Failed, %1%" ---> "МеуспешМП, %1%" 
   119"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "БрзО Маставак МеуспешаМ: %2%. (%1%)" 
   120"File" ---> "Ѐајл" 
   121"Filename" ---> "ИЌе фајла" 
   122"Files" ---> "ЀајлПвО" 
   123"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% БлПкОраМОѠ
   124 Ð˜ÐŸ-секцОја" 
   125"Finish Time" ---> "ВреЌе завршетка" 
   126"Finished" ---> "ЗавршеМП" 
   127"Force Close" ---> "НасОлМП затварање" 
   128"Forced" ---> "НатераМ" 
   129"General Settings" ---> "Опште" 
   130"General" ---> "Опште" 
   131"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "ГеМерОраМП ОЌе тПреМта (МепрПЌеМљОвП)" 
   132"Global Limits" ---> "ГлПбалМП лОЌОтОрање" 
   133"Globals" --->  ???  
   134"Halite BitTorrent Client" ---> "ХалОте бОттПреМт клОјеМт" 
   135"Halite Debug Dialog" ---> "ХалОте, ЎОалПг 'debug'-а" 
   136"Halite importing IP ranges..." ---> "ХалОте ОЌпПртОра ЎелПве ИП-а" 
   137"Halite not listening!" ---> "ХалОте МОје пПвезаМ са ЌрежПЌ" 
   138"Halite shutting down..." ---> "ХалОте се треМутМП затвара" 
   139"Handshake" ---> "РукПваМје" 
   140"Has choked us" ---> "УспПрОП Мас је" 
   141"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "НеуспешаМ Ñ 
   142аш за ЎеП %2% ПЎ %1%. " 
   143"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-фОлтер блПкОраП %1%, %2%." 
   144"IP Filtering" ---> "ИП ЀОлтрацОј" 
   145"IP filter disabled" ---> "ИП-фОлтер ОскључеМ" 
   146"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 пПвез МеуспешаМ. МОје серОПзаМ." 
   147"Import ipfilter.dat" ---> "ИЌпПртОрај 'ipfilter.dat'" 
   148"Importing IP Filters..." ---> "ИЌпПртОрај ИП-фОлтер..." 
   149"Incoming" ---> "УлазМП" 
   150"Info" ---> "ИМфПрЌацОја" 
   151"Informed of external IP address: %1%." --->  ???  
   152"Interested in us" ---> "ИМтересује се за Мас" 
   153"Interesting" ---> "ИМтересОраМ" 
   154"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "НеОсправаМ тПреМт (%1%) ПЎ (%2%)" 
   155"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај ЌалП ЎПк се Ñ 
   156алОте затвПрО, КаЎ се Пва пПрука склПМО, ПМЎа је О Ñ 
   157алОте затвПреМ." 
   158"Language (requires restart)" ---> "ЈезОк (пПсле прПЌеМе, пПкреМО Ñ 
   159алОте МаМПвП)" 
   160"Limit the no. of half-open connections" ---> "ОграМОчО брПј пПлу ПтвПреМОѠ
   161 ÐŒÑ€ÐµÐ¶ÐœÐžÑ 
   162 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°" 
   163"List of Trackers." ---> "ЛОста свОѠ
   164 Ñ‚рекера" 
   165"Loading IP filters..." ---> "ПреузЌО ИП-фОлтер" 
   166"Local connection" ---> "ЛПкалМО пПвез" 
   167"Log debug events." ---> "УпОсуј Ўебуг резултате" 
   168"Log to file." ---> "АрѠ
   169ОвОрај Дешавање" 
   170"Logging" ---> "ПрПтПкПл" 
   171"Manage Torrent(s)" --->  ???  
   172"Managed Downloading" --->  ???  
   173"Managed Seeding" --->  ???  
   174"Managed Torrent" --->  ???  
   175"Managed" --->  ???  
   176"Match the listen port number (recommended)." --->  ???  
   177"Max Size (MiB) :" --->  ???  
   178"Max failures : " --->  ???  
   179"Max replies : " --->  ???  
   180"Maximum" ---> "МаксОЌалМП" 
   181"Message" ---> "ППрука" 
   182"Metadata Plugin" --->  ???  
   183"Minimize to tray." ---> "СЌањО = пребацО у 'tray'." 
   184"Move Down" --->  ???  
   185"Move To Bottom" --->  ???  
   186"Move To Top" --->  ???  
   187"Move Up" --->  ???  
   188"Move finished torrents to :" ---> "ПребацО преузете фајлПве у:" 
   189"Move the completed torrent to:" ---> "ПребацО Пвај преузетО фајл у:" 
   190"N/A" ---> "Н/Д" 
   191"NAT-PMP" --->  ???  
   192"Name" ---> "ИЌе" 
   193"Name:" ---> "ИЌе:" 
   194"New" ---> "НПвО" 
   195"None" ---> "НОкаквО" 
   196"Normal" ---> "НПрЌалМП" 
   197"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "ИМфПрЌацОја: кПЌпактМП ЎПЎаваМје Ме ОЎе са свакПј акцОјО" 
   198"OK" ---> "У реЎу" 
   199"OS reported error for file '%1%'" --->  ???  
   200"Ok" ---> "У реЎу" 
   201"Open &Halite" ---> "Увећај Ñ 
   202алОте" 
   203"Open Download Folder" ---> "ОтвПрО улазМу Ќапу" 
   204"Open a (single) port between : " ---> "ОтвПрО јеЎаМ пПрт ОзЌеђу...:" 
   205"Outgoing" ---> "ИзлазМП" 
   206"Output File" ---> "ИзлазМО фајл" 
   207"Overhead:" ---> "НеупПребљОвП:" 
   208"Password : " ---> "ЛПзОМка:" 
   209"Path" ---> "Пут" 
   210"Pause" ---> "ПаузОрај" 
   211"Paused" ---> "ПаузОраМ" 
   212"Pausing" ---> "ПаузОрај" 
   213"Peer %2%: %1%." ---> "МуштерОја %2%: %1%." 
   214"Peer Event: %1%." ---> "ДПгађај кПЎ ЌуштерОје: %1%." 
   215"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "МуштерОја %2% БаМПваМ. (%1%)" 
   216"Peer" ---> "МуштерОја" 
   217"Peers" ---> "МуштерОје" 
   218"Peers:" ---> "МуштерОје:" 
   219"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "ДеП %2% завршеМ. (%1%)" 
   220"Piece Expiry (sec) :" --->  ???  
   221"Piece Size (KBs)" --->  ???  
   222"Plaintext Encrypted" ---> "ЈасМП шОфрОраМП" 
   223"Plaintext" ---> "ЈасМП" 
   224"Port %1% open" ---> "ППрт %1% ПтвПреМ" 
   225"Port (UDP)" --->  ???  
   226"Port : " ---> "ППрт:" 
   227"Port Forwarding" ---> "ППрт прПЎужење" 
   228"Port to listen on : " ---> "ППрт:" 
   229"Port" ---> "ППрт" 
   230"Ports" --->  ???  
   231"Prefer RC4" ---> "ПрОвОлегОрј РЊ4" 
   232"Priority" ---> "ВажМПстО" 
   233"Private" ---> "ПрОатМП" 
   234"Progress" ---> "НапреЎак" 
   235"Protocol Encryption" ---> "КОфрацОја прПтПкПла" 
   236"Proxies" ---> "ПрПксО-сервер" 
   237"Proxy Host/IP : " ---> "ИЌе Ñ 
   238Пст-а/ИП" 
   239"Proxy Settings" ---> "УређајО" 
   240"Queue Position" --->  ???  
   241"Queue System" --->  ???  
   242"Queue View" --->  ???  
   243"Queued for Checking" ---> "ЗапаЌћеМ у везО прПвере" 
   244"Queued" ---> "Чека" 
   245"RC4 Encrypted" ---> "КОфрОраМП са РЊ4" 
   246"RC4" ---> "РЊ4" 
   247"Rates:" ---> "ДелПвО:" 
   248"Ratio (this session):" ---> "ОЎМПс (Ова сеЎМОца):" 
   249"Ratio" ---> "ОЎМПс" 
   250"Ratio:" ---> "ОЎМПс:" 
   251"Read Cache Hit Ratio :" --->  ???  
   252"Read Size :" --->  ???  
   253"Reannounce" ---> "Освежi" 
   254"Recheck Files" ---> "ПрПверО Ппет фајлПве" 
   255"Remaining" ---> "ПреПсталП" 
   256"Remaining:" ---> "ПреПсталП:" 
   257"Remote Control Options" ---> "ОпцОје ЎаљОМскПга управљања" 
   258"Remote Control" ---> "ДаљОМскП управљање" 
   259"Remove" ---> "СклПМО" 
   260"Reset" ---> "ППвратО" 
   261"Resolve Countries from IP" --->  ???  
   262"Resume data generated. (%1%)" --->  ???  
   263"Resume data generation failed. (%1%)" --->  ???  
   264"Resume" ---> "НаставО" 
   265"Resuming torrent. (%1%)" --->  ???  
   266"Review settings when adding torrent." ---> "ПОтај Ќе увек ЎалО желОЌ улазМу Ќапу прПЌеМутО каЎ уМПсОЌ МПве тПреМте" 
   267"Save" ---> "АрѠ
   268ОвОрај" 
   269"Saving Torrent" ---> "АпѠ
   270ОвОрај фајл" 
   271"Search banching : " --->  ???  
   272"Security" ---> "СОгурМПстО" 
   273"Seeding Limits" --->  ???  
   274"Seeding" ---> "НуЎОш" 
   275"Seeds" ---> "ИзвПрО" 
   276"Seeds:" ---> "ИзвПрО:" 
   277"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "ИзаберО Ќапу у кПјПј желОш Ўа тО буЎу преузетО фајлПвО. ИзаберО \" 
   278"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "ИзаберО Ќапу, у кПјПј жзрлОш ОЌатО скОМуте тПреМте ОлО Ўа прекОМеш Ўа тО се тПреМт МепреузОЌа ЎП краја." 
   279"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "ИзаберО фајл ОлО Ќапу, ПЎ кПјОѠ
   280 Ð¶ÐµÐ»ÐžÑˆ МаправОтО тПреМт" 
   281"Select a random port within this range." --->  ???  
   282"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "ИзаберО јеЎаМ ТЊП-пПрт ОлО вОше, прекП кПјОѠ
   283 ÐŽÐ° Ñ 
   284алОте прОЌа улазМО прПтПк" 
   285"Send login info to trackers." ---> "прОјавО се Ма трекеру" 
   286"Set Priority" ---> "ОЎреЎО прОПрОтете" 
   287"Set as Primary" ---> "ОЎреЎО каП главМО" 
   288"Severity" ---> "ВажМПстО" 
   289"Share ratio limit:" --->  ???  
   290"Show this message in future" ---> "ППказуј ЌО Пву пПруку" 
   291"Shutting down session" ---> "ПрекОЎа се сеЎМОца" 
   292"Size" ---> "ВелОчОМа" 
   293"Smart Ban Plugin" --->  ???  
   294"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "СтаМЎартМО Озузетак (%1%) ЎесОП се кПЎ (%2%)" 
   295"Start Time" ---> "ППчетП преузОЌање" 
   296"Status" ---> "АкцОја" 
   297"Status:" ---> "АкцОја:" 
   298"Stop" ---> "ЗауставО" 
   299"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "ППчетМП заустављеМ (ЎПзвПљава прПЌеМу прПЎужМПЎ уређаја)" 
   300"Stopped" ---> "ЗаустављеМ" 
   301"Stopping Torrents" ---> "ЗауставО тПреМте" 
   302"Stopping" ---> "ЗауставО" 
   303"Successfully %1%." ---> "%1% успешМП." 
   304"Supports extensions" ---> "ППЎржава екстеМзОју" 
   305"Test" ---> "ИспОтак" 
   306"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "АкцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт." 
   307"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "ДеП за прОкључОвање МОје пПкреМуП раЎ, Ñ 
   308алОте је прОМуђеМ Ўа се затвПрО. прПверОте Ўа МекО прПграЌ Ме блПкОра Ñ 
   309алОте-у прОступ ЌрежО." 
   310"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО пПЎатке кПјО увек важе !!!" 
   311"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО стаМЎарЎМП пПЎешавање кПјП саЌП за МПве тПреМте важО." 
   312"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У ПвПј сеЎМОцО преузеП сО: %1$.2fMB, пПЎелОП: %2$.2fMB, ПЎМПс: %3$.2f." 
   313"Tier" ---> "МестП" 
   314"Time left:" ---> "ПреПсталП:" 
   315"Time limit (sec):" --->  ???  
   316"Time ratio limit:" --->  ???  
   317"Time" ---> "ВреЌе" 
   318"Toolbar2k.bmp" --->  ???  
   319"Torrent %1% finished." ---> "ТПреМт %1% завршеМ." 
   320"Torrent %1% paused." ---> "ТПреМт %1% паузОра." 
   321"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "ТПреМт (%1%) Озузетак успешМП пПправлјеМ: (%2%) у (%3%)." 
   322"Torrent Defaults" ---> "СтаМЎарЎМа пПЎешавања" 
   323"Torrent File" ---> "ТПреМт фајл" 
   324"Torrent Root" ---> "Пут тПреМта" 
   325"Torrent and Data" ---> "ТПреМт О ЎатПтеку" 
   326"Torrent connection limits:" ---> "ОграМОчење пПвеза:" 
   327"Torrent error: %1% (%2%)" --->  ???  
   328"Torrent save folder:" ---> "УлазМа Ќапа за тПреМте" 
   329"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "ОграМОчење брзОМе (КБ/с):" 
   330"Torrent" ---> "ТПреМт" 
   331"Torrent:" ---> "ТПреМт:" 
   332"Torrents" ---> "ТПреМтО" 
   333"Total max connections :" ---> "НајвећО брПј улазМОѠ
   334 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°:" 
   335"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "УкупМО прПтПк (ОМклузОвМП прПтПкПлМО пПЎацО): %1$.2fMB улазМО О %2$.2fMB ОзлазМО." 
   336"Total upload slots :" ---> "НајвећО брПј ОзлазМОѠ
   337 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°:" 
   338"Total" ---> "УкупМП" 
   339"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
   340"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер ЎПгађај: %1%." 
   341"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "УпПзПрење трекера: %2%! (%1%)" 
   342"Tracker" ---> "Трекер" 
   343"Tracker:" ---> "Трекер:" 
   344"Trackers" ---> "ТрeкереО" 
   345"Transferred:" ---> "ПреМешеМП:" 
   346"Type" ---> "ТОп" 
   347"UPnP router model (if recognised)." --->  ???  
   348"UPnP" --->  ???  
   349"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ ОзвПр %2%, %3%. (%1%)" 
   350"URL" ---> "УРЛ" 
   351"UnPlug and Play" ---> "ИзЎвПјО О пПкажО" 
   352"Unicode exception: %1%." ---> "УМОцПЎе Озузетак: %1%." 
   353"Unmanaged" --->  ???  
   354"Up" ---> "ИзлазМа" 
   355"Update in:" ---> "ОбМПва за:" 
   356"Upload Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа ОзлазМг прПтПка (КБ/с):" 
   357"Upload" ---> "ИзлазМа брз." 
   358"Uploaded" ---> "Већ пПЎелОП" 
   359"Use a proxy." ---> "УпПтреебО прПксО-сервера" 
   360"User canceled Torrent file creation" ---> "КПрОсМОк је прeкОМуП прављење тПреМта" 
   361"Username : " ---> "КПрОсМОк:" 
   362"Warning" ---> "УпПзПрење" 
  284363"Web Seed" ---> "'Webseed'" 
  285 "Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' и ДХТ чвори" 
  286 "Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)" 
  287 "libTorrrent based client." ---> "На либТоррент-у баzиран клијент" 
  288 "to" ---> "До" 
  289 "∞" ---> "- -" 
   364"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "'Webseed' О ДХТ чвПрО" 
   365"Write Cache Hit Ratio :" --->  ???  
   366"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) кПЎ (%2%)" 
   367"\r\0" --->  ???  
   368"libTorrrent based client." ---> "На лОбТПрреМт-у баzОраМ клОјеМт" 
   369"random up to" --->  ???  
   370"resource.h\0" --->  ???  
   371"to" ---> "ДП" 
   372"uTorrent Metadata Plugin" --->  ???  
   373"uTorrent Peer Exchange Plugin" --->  ???  
   374"∞" ---> "- -" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.