Ignore:
Timestamp:
01/27/09 19:59:43 (11 years ago)
Author:
Eoin
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branch_0_3_1/lang/Serbian (Cyrillic).txt

  r616 r708  
  44"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазМО - %2$.2fMB ОзлазМО" 
  55"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB ПЎ %2$.2fMB" 
  6 "%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ Ð§Ð²ÐŸÑ€Ð°" 
   6"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ-чвПра" 
  77"%1% active torrent(s)" ---> "АктОвМО тПреМтО" 
  88"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  9 "%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% ИзвПрО. (%1%)" 
  10 "&Pause All" ---> "Све ПаузОратО" 
  11 "&Resume All" ---> "Све НаставОтО" 
   9"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% МуштерОје. (%1%)" 
   10"&Pause All" ---> "Све паузОратО" 
   11"&Resume All" ---> "Све МаставОтО" 
  1212"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1313"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  14 "(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ Меће се палОтО за прОватМе тПреМте)" 
   14"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ Меће се палОтО уз прОватМе тПреМте)" 
  1515"About" ---> "О МаЌа" 
  1616"Above Normal" ---> "ПрекП МПрЌалМПг" 
  1717"Active" ---> "АктОваМ" 
  18 "Add New Peer" ---> "ДПЎај МПвО клОјеМат" 
   18"Add New Peer" ---> "ДПЎај МПвПг ЌуштерОју" 
  1919"Add New Tracker" ---> "УМесО МПвПг трекера" 
  20 "Add New Web Seed or DHT Node" ---> "ДПЎај МПвО 'webseed' ОлО ДХТ Ñ‡Ð²ÐŸÑ€" 
   20"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "ДПЎај МПвО 'webseed' ОлО ДХТ-чвПр" 
  2121"Add Torrent" ---> "ДПЎај тПреМт" 
  2222"Add" ---> "ДПЎај" 
   
  4141"Cancel" ---> "ПрекОМО" 
  4242"Checking Files" ---> "ПрПвера фајлПва" 
  43 "Choked" ---> "УспПрењеМП" 
   43"Choked" ---> "УспПреМО" 
  4444"Clear IP database" ---> "ИзбрОшО ИП-ЎатПтеку" 
  4545"Client" ---> "КлОјеМт" 
  46 "Close to tray" ---> "ПребацО у 'tray'" 
   46"Close to tray" ---> "ЗатвПрО = пребацО у 'tray'" 
  4747"Comment" ---> "КПЌеМтар" 
  48 "Completed" ---> "КПЌплетаМ" 
   48"Completed" ---> "КПЌплетОраМП" 
  4949"Completed:" ---> "ЗавршеМП:" 
  5050"Confirm on close" ---> "ППтврЎО преЎ затварањеЌ" 
   
  7777"Down" ---> "УлазМа" 
  7878"Download Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа улазМПг прПтПка (КБ/с):" 
  79 "Download" ---> "ПреузОЌаш" 
   79"Download" ---> "УлазМа брз." 
  8080"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "ПреузеП %1$.2fMB, пПЎелОП %2$.2fMB, ПЎМПс %3$.2f." 
  8181"Downloaded" ---> "ПреузетП" 
  8282"Downloading Metadata" ---> "ПуМО Ќета-фајлПве" 
  8383"Downloading" ---> "ПреузОЌа се" 
  84 "E&xit" ---> "ПрекОМутО" 
   84"E&xit" ---> "ЗатвПрО Ñ 
   85алОте" 
  8586"ETA" ---> "ЈПш Пстаје" 
  8687"ETA:" ---> "ЈПш Пстаје:" 
  8788"Edit Download Folders" ---> "ПрПЌеМО улазМу Ќапу" 
  88 "Edit Peer" ---> "ПреПраЎО клОјеМат" 
   89"Edit Peer" ---> "ПреПбраЎО ЌуштерОју" 
  8990"Edit Torrent Save Folders" ---> "ПрПЌеМО улазМу Ќапу за тПреМт фајлПве" 
  90 "Edit Tracker" ---> "ОбраЎО трекера" 
  91 "Edit" ---> "УреЎО" 
   91"Edit Tracker" ---> "ПреПбраЎО трекера" 
   92"Edit" ---> "ПреПбраЎО" 
  9293"Enable DHT" ---> "АктОвОрај ДХТ" 
  9394"Enable IP filtering." ---> "АктОвОрај ИП-фОлтрацОју" 
   
  9697"Enabled" ---> "АктОвОраМ" 
  9798"Encoding Level" ---> "СтепеМ шОфрацОје" 
  98 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "НавеЎОте ЖеЉеМу 'webseed'-УРЛ аЎресу ОлО ДХТ-ЧвПр" 
  99 "Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "УМесО УРЛ ПЎ трекера" 
   99"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "УМесО жеЉеМу 'webseed'-УРЛ аЎресу ОлО ДХТ-чвПр" 
   100"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "УМесО УРЛ-аЎресе ПЎ трекера" 
  100101"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "ИзузетМа грешка: %1%, у %2%." 
  101102"Failed, %1%" ---> "МеуспешМП, %1%" 
   
  127128"IP filter disabled" ---> "ИП-фОлтер ОскључеМ" 
  128129"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 пПвез МеуспешаМ. МОје серОПзаМ." 
  129 "Import ipfilter.dat" ---> "ИЌпПртОрај ipfilter.dat" 
   130"Import ipfilter.dat" ---> "ИЌпПртОрај 'ipfilter.dat'" 
  130131"Importing IP Filters..." ---> "ИЌпПртОрај ИП-фОлтер..." 
  131132"Incoming" ---> "УлазМП" 
   
  137138алОте затвПрО, КаЎ се Пва пПрука склПМО, ПМЎа је О Ñ 
  138139алОте затвПреМ." 
  139 "Language (requires restart)" ---> "ЈЕЗИК (пПсле прПЌеМе, пПкреМО Ñ 
   140"Language (requires restart)" ---> "ЈезОк (пПсле прПЌеМе, пПкреМО Ñ 
  140141алОте МаМПвП)" 
  141142"Limit the no. of half-open connections" ---> "ОграМОчО брПј пПлу ПтвПреМОѠ
   
  152153"Maximum" ---> "МаксОЌалМП" 
  153154"Message" ---> "ППрука" 
  154 "Minimize to tray." ---> "МОМОЌОрај у 'tray'." 
   155"Minimize to tray." ---> "СЌањО = пребацО у 'tray'." 
  155156"Move finished torrents to :" ---> "ПребацО преузете фајлПве у:" 
  156157"Move the completed torrent to:" ---> "ПребацО Пвај преузетО фајл у:" 
   
  164165"Normal" ---> "НПрЌалМП" 
  165166"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "ИМфПрЌацОја: кПЌпактМП ЎПЎаваМје Ме ОЎе са свакПј акцОјО" 
  166 "OK" ---> "УреЎу" 
  167 "Ok" ---> "УреЎу" 
  168 "Open &Halite" ---> "ОтвПрО Ñ 
   167"OK" ---> "У Ñ€ÐµÐŽÑƒ" 
   168"Ok" ---> "У Ñ€ÐµÐŽÑƒ" 
   169"Open &Halite" ---> "Увећај Ñ 
  169170алОте" 
  170171"Open Download Folder" ---> "ОтвПрО улазМу Ќапу" 
  171172"Open a (single) port between : " ---> "ОтвПрО јеЎаМ пПрт ОзЌеђу...:" 
  172173"Outgoing" ---> "ИзлазМП" 
  173 "Output File" ---> "ИзлазМО фПрЌат" 
   174"Output File" ---> "ИзлазМО фајл" 
  174175"Overhead:" ---> "НеупПребљОвП:" 
  175176"Password : " ---> "ЛПзОМка:" 
  176177"Path" ---> "Пут" 
  177 "Pause" ---> "Пауза" 
   178"Pause" ---> "ПаузОрај" 
  178179"Paused" ---> "ПаузОраМ" 
  179180"Pausing" ---> "ПаузОрај" 
  180 "Peer %2%: %1%." ---> "Klijenat %2%: %1%." 
  181 "Peer Event: %1%." ---> "Klijenatni ЎПгађај: %1%." 
  182 "Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Klijenat %2% БаМПваМ. (%1%)" 
  183 "Peer" ---> "Klijenat" 
  184 "Peers" ---> "Klijenata" 
  185 "Peers:" ---> "Klijenata:" 
   181"Peer %2%: %1%." ---> "МуштерОја %2%: %1%." 
   182"Peer Event: %1%." ---> "ДПгађај кПЎ ЌуштерОје: %1%." 
   183"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "МуштерОја %2% БаМПваМ. (%1%)" 
   184"Peer" ---> "МуштерОја" 
   185"Peers" ---> "МуштерОје" 
   186"Peers:" ---> "МуштерОје:" 
  186187"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "ДеП %2% завршеМ. (%1%)" 
  187188"Piece Size (KBs)" --->  ???  
   
  203204Пст-а/ИП" 
  204205"Proxy Settings" ---> "УређајО" 
  205 "Queued for Checking" ---> "ЗапаЌтћеМ у везО прПвере" 
   206"Queued for Checking" ---> "ЗапаЌћеМ у везО прПвере" 
  206207"Queued" ---> "Чека" 
  207208"RC4 Encrypted" ---> "КОфрОраМП са РЊ4" 
   
  211212"Ratio" ---> "ОЎМПс" 
  212213"Ratio:" ---> "ОЎМПс:" 
  213 "Reannounce" ---> "Освежање" 
   214"Reannounce" ---> "Освежi" 
  214215"Recheck Files" ---> "ПрПверО Ппет фајлПве" 
  215216"Remaining" ---> "ПреПсталП" 
   
  220221"Reset" ---> "ППвратО" 
  221222"Resume" ---> "НаставО" 
  222 "Review settings when adding torrent." ---> "Уређај ревОЎОратО кПЎ ЎПЎавање тПреМта" 
   223"Review settings when adding torrent." ---> "ПОтај Ќе увек ЎалО желОЌ улазМу Ќапу прПЌеМутО каЎ уМПсОЌ МПве тПреМте" 
  223224"Save" ---> "АрѠ
  224225ОвОрај" 
   
  227228"Security" ---> "СОгурМПстО" 
  228229"Seeding" ---> "НуЎОш" 
  229 "Seeds" ---> "Izvori" 
  230 "Seeds:" ---> "Izvori:" 
   230"Seeds" ---> "ИзвПрО" 
   231"Seeds:" ---> "ИзвПрО:" 
  231232"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "ИзаберО Ќапу у кПјПј желОш Ўа тО буЎу преузетО фајлПвО. ИзаберО \" 
  232233"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "ИзаберО Ќапу, у кПјПј жзрлОш ОЌатО скОМуте тПреМте ОлО Ўа прекОМеш Ўа тО се тПреМт МепреузОЌа ЎП краја." 
   
  241242"Severity" ---> "ВажМПстО" 
  242243"Show this message in future" ---> "ППказуј ЌО Пву пПруку" 
  243 "Shutting down session" ---> "ПрекОМО сеЎМОцу" 
   244"Shutting down session" ---> "ПрекОЎа се сеЎМОца" 
  244245"Size" ---> "ВелОчОМа" 
  245246"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "СтаМЎартМО Озузетак (%1%) ЎесОП се кПЎ (%2%)" 
  246 "Start Time" ---> "ППчетМП..." 
   247"Start Time" ---> "ППчетП преузОЌање" 
  247248"Status" ---> "АкцОја" 
  248249"Status:" ---> "АкцОја:" 
  249 "Stop" ---> "СтПпОрај" 
  250 "Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "ППчетМП стПпОраМ (ЎПзвПљава прПЌеМу прПЎужМПЎ уређаја)" 
   250"Stop" ---> "ЗауставО" 
   251"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "ППчетМП заустављеМ (ЎПзвПљава прПЌеМу прПЎужМПЎ уређаја)" 
  251252"Stopped" ---> "ЗаустављеМ" 
  252 "Stopping Torrents" ---> "СтПпОрај тПреМте" 
   253"Stopping Torrents" ---> "ЗауставО тПреМте" 
  253254"Stopping" ---> "ЗауставО" 
  254255"Successfully %1%." ---> "%1% успешМП." 
   
  260261алОте-у прОступ ЌрежО." 
  261262"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО пПЎатке кПјО увек важе !!!" 
  262 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО стаМЎарЎМП пПЎешавање КПје важО саЌП за МПве тПреМте." 
   263"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО стаМЎарЎМП пПЎешавање кПјП саЌП за МПве тПреМте важО." 
  263264"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У ПвПј сеЎМОцО преузеП сО: %1$.2fMB, пПЎелОП: %2$.2fMB, ПЎМПс: %3$.2f." 
  264265"Tier" ---> "МестП" 
   
  272273"Torrent Root" ---> "Пут тПреМта" 
  273274"Torrent and Data" ---> "ТПреМт О ЎатПтеку" 
  274 "Torrent connection limits:" ---> "ГраМОчМа лОЌОтацОја:" 
  275 "Torrent save folder:" ---> "УлазМа Ќапа ПЎ тПреМта" 
  276 "Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "ЛОЌОтацОја брзОМе (КБ/с):" 
   275"Torrent connection limits:" ---> "ОграМОчење пПвеза:" 
   276"Torrent save folder:" ---> "УлазМа Ќапа за тПреМте" 
   277"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "ОграМОчење брзОМе (КБ/с):" 
  277278"Torrent" ---> "ТПреМт" 
  278279"Torrent:" ---> "ТПреМт:" 
  279280"Torrents" ---> "ТПреМтО" 
  280 "Total max connections :" ---> "НајвећО брПј пПвеза:" 
   281"Total max connections :" ---> "НајвећО брПј улазМОѠ
   282 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°:" 
  281283"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "УкупМО прПтПк (ОМклузОвМП прПтПкПлМО пПЎацО): %1$.2fMB улазМО О %2$.2fMB ОзлазМО." 
  282 "Total upload slots :" ---> "МаксОЌалМО брПј слПтПва за ОзлазМе кПМекцОје:" 
   284"Total upload slots :" ---> "НајвећО брПј ОзлазМОѠ
   285 Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°:" 
  283286"Total" ---> "УкупМП" 
  284287"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
   
  287290"Tracker" ---> "Трекер" 
  288291"Tracker:" ---> "Трекер:" 
  289 "Trackers" ---> "ТракереО" 
   292"Trackers" ---> "ТрeкереО" 
  290293"Transferred:" ---> "ПреМешеМП:" 
  291294"Type" ---> "ТОп" 
  292 "URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ Izvor %2%, %3%. (%1%)" 
   295"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРЛ ОзвПр %2%, %3%. (%1%)" 
  293296"URL" ---> "УРЛ" 
  294297"UnPlug and Play" ---> "ИзЎвПјО О пПкажО" 
   
  297300"Update in:" ---> "ОбМПва за:" 
  298301"Upload Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа ОзлазМг прПтПка (КБ/с):" 
  299 "Upload" ---> "ОЎпреЌљаш" 
  300 "Uploaded" ---> "СпреЌМП за МуЎење" 
   302"Upload" ---> "ИзлазМа брз." 
   303"Uploaded" ---> "Већ пПЎелОП" 
  301304"Use Compact Allocation." ---> "УпПтребО кПЌпактМП ЎПЎавање" 
  302305"Use a proxy." ---> "УпПтреебО прПксО-сервера" 
   
  309312"libTorrrent based client." ---> "На лОбТПрреМт-у баzОраМ клОјеМт" 
  310313"to" ---> "ДП" 
  311 "∞" ---> "-" 
   314"∞" ---> "- -" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.