Changeset 538


Ignore:
Timestamp:
08/14/08 06:53:12 (12 years ago)
Author:
translator
Message:
 
Location:
lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/Serbian (Cyrillic).txt

  r532 r538  
  1 "English" ---> "СрпскО (ћОрОлОца)" 
   1"English" ---> "Српски (ћирилица)" 
  22"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf" 
  3 "%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазМО - %2$.2fKB/s ОзлазМО" 
  4 "%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазМО - %2$.2fMB ОзлазМО" 
  5 "%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB ПЎ %2$.2fMB" 
  6 "%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ ЧвПра" 
  7 "%1% active torrent(s)" ---> "АктОвМО тПреМтО" 
   3"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазни - %2$.2fKB/s излазни" 
   4"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазни - %2$.2fMB излазни" 
   5"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB од %2$.2fMB" 
   6"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ Чвора" 
   7"%1% active torrent(s)" ---> "Активни торенти" 
  88"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
  9 "%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Пеер-ПвО. (%1%)" 
  10 "&Pause All" ---> "Све &ПаузОратО" 
  11 "&Resume All" ---> "Све &НаставОтО" 
  12 "(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  13 "(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  14 "(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ Меће се палОтО за прОватМе тПреМте)" 
  15 "About" ---> "О МаЌа" 
  16 "Above Normal" ---> "ПрекП МПрЌалМПг" 
  17 "Active" ---> "АктОваМ" 
   9"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Пеер-ови. (%1%)" 
   10"&Pause All" ---> "Све &Паузирати" 
   11"&Resume All" ---> "Све &Наставити" 
   12"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
   13"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
   14"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ неће се палити за приватне торенте)" 
   15"About" ---> "О нама" 
   16"Above Normal" ---> "Преко нормалног" 
   17"Active" ---> "Активан" 
  1818"Add New Peer" --->  ???  
  19 "Add New Tracker" ---> "УМесО Трекера" 
  20 "Add New Web Seed or DHT Node" ---> "ДПЎај МПвО " 
  21 "Add Torrent" ---> "ДПЎај тПреМт" 
  22 "Add" ---> "ДПЎај" 
  23 "Advanced GUI" ---> "НапреЎМО" 
  24 "Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "УпПзПрење %2%, статусМО кПЎ: %4%, вреЌеМа %3%. (%1%)" 
  25 "Allocating" ---> "ДПЎелјеМП" 
  26 "Allow only one instance to run" ---> "ДПзвПлО саЌП јеЎМу ОМстаМцу" 
  27 "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "НекПрекМО МачОМ пПвеза, %1%, Је упПтреблјеМ." 
  28 "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "НекПректМа степеМОца шОфрацОје, %1%, је упПтребњеМа." 
  29 "Apply" ---> "ППтврЎО" 
  30 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте лО сОгурМО Ўа желОте затвПрОтО Ñ 
  31 Ð°Ð»ÐžÑ‚е?" 
  32 "Are you sure you wish to delete all downloaded data?" --->  ???  
  33 "Auto Sort" ---> "АутПЌатскП сПртОраМје" 
  34 "BitTorrent" ---> "БОтТПреМт" 
  35 "Bittorrent Event: %1%." ---> "БОттПреМт ЎПгађај: %1%." 
  36 "Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% се треМутМП преузОЌа. (%1%)" 
  37 "Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% завршеМа. (%1%)" 
  38 "Both" ---> "Оба" 
  39 "Calculating Piece Hashes..." ---> "ПрПрачуМај ЎелПве Ñ 
  40 Ð°ÑˆÐ°" 
  41 "Cancel" ---> "ПрекОМО" 
  42 "Checking Files" ---> "ПрПвера фајлПва" 
  43 "Choked" ---> "УспПрењеМП" 
  44 "Clear IP database" ---> "ИзбрОшО ИП-ЎатПтеку" 
  45 "Client" ---> "КлОјеМт" 
  46 "Close to tray" ---> "ПребацО у " 
  47 "Comment" ---> "КПЌеМтар" 
  48 "Completed" ---> "КПЌплетаМ" 
  49 "Completed:" ---> "ЗавршеМП:" 
  50 "Confirm on close" ---> "ППтврЎО преЎ затварањеЌ" 
  51 "Connecting to Tracker" ---> "ППвезује се Ма трекер" 
  52 "Connecting" ---> "ППвежО" 
  53 "Connection Policies" ---> "НачОМ пПвеза" 
  54 "Construct a New Torrent" ---> "ХаправО МПвО тПреМт" 
  55 "Copies" ---> "КПпОје" 
  56 "Country" ---> "Држава" 
  57 "Creating Torrent..." ---> "НаправО тПреМт..." 
  58 "Creating a New Torrent File" ---> "НаправО МПвО тПреМт фајл" 
  59 "Creator" ---> "НаправО тПреМт фајл" 
  60 "Critical" ---> "КрОтОчМП" 
  61 "DHT Node" ---> "ДХТ-чвПр" 
  62 "DHT disabled" ---> "ДХТ ОскључеМ" 
  63 "DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт." 
  64 "DHT" ---> "ДѠ
  65 Ð¢" 
  66 "Debug Event: %1%." ---> "Дебуг ЎПгађај: %1%." 
  67 "Debug" ---> "Дебуг" 
  68 "Default save folder :" ---> "СтаМЎарЎМа Ќапа:" 
  69 "Delete" ---> "ИзбрОшО" 
  70 "Details" --->  ???  
  71 "Dev Msg: %1%." ---> "ППр.газЎе: %1%." 
  72 "Dir." ---> "Мапа" 
  73 "Disabled" ---> "ИскључеМ" 
  74 "Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (пПЎела Ñ 
  75 Ð°Ñˆ-табеле)" 
  76 "Don't download" ---> "Не преузОЌај" 
  77 "Down" ---> "УлазМа" 
  78 "Download Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа улазМПг прПтПка (КБ/с):" 
  79 "Download" ---> "ПреузОЌаш" 
  80 "Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "ПреузеП %1$.2fMB, пПЎелОП %2$.2fMB, ПЎМПс %3$.2f." 
  81 "Downloaded" ---> "ПреузетП" 
  82 "Downloading Metadata" ---> "ПуМО Ќета-фајлПве" 
  83 "Downloading" ---> "ПреузОЌа се" 
  84 "E&xit" ---> "Пр&екОМутО" 
  85 "ETA" ---> "ЈПш Пстаје" 
  86 "ETA:" ---> "ЈПш Пстаје:" 
  87 "Edit Download Folders" ---> "ПрПЌеМО улазМу Ќапу" 
  88 "Edit Peer" ---> "ПреПраЎО пеер" 
   19"Add New Tracker" ---> "Унеси Трекера" 
   20"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Додај нови " 
   21"Add Torrent" ---> "Додај торент" 
   22"Add" ---> "Додај" 
   23"Advanced GUI" ---> "Напредни" 
   24"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Упозорење %2%, статусни код: %4%, времена %3%. (%1%)" 
   25"Allocating" ---> "Доделјено" 
   26"Allow only one instance to run" ---> "Дозволи само једну инстанцу" 
   27"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некорекни начин повеза, %1%, Је употреблјен." 
   28"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Некоректна степеница шифрације, %1%, је употребњена." 
   29"Apply" ---> "Потврди" 
   30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте ли сигурни да желите затворити халите?" 
   31"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" --->  "Јесте ли сигурни, да желите све преузето избрисати?" 
   32"Auto Sort" ---> "Аутоматско сортиранје" 
   33"BitTorrent" ---> "БитТорент" 
   34"Bittorrent Event: %1%." ---> "Битторент догађај: %1%." 
   35"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% се тренутно преузима. (%1%)" 
   36"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Секција %2% од дела %3% завршена. (%1%)" 
   37"Both" ---> "Оба" 
   38"Calculating Piece Hashes..." ---> "Прорачунај делове хаша" 
   39"Cancel" ---> "Прекини" 
   40"Checking Files" ---> "Провера фајлова" 
   41"Choked" ---> "Успорењено" 
   42"Clear IP database" ---> "Избриши ИП-датотеку" 
   43"Client" ---> "Клијент" 
   44"Close to tray" ---> "Пребаци у tray" 
   45"Comment" ---> "Коментар" 
   46"Completed" ---> "Комплетан" 
   47"Completed:" ---> "Завршено:" 
   48"Confirm on close" ---> "Потврди пред затварањем" 
   49"Connecting to Tracker" ---> "Повезује се на трекер" 
   50"Connecting" ---> "Повежи" 
   51"Connection Policies" ---> "Начин повеза" 
   52"Construct a New Torrent" ---> "Хаправи нови торент" 
   53"Copies" ---> "Копије" 
   54"Country" ---> "Држава" 
   55"Creating Torrent..." ---> "Направи торент..." 
   56"Creating a New Torrent File" ---> "Направи нови торент фајл" 
   57"Creator" ---> "Направи торент фајл" 
   58"Critical" ---> "Критично" 
   59"DHT Node" ---> "ДХТ-чвор" 
   60"DHT disabled" ---> "ДХТ искључен" 
   61"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акција није могла почети, изабери други порт." 
   62"DHT" ---> "ДхТ" 
   63"Debug Event: %1%." ---> "Дебуг догађај: %1%." 
   64"Debug" ---> "Дебуг" 
   65"Default save folder :" ---> "Стандардна мапа:" 
   66"Delete" ---> "Избриши" 
   67"Details" --->  "Детаљи"  
   68"Dev Msg: %1%." ---> "Пор.газде: %1%." 
   69"Dir." ---> "Мапа" 
   70"Disabled" ---> "Искључен" 
   71"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (подела хаш-табеле)" 
   72"Don't download" ---> "Не преузимај" 
   73"Down" ---> "Улазна" 
   74"Download Rate (KB/s) :" ---> "Брзина улазног протока (КБ/с):" 
   75"Download" ---> "Преузимаш" 
   76"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Преузео %1$.2fMB, поделио %2$.2fMB, однос %3$.2f." 
   77"Downloaded" ---> "Преузето" 
   78"Downloading Metadata" ---> "Пуни мета-фајлове" 
   79"Downloading" ---> "Преузима се" 
   80"E&xit" ---> "Пр&екинути" 
   81"ETA" ---> "Још остаје" 
   82"ETA:" ---> "Још остаје:" 
   83"Edit Download Folders" ---> "Промени улазну мапу" 
   84"Edit Peer" ---> "Преоради пеер" 
  8985"Edit Torrent Save Folders" --->  ???  
  90 "Edit Tracker" ---> "ОбраЎО трекера" 
  91 "Edit" ---> "УреЎО" 
  92 "Enable DHT" ---> "АктОвОрај ДХТ" 
  93 "Enable IP filtering." ---> "АктОвОрај ИП-фОлтрацОју" 
  94 "Enable Protocol Encryption." ---> "АктОвОрај шОфрацОју за прПтПкПл" 
  95 "Enable Remote Control" ---> "АктОвОрај ЎалјОМскО" 
  96 "Enabled" ---> "АктОвОраМ" 
  97 "Encoding Level" ---> "СтепеМ шОфрацОје" 
  98 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "НавеЎОте ЖеЉеМу webseed-УРЛ аЎресу ОлО ДХТ-ЧвПр" 
  99 "Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "УМесО УРЛ ПЎ трекера" 
  100 "Exception caught: %1%, from %2%." ---> "ИзузетМа грешка: %1%, у %2%." 
  101 "Failed, %1%" ---> "МеуспешМП, %1%" 
  102 "Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "БрзО МапреЎак МеуспешаМ: %2%. (%1%)" 
  103 "File" ---> "Ѐајл" 
  104 "Filename" ---> "ИЌе фајла" 
  105 "Files" ---> "ЀајлПвО" 
  106 "Filtering %1% range(s)" ---> "%1% ИП-секцОје фОлтрОраМе" 
  107 "Finish Time" ---> "ВреЌе завршетка" 
  108 "Finished" ---> "ЗавршеМП" 
  109 "Force Close" ---> "НасОлМП затварање" 
  110 "Forced" ---> "НатераМ" 
  111 "General Settings" ---> "Опште" 
  112 "General" ---> "Опште" 
  113 "Generated Torrent Name (Cannot change)" --->  ???  
  114 "Global Limits" ---> "ГлПбалМП лОЌОтОрање" 
  115 "Halite BitTorrent Client" ---> "ХалОте бОттПреМт клОјеМт" 
  116 "Halite Debug Dialog" ---> "ХалОте, ЎОалПг " 
  117 "Halite importing IP ranges..." ---> "ХалОте ОЌпПртОа ЎелПве ИП-а" 
  118 "Halite not listening!" ---> "ХалОте МОје пПвезаМ са ЌрежПЌ" 
  119 "Halite shutting down..." ---> "ХалОте се треМутМП затвара" 
  120 "Handshake" ---> "РукПваМје" 
  121 "Has choked us" ---> "УспПрОП Мас је" 
  122 "Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "НеуспешаМ Ñ 
  123 Ð°Ñˆ зе ЎеП %2% ПЎ %1%. " 
  124 "IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-фОлтер блПкОраП %1%, %2%." 
  125 "IP Filtering" ---> "ИП ЀОлтрацОј" 
  126 "IP filter disabled" ---> "ИП-фОлтер ОскључеМ" 
  127 "IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 пПвез МеуспешаМ. МОје серОПзаМ." 
  128 "Import ipfilter.dat" ---> "ИЌпПртОрај ipfilter.dat" 
  129 "Importing IP Filters..." ---> "ИЌпПртОрај ИП-фОлтер..." 
  130 "Incoming" ---> "УлазМП" 
  131 "Info" ---> "ИМфПрЌацОја" 
  132 "Interested in us" ---> "ИМтересује се за Мас" 
  133 "Interesting" ---> "ИМтересОраМ" 
  134 "Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "НеОсправаМ тПреМт (%1%) ПЎ (%2%)" 
  135 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај ЌалП ЎПк се Ñ 
  136 Ð°Ð»ÐžÑ‚е затвПрО, КаЎ се Пва пПрука склПМО, ПМЎа је О Ñ 
  137 Ð°Ð»ÐžÑ‚е затвПреМ." 
  138 "Language (requires restart)" ---> "ЈЕЗИК (пПсле прПЌеМе, пПкреМО Ñ 
  139 Ð°Ð»ÐžÑ‚е МаМПвП)" 
  140 "Limit the no. of half-open connections" ---> "ОграМОчО брПј пПлу ПтвПреМОѠ
  141  ÐŒÑ€ÐµÐ¶ÐœÐžÑ 
  142  Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ·Ð°" 
  143 "List of Trackers." ---> "ЛОста свОѠ
  144  Ñ‚рекера" 
  145 "Loading IP filters..." ---> "ПреузЌО ИП-фОлтер" 
  146 "Local connection" ---> "ЛПкалМО пПвез" 
  147 "Log debug events." ---> "ПОшО Ўебуг резултате у " 
  148 "Log to file." ---> "АрѠ
  149 ÐžÐ²ÐžÑ€Ð°Ñ˜ " 
  150 "Logging" ---> "ПрПтПкПл" 
  151 "Maximum" ---> "МаксОЌалМП" 
  152 "Message" ---> "ППрука" 
  153 "Minimize to tray." ---> "МОМОЌОрај у " 
  154 "Move finished torrents to :" ---> "ПребацО преузете фајлПве у:" 
  155 "Move the completed torrent to:" ---> "ПребацО Пвај преузетО фајл у:" 
  156 "N/A" ---> "Н/Д" 
  157 "NAT-PMG" ---> "НАТ-ПМГ" 
  158 "Name" ---> "ИМЕ" 
  159 "Name:" ---> "ИЌе:" 
  160 "New" ---> "НПвО" 
  161 "None (Managed Externally)" ---> "НОкаквП (екстерМП ЌеМеџОрање)" 
  162 "None" ---> "НОкаквО" 
  163 "Normal" ---> "НПрЌалМП" 
  164 "Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "ИМфПрЌацОја: кПЌпактМП ЎПЎаваМје Ме ОЎе са свакПј акцОјО" 
  165 "OK" ---> "УреЎу" 
  166 "Ok" ---> "УреЎу" 
  167 "Open &Halite" ---> "&ОтвПрО ХалОте" 
  168 "Open Download Folder" ---> "ОтвПрО улазМу Ќапу" 
  169 "Open a (single) port between : " ---> "ОтвПрО јеЎаМ пПрт ОзЌеђу...:" 
  170 "Outgoing" ---> "ИзлазМП" 
  171 "Output File" ---> "ИзлазМО фПрЌат" 
  172 "Overhead:" ---> "НеупПребљОвП:" 
  173 "Password : " ---> "ЛПзОМка:" 
  174 "Path" ---> "Пут" 
  175 "Pause" ---> "Пауза" 
  176 "Paused" ---> "ПаузОраМ" 
  177 "Pausing" ---> "ПаузОрај" 
  178 "Peer %2%: %1%." ---> "Пеер %2%: %1%." 
  179 "Peer Event: %1%." ---> "Пеер ЎПгађај: %1%." 
  180 "Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Пеер %2% БаМОраМ. (%1%)" 
  181 "Peer" ---> "Пеер-ПвО" 
  182 "Peers" ---> "Пеер-ПвО" 
  183 "Peers:" ---> "Пеер-ПвО:" 
  184 "Piece %2% finished. (%1%)" ---> "ДеП %2% завршеМ. (%1%)" 
  185 "Piece Size (KBs)" --->  ???  
  186 "Plaintext Encrypted" ---> "КОфрОраМП " 
  187 "Plaintext" ---> "ЈасМП" 
  188 "Port %1% open" ---> "ППрт %1% ПтвПреМ" 
  189 "Port (UDP) : " ---> "ППрт (УДП): " 
  190 "Port : " ---> "ППрт:" 
  191 "Port Forwarding" ---> "ППрт прПЎужење" 
  192 "Port to listen on : " ---> "ППрт:" 
  193 "Port" ---> "ППрт" 
  194 "Prefer RC4" ---> "ПрОвОлегОрј RC4" 
  195 "Priority" ---> "ВажМПстО" 
  196 "Private" ---> "ПрОатМП" 
  197 "Progress" ---> "НапреЎак" 
  198 "Protocol Encryption" ---> "КОфрацОја прПтПкПла" 
  199 "Proxies" ---> "ПрПксО-сервер" 
  200 "Proxy Host/IP : " ---> "ИЌе " 
  201 "Proxy Settings" ---> "УређајО" 
  202 "Queued for Checking" ---> "ЗапаЌтћеМ у везО прПвере" 
  203 "Queued" ---> "Чека" 
  204 "RC4 Encrypted" ---> "КОфрОраМП " 
   86"Edit Tracker" ---> "Обради трекера" 
   87"Edit" ---> "Уреди" 
   88"Enable DHT" ---> "Активирај ДХТ" 
   89"Enable IP filtering." ---> "Активирај ИП-филтрацију" 
   90"Enable Protocol Encryption." ---> "Активирај шифрацију за протокол" 
   91"Enable Remote Control" ---> "Активирај далјински" 
   92"Enabled" ---> "Активиран" 
   93"Encoding Level" ---> "Степен шифрације" 
   94"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Наведите ЖеЉену webseed-УРЛ адресу или ДХТ-Чвор" 
   95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Унеси УРЛ од трекера" 
   96"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Изузетна грешка: %1%, у %2%." 
   97"Failed, %1%" ---> "неуспешно, %1%" 
   98"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Брзи наставак неуспешан: %2%. (%1%)" 
   99"File" ---> "Фајл" 
   100"Filename" ---> "Име фајла" 
   101"Files" ---> "Фајлови" 
   102"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% ИП-секције филтриране" 
   103"Finish Time" ---> "Време завршетка" 
   104"Finished" ---> "Завршено" 
   105"Force Close" ---> "Насилно затварање" 
   106"Forced" ---> "Натеран" 
   107"General Settings" ---> "Опште" 
   108"General" ---> "Опште" 
   109"Generated Torrent Name (Cannot change)" --->  "Генерирано име торента (непроменљиво)" 
   110"Global Limits" ---> "Глобално лимитирање" 
   111"Halite BitTorrent Client" ---> "Халите битторент клијент" 
   112"Halite Debug Dialog" ---> "Халите, диалог " 
   113"Halite importing IP ranges..." ---> "Халите импортиа делове ИП-а" 
   114"Halite not listening!" ---> "Халите није повезан са мрежом" 
   115"Halite shutting down..." ---> "Халите се тренутно затвара" 
   116"Handshake" ---> "Рукованје" 
   117"Has choked us" ---> "Успорио нас је" 
   118"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Неуспешан хаш зе део %2% од %1%. " 
   119"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-филтер блокирао %1%, %2%." 
   120"IP Filtering" ---> "ИП Филтрациј" 
   121"IP filter disabled" ---> "ИП-филтер искључен" 
   122"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 повез неуспешан. није сериозан." 
   123"Import ipfilter.dat" ---> "Импортирај ipfilter.dat" 
   124"Importing IP Filters..." ---> "Импортирај ИП-филтер..." 
   125"Incoming" ---> "Улазно" 
   126"Info" ---> "Информација" 
   127"Interested in us" ---> "Интересује се за нас" 
   128"Interesting" ---> "Интересиран" 
   129"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Неисправан торент (%1%) од (%2%)" 
   130"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај мало док се халите затвори, Кад се ова порука склони, онда је и халите затворен." 
   131"Language (requires restart)" ---> "ЈЕЗИК (после промене, покрени халите наново)" 
   132"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ограничи број полу отворених мрежних повеза" 
   133"List of Trackers." ---> "Листа свих трекера" 
   134"Loading IP filters..." ---> "Преузми ИП-филтер" 
   135"Local connection" ---> "Локални повез" 
   136"Log debug events." ---> "Уписуј дебуг резултате" 
   137"Log to file." ---> "Архивирај " 
   138"Logging" ---> "Протокол" 
   139"Maximum" ---> "Максимално" 
   140"Message" ---> "Порука" 
   141"Minimize to tray." ---> "Минимирај у tray." 
   142"Move finished torrents to :" ---> "Пребаци преузете фајлове у:" 
   143"Move the completed torrent to:" ---> "Пребаци овај преузети фајл у:" 
   144"N/A" ---> "Н/Д" 
   145"NAT-PMG" ---> "НАТ-ПМГ" 
   146"Name" ---> "ИМЕ" 
   147"Name:" ---> "Име:" 
   148"New" ---> "Нови" 
   149"None (Managed Externally)" ---> "Никакво (екстерно менеџирање)" 
   150"None" ---> "Никакви" 
   151"Normal" ---> "Нормално" 
   152"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Информација: компактно додаванје не иде са свакој акцији" 
   153"OK" ---> "Уреду" 
   154"Ok" ---> "Уреду" 
   155"Open &Halite" ---> "&Отвори Халите" 
   156"Open Download Folder" ---> "Отвори улазну мапу" 
   157"Open a (single) port between : " ---> "Отвори један порт између...:" 
   158"Outgoing" ---> "Излазно" 
   159"Output File" ---> "Излазни формат" 
   160"Overhead:" ---> "Неупоребљиво:" 
   161"Password : " ---> "Лозинка:" 
   162"Path" ---> "Пут" 
   163"Pause" ---> "Пауза" 
   164"Paused" ---> "Паузиран" 
   165"Pausing" ---> "Паузирај" 
   166"Peer %2%: %1%." ---> "Пеер %2%: %1%." 
   167"Peer Event: %1%." ---> "Пеер догађај: %1%." 
   168"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Пеер %2% Баниран. (%1%)" 
   169"Peer" ---> "Пеер-ови" 
   170"Peers" ---> "Пеер-ови" 
   171"Peers:" ---> "Пеер-ови:" 
   172"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Део %2% завршен. (%1%)" 
   173"Piece Size (KBs)" --->  "Већина дела (КБс)  
   174"Plaintext Encrypted" ---> "Шифрирано " 
   175"Plaintext" ---> "Јасно" 
   176"Port %1% open" ---> "Порт %1% отворен" 
   177"Port (UDP) : " ---> "Порт (УДП): " 
   178"Port : " ---> "Порт:" 
   179"Port Forwarding" ---> "Порт продужење" 
   180"Port to listen on : " ---> "Порт:" 
   181"Port" ---> "Порт" 
   182"Prefer RC4" ---> "Привилегирј RC4" 
   183"Priority" ---> "Важности" 
   184"Private" ---> "Приатно" 
   185"Progress" ---> "Напредак" 
   186"Protocol Encryption" ---> "Шифрација протокола" 
   187"Proxies" ---> "Прокси-сервер" 
   188"Proxy Host/IP : " ---> "Име " 
   189"Proxy Settings" ---> "Уређаји" 
   190"Queued for Checking" ---> "Запамтћен у вези провере" 
   191"Queued" ---> "Чека" 
   192"RC4 Encrypted" ---> "Шифрирано " 
  205193"RC4" ---> "RC4" 
  206 "Rates:" ---> "ДелПвО:" 
  207 "Ratio (this session):" ---> "ОЎМПс (Ова сеЎМОца):" 
  208 "Ratio" ---> "ОЎМПс" 
  209 "Ratio:" ---> "ОЎМПс:" 
  210 "Reannounce" ---> "Освежање" 
  211 "Recheck Files" ---> "ПрПверО Ппет фајлПве" 
  212 "Remaining" ---> "ПреПсталП" 
  213 "Remaining:" ---> "ПреПсталП:" 
  214 "Remote Control Options" ---> "ОпцОје ЎаљОМскПга управљања" 
  215 "Remote Control" ---> "ДаљОМскП управљање" 
  216 "Remove" ---> "СклПМО" 
  217 "Reset" ---> "ППвратО" 
  218 "Resume" ---> "НаставО" 
  219 "Review settings when adding torrent." ---> "Уређај ревОЎОратО кПЎ ЎПЎавање тПреМта" 
  220 "Save" ---> "АрѠ
  221 ÐžÐ²ÐžÑ€Ð°Ñ˜" 
  222 "Saving Torrent" ---> "АпѠ
  223 ÐžÐ²ÐžÑ€Ð°Ñ˜ фајл" 
  224 "Security" ---> "СОгурМПстО" 
  225 "Seeding" ---> "НуЎОш" 
  226 "Seeds" ---> "СееЎ-ерО" 
  227 "Seeds:" ---> "СееЎ-ерО:" 
  228 "Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "ИзаберО Ќапу у кПјПј желОш Ўа тО буЎу преузетО фајлПвО. ИзаберО \" 
  229 "Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "ИзаберО Ќапу, у кПјПј жзрлОш ОЌатО скОМуте тПреМте ОлО Ўа прекОМеш Ўа тО се тПреМт МепреузОЌа ЎП краја." 
  230 "Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "ИзаберО фајл ОлО Ќапу, ПЎ кПјОѠ
  231  Ð¶ÐµÐ»ÐžÑˆ МаправОтО тПреМт" 
  232 "Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "ИзаберО јеЎаМ ТЊП-пПрт ОлО вОше, прекП кПјОѠ
  233  ÐŽÐ° Ñ 
  234 Ð°Ð»ÐžÑ‚е прОЌа улазМО прПтПк" 
  235 "Send login info to trackers." ---> "прОјавО се Ма трекеру" 
  236 "Set Priority" ---> "ОЎреЎО прОПрОтете" 
  237 "Set as Primary" ---> "ОЎреЎО каП главМО" 
  238 "Severity" ---> "ВажМПстО" 
  239 "Show this message in future" ---> "ППказуј ЌО Пву пПруку" 
  240 "Shutting down session" ---> "ПрекОМО сеЎМОцу" 
  241 "Size" ---> "ВелОчОМа" 
  242 "Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "СтаМЎартМО Озузетак (%1%) ЎесОП се кПЎ (%2%)" 
  243 "Start Time" ---> "ППчетМП..." 
  244 "Status" ---> "АкцОја" 
  245 "Status:" ---> "АкцОја:" 
  246 "Stop" ---> "СтПпОрај" 
  247 "Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "ППчетМП стПпОраМ (ЎПзвПљава прПЌеМу прПЎужМПЎ уређаја)" 
  248 "Stopped" ---> "ЗаустављеМ" 
  249 "Stopping Torrents" ---> "СтПпОрај тПреМте" 
  250 "Stopping" ---> "ЗауставО" 
  251 "Successfully %1%." ---> "%1% успешМП." 
  252 "Supports extensions" ---> "ППЎржава екстеМзОју" 
  253 "Test" ---> "ИспОтак" 
  254 "The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "АкцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт." 
  255 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "ДеП за прОкључОвање МОје пПкреМуП раЎ, Ñ 
  256 Ð°Ð»ÐžÑ‚е је прОМуђеМ Ўа се затвПрО. прПверОте Ўа МекО прПграЌ Ме блПкОра Ñ 
  257 Ð°Ð»ÐžÑ‚е-у прОступ ЌрежО." 
  258 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО пПЎатке кПјО увек важе !!!" 
  259 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО стаМЎарЎМП пПЎешавање КПје важО саЌП за МПве тПреМте." 
  260 "This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У ПвПј сеЎМОцО преузеП сО: %1$.2fMB, пПЎелОП: %2$.2fMB, ПЎМПс: %3$.2f." 
  261 "Tier" ---> "МестП" 
  262 "Time left:" ---> "ПреПсталП:" 
  263 "Time" ---> "ВреЌе" 
  264 "Torrent %1% finished." ---> "ТПреМт %1% завршеМ." 
  265 "Torrent %1% paused." ---> "ТПреМт %1% паузОра." 
  266 "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "ТПреМт (%1%) Озузетак успешМП пПправлјеМ: (%2%) у (%3%)." 
  267 "Torrent Defaults" ---> "СтаМЎарЎМа пПЎешавања" 
  268 "Torrent File" ---> "ТПреМт" 
  269 "Torrent Root" ---> "Пут тПреМта" 
  270 "Torrent and Data" ---> "ИзбрОшО тПреМт О ЎатПтеку" 
  271 "Torrent connection limits:" ---> "ГраМОчМа лОЌОтацОја:" 
  272 "Torrent save folder:" ---> "УлазМа Ќапа ПЎ тПреМта" 
  273 "Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "ЛОЌОтацОја брзОМе (КБ/с):" 
  274 "Torrent" ---> "ТПреМт" 
  275 "Torrent:" ---> "ТПреМт:" 
  276 "Torrents" ---> "ТПреМтО" 
  277 "Total max connections :" ---> "НајвећО брПј пПвеза:" 
   194"Rates:" ---> "Делови:" 
   195"Ratio (this session):" ---> "Однос (Ова седница):" 
   196"Ratio" ---> "Однос" 
   197"Ratio:" ---> "Однос:" 
   198"Reannounce" ---> "Освежање" 
   199"Recheck Files" ---> "Провери опет фајлове" 
   200"Remaining" ---> "Преостало" 
   201"Remaining:" ---> "Преостало:" 
   202"Remote Control Options" ---> "Опције даљинскога управљања" 
   203"Remote Control" ---> "Даљинско управљање" 
   204"Remove" ---> "Склони" 
   205"Reset" ---> "Поврати" 
   206"Resume" ---> "Настави" 
   207"Review settings when adding torrent." ---> "Уређај ревидирати код додавање торента" 
   208"Save" ---> "Архивирај" 
   209"Saving Torrent" ---> "Апхивирај фајл" 
   210"Security" ---> "Сигурности" 
   211"Seeding" ---> "Нудиш" 
   212"Seeds" ---> "Сеед-ери" 
   213"Seeds:" ---> "Сеед-ери:" 
   214"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Изабери мапу у којој желиш да ти буду преузети фајлови. Изабери \" 
   215"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Изабери мапу, у којој жзрлиш имати скинуте торенте или да прекинеш да ти се торент непреузима до краја." 
   216"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Изабери фајл или мапу, од којих желиш направити торент" 
   217"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Изабери један ТЦП-порт или више, преко којих да халите прима улазни проток" 
   218"Send login info to trackers." ---> "пријави се на трекеру" 
   219"Set Priority" ---> "Одреди приоритете" 
   220"Set as Primary" ---> "Одреди као главни" 
   221"Severity" ---> "Важности" 
   222"Show this message in future" ---> "Показуј ми ову поруку" 
   223"Shutting down session" ---> "Прекини седницу" 
   224"Size" ---> "Величина" 
   225"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Стандартни изузетак (%1%) десио се код (%2%)" 
   226"Start Time" ---> "Почетно..." 
   227"Status" ---> "Акција" 
   228"Status:" ---> "Акција:" 
   229"Stop" ---> "Стопирај" 
   230"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Почетно стопиран (дозвољава промену продужнод уређаја)" 
   231"Stopped" ---> "Заустављен" 
   232"Stopping Torrents" ---> "Стопирај торенте" 
   233"Stopping" ---> "Заустави" 
   234"Successfully %1%." ---> "%1% успешно." 
   235"Supports extensions" ---> "Подржава екстензију" 
   236"Test" ---> "Испитак" 
   237"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Акција није могла почети, изабери други порт." 
   238"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Део за прикључивање није покренуо рад, халите је принуђен да се затвори. проверите да неки програм не блокира халите-у приступ мрежи." 
   239"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Овде можеш унети податке који увек важе !!!" 
   240"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Овде можеш унети стандардно подешавање Које важи само за нове торенте." 
   241"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У овој седници преузео си: %1$.2fMB, поделио: %2$.2fMB, однос: %3$.2f." 
   242"Tier" ---> "Место" 
   243"Time left:" ---> "Преостало:" 
   244"Time" ---> "Време" 
   245"Torrent %1% finished." ---> "Торент %1% завршен." 
   246"Torrent %1% paused." ---> "Торент %1% паузира." 
   247"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Торент (%1%) изузетак успешно поправлјен: (%2%) у (%3%)." 
   248"Torrent Defaults" ---> "Стандардна подешавања" 
   249"Torrent File" ---> "Торент" 
   250"Torrent Root" ---> "Пут торента" 
   251"Torrent and Data" ---> "Избриши торент и датотеку" 
   252"Torrent connection limits:" ---> "Гранична лимитација:" 
   253"Torrent save folder:" ---> "Улазна мапа од торента" 
   254"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Лимитација брзине (КБ/с):" 
   255"Torrent" ---> "Торент" 
   256"Torrent:" ---> "Торент:" 
   257"Torrents" ---> "Торенти" 
   258"Total max connections :" ---> "Највећи број повеза:" 
  278259"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  ???  
  279 "Total upload slots :" ---> "МаксОЌалМО брПј слПтПва за ОзлазМе кПМекцОје:" 
  280 "Total" ---> "УкупМП" 
  281 "Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
  282 "Tracker Event: %1%." ---> "Трекер ЎПгађај: %1%." 
  283 "Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "УпПзПрење трекера: %2%! (%1%)" 
  284 "Tracker" ---> "Трекер" 
  285 "Tracker:" ---> "Трекер:" 
  286 "Trackers" ---> "ТракереО" 
  287 "Transferred:" ---> "ПреМешеМП:" 
  288 "Type" ---> "ТОп" 
  289 "URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРл СееЎ %2%, %3%. (%1%)" 
  290 "URL" ---> "УРЛ" 
  291 "UnPlug and Play" ---> "ИзЎвПјО О пПкажО" 
  292 "Unicode exception: %1%." ---> "УМОцПЎе Озузетак: %1%." 
  293 "Up" ---> "ИзлазМа" 
  294 "Update in:" ---> "ОбМПва за:" 
  295 "Upload Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа ОзлазМг прПтПка (КБ/с):" 
  296 "Upload" ---> "ОЎпреЌљаш" 
  297 "Uploaded" ---> "СпреЌМП за МуЎење" 
  298 "Use Compact Allocation." ---> "УпПтребО кПЌпактМП ЎПЎавање" 
  299 "Use a proxy." ---> "УпПтреебО прПксО-сервера" 
  300 "User canceled Torrent file creation" ---> "КПрОсМОк је прeкОМуП прављење тПреМта" 
  301 "Username : " ---> "КПрОсМОк:" 
  302 "Warning" ---> "УпПзПрење" 
   260"Total upload slots :" ---> "Максимални број слотова за излазне конекције:" 
   261"Total" ---> "Укупно" 
   262"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)" 
   263"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер догађај: %1%." 
   264"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Упозорење трекера: %2%! (%1%)" 
   265"Tracker" ---> "Трекер" 
   266"Tracker:" ---> "Трекер:" 
   267"Trackers" ---> "Тракереи" 
   268"Transferred:" ---> "Пренешено:" 
   269"Type" ---> "Тип" 
   270"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРл Сеед %2%, %3%. (%1%)" 
   271"URL" ---> "УРЛ" 
   272"UnPlug and Play" ---> "Издвоји и покажи" 
   273"Unicode exception: %1%." ---> "Уницоде изузетак: %1%." 
   274"Up" ---> "Излазна" 
   275"Update in:" ---> "Обнова за:" 
   276"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Брзина излазнг протока (КБ/с):" 
   277"Upload" ---> "Одпремљаш" 
   278"Uploaded" ---> "Спремно за нудење" 
   279"Use Compact Allocation." ---> "Употреби компактно додавање" 
   280"Use a proxy." ---> "Употрееби прокси-сервера" 
   281"User canceled Torrent file creation" ---> "Корисник је прeкинуо прављење торента" 
   282"Username : " ---> "Корисник:" 
   283"Warning" ---> "Упозорење" 
  303284"Web Seed" ---> " " 
  304285"Web Seeds and DHT Nodes" ---> " " 
  305 "Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) кПЎ (%2%)" 
  306 "libTorrrent based client." ---> "На лОбТПрреМт-у баzОраМ клОјеМт" 
  307 "to" ---> "ДП" 
  308 "∞" ---> "-" 
   286"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) код (%2%)" 
   287"libTorrrent based client." ---> "На либТоррент-у баzиран клијент" 
   288"to" ---> "До" 
   289"" ---> "-" 
 • lang/Serbian.txt

  r532 r538  
  1 "English" ---> "Srpski (Latinica)" 
   1"English" ---> "Srpski (Latinica)" 
  22"English.rtf" ---> "../lang/Serbian.rtf" 
  33"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s ulazni - %2$.2fKB/s izlazni" 
  44"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB ulazni - %2$.2fMB izlazni" 
  55"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB od %2$.2fMB" 
  6 "%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT Čvora" 
   6"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT Čvora" 
  77"%1% active torrent(s)" ---> "Aktivni torenti" 
  88"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%." 
   
  1212"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(U-I) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" 
  1313"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(U-I) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" 
  14 "(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(DHT neće se paliti za privatne torente)" 
   14"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(DHT neće se paliti za privatne torente)" 
  1515"About" ---> "O nama" 
  1616"Above Normal" ---> "Preko Normalnog" 
   
  1818"Add New Peer" ---> "Dodaj novi peer" 
  1919"Add New Tracker" ---> "Unesi Trekera" 
  20 "Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Dodaj novi webseed ili DHT-čvor" 
   20"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Dodaj novi webseed ili DHT-čvor" 
  2121"Add Torrent" ---> "Dodaj torent" 
  2222"Add" ---> "Dodaj" 
  23 "Advanced GUI" ---> "ProduÅŸeni" 
   23"Advanced GUI" ---> "Produženi" 
  2424"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Upozorenje %2%, statusni kod: %4%, vremena %3%. (%1%)" 
  2525"Allocating" ---> "Dodeljeno" 
  2626"Allow only one instance to run" ---> "Dozvoli samu jednu instancu" 
  27 "An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektni način poveza, %1%, je upotrebljen." 
  28 "An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektna stepenica Å¡ifracije, %1%, je upotrebljena." 
   27"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektni način poveza, %1%, je upotrebljen." 
   28"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Nekorektna stepenica šifracije, %1%, je upotrebljena." 
  2929"Apply" ---> "Potvrdi" 
  30 "Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Jeste li sigurni da ÅŸelite zatvoriti halite??" 
  31 "Are you sure you wish to delete all downloaded data?" --->  ???  
   30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Jeste li sigurni da želite zatvoriti halite?" 
   31"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" --->  "Jeste li sigurni, da želite sve preuzeto izbrisati?" 
  3232"Auto Sort" ---> "Automatsko sortiranje" 
  3333"BitTorrent" ---> "BitTorent" 
  34 "Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorent događaj: %1%." 
   34"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorent događaj: %1%." 
  3535"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% se trenutno preuzima. (%1%)" 
  36 "Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% zavrÅ¡ena. (%1%)" 
   36"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Sekcija %2% od dela %3% završena. (%1%)" 
  3737"Both" ---> "Oba" 
  38 "Calculating Piece Hashes..." ---> "Proračunaj delove haÅ¡a" 
   38"Calculating Piece Hashes..." ---> "Proračunaj delove haša" 
  3939"Cancel" ---> "Prekini" 
  4040"Checking Files" ---> "Provera fajlova" 
  4141"Choked" ---> "Usporenjeno" 
  42 "Clear IP database" ---> "IzbriÅ¡i IP-datoteku" 
   42"Clear IP database" ---> "Izbriši IP-datoteku" 
  4343"Client" ---> "Klijent" 
  44 "Close to tray" ---> "Prebaci u " 
   44"Close to tray" ---> "Prebaci u tray" 
  4545"Comment" ---> "Komentar" 
  4646"Completed" ---> "Kompletan" 
  47 "Completed:" ---> "ZavrÅ¡eno:" 
   47"Completed:" ---> "Završeno:" 
  4848"Confirm on close" ---> "Potvrdi pred zatvaranjem" 
  4949"Connecting to Tracker" ---> "Povezuje se na treker" 
  50 "Connecting" ---> "PoveÅŸi" 
  51 "Connection Policies" ---> "Način poveza" 
   50"Connecting" ---> "Poveži" 
   51"Connection Policies" ---> "Način poveza" 
  5252"Construct a New Torrent" ---> "Napravi novi torent" 
  5353"Copies" ---> "Kopije" 
  54 "Country" ---> "DrÅŸava" 
   54"Country" ---> "Država" 
  5555"Creating Torrent..." ---> "Napravi torent..." 
  5656"Creating a New Torrent File" ---> "napravi novi torent fajl" 
  5757"Creator" ---> "Napravi torent fajl" 
  58 "Critical" ---> "Kritično" 
  59 "DHT Node" ---> "DHT-čvor" 
  60 "DHT disabled" ---> "DHT isključen" 
  61 "DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT akcija nije mogla početi, izaberi drugi port." 
   58"Critical" ---> "Kritično" 
   59"DHT Node" ---> "DHT-čvor" 
   60"DHT disabled" ---> "DHT isključen" 
   61"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT akcija nije mogla početi, izaberi drugi port." 
  6262"DHT" ---> "DHT" 
  63 "Debug Event: %1%." ---> "Debug događaj: %1%." 
   63"Debug Event: %1%." ---> "Debug događaj: %1%." 
  6464"Debug" ---> "Debug" 
  6565"Default save folder :" ---> "Standardna mapa:" 
  66 "Delete" ---> "IzbriÅ¡i" 
  67 "Details" --->  ???  
   66"Delete" ---> "Izbriši" 
   67"Details" --->  "Detalji"  
  6868"Dev Msg: %1%." ---> "Por.gazde: %1%." 
  6969"Dir." ---> "Mapa" 
  70 "Disabled" ---> "Isključen" 
  71 "Distributed Hash Tables" ---> "DHT (podela HaÅ¡-tabele)" 
   70"Disabled" ---> "Isključen" 
   71"Distributed Hash Tables" ---> "DHT (podela Haš-tabele)" 
  7272"Don't download" ---> "Ne preuzimaj" 
  7373"Down" ---> "Ulazna" 
  7474"Download Rate (KB/s) :" ---> "Brzina ulaznog protoka (KB/s):" 
  75 "Download" ---> "PreuzimaÅ¡" 
   75"Download" ---> "Preuzimaš" 
  7676"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Preuzeo %1$.2fMB, podelio %2$.2fMB, odnos %3$.2f." 
  7777"Downloaded" ---> "Preuzeto" 
   
  8888"Enable DHT" ---> "Aktiviraj DHT" 
  8989"Enable IP filtering." ---> "Aktiviraj IP-filtraciju" 
  90 "Enable Protocol Encryption." ---> "Aktiviraj Å¡ifraciju za protokol" 
   90"Enable Protocol Encryption." ---> "Aktiviraj šifraciju za protokol" 
  9191"Enable Remote Control" ---> "Aktiviraj daljinski" 
  9292"Enabled" ---> "Aktiviran" 
  93 "Encoding Level" ---> "Stepen Å¡ifracije" 
  94 "Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Navedite ÅŸeljnu webseed-URL adresu ili DHT-čvor" 
   93"Encoding Level" ---> "Stepen šifracije" 
   94"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Navedite željnu webseed-URL adresu ili DHT-čvor" 
  9595"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Unesi URL od trekera" 
  96 "Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izuzetna greÅ¡ka: %1%, u %2%." 
  97 "Failed, %1%" ---> "NeuspeÅ¡no, %1%" 
  98 "Fast resume failed: %2%. (%1%)" --->  ???  
   96"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Izuzetna greška: %1%, u %2%." 
   97"Failed, %1%" ---> "Neuspešno, %1%" 
   98"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Brzi nastavak neuspešam: %2%. (%1%)" 
  9999"File" ---> "Fajl" 
  100100"Filename" ---> "Ime fajla" 
  101101"Files" ---> "Fajlovi" 
  102102"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% IP-sekcije filtrirane" 
  103 "Finish Time" ---> "Vreme zavrÅ¡etka" 
  104 "Finished" ---> "ZavrÅ¡eno" 
   103"Finish Time" ---> "Vreme završetka" 
   104"Finished" ---> "Završeno" 
  105105"Force Close" ---> "Nasilno zatvaranje" 
  106106"Forced" ---> "Nateran" 
  107 "General Settings" ---> "OpÅ¡te" 
  108 "General" ---> "OpÅ¡te" 
  109 "Generated Torrent Name (Cannot change)" --->  ???  
   107"General Settings" ---> "Opšte" 
   108"General" ---> "Opšte" 
   109"Generated Torrent Name (Cannot change)" --->  "Generirano ime torenta (nepromenljivo)" 
  110110"Global Limits" ---> "Globalno limitiranje" 
  111111"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite bittorent klijent" 
  112112"Halite Debug Dialog" ---> "Halite, dialog " 
  113113"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite importira delove IP-a" 
  114 "Halite not listening!" ---> "Halite nije povezan s mreÅŸom" 
   114"Halite not listening!" ---> "Halite nije povezan s mrežom" 
  115115"Halite shutting down..." ---> "Halite se trenutno zatvara" 
  116116"Handshake" ---> "Rukovanje" 
  117117"Has choked us" ---> "Usporio nas je" 
  118 "Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "NeuspeÅ¡an haÅ¡ za deo %2% od %1%." 
   118"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Neuspešan haš za deo %2% od %1%." 
  119119"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "IP-Filter blokirao %1%, %2%." 
  120120"IP Filtering" ---> "IP Filtracija" 
  121 "IP filter disabled" ---> "IP-filter isključen" 
  122 "IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "IP-v6 povez neuspeÅ¡an. nije seriozan." 
   121"IP filter disabled" ---> "IP-filter isključen" 
   122"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "IP-v6 povez neuspešan. nije seriozan." 
  123123"Import ipfilter.dat" ---> "Importiraj ipfilter.dat" 
  124124"Importing IP Filters..." ---> "Importiraj IP-filtr" 
   
  128128"Interesting" ---> "Interesiran" 
  129129"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neispravan torent (%1%) od (%2%)" 
  130 "It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Sačekaj malo dok se Halite zatvori, Kad se ova poruka skloni, onda je i Halite zatvoren." 
   130"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Sačekaj malo dok se Halite zatvori, Kad se ova poruka skloni, onda je i Halite zatvoren." 
  131131"Language (requires restart)" ---> "JEZIK (posle promene, pokreni Halite nanovo)" 
  132 "Limit the no. of half-open connections" ---> "Ograniči broj polu otvorenih mreÅŸnih poveza" 
   132"Limit the no. of half-open connections" ---> "Ograniči broj polu otvorenih mrežnih poveza" 
  133133"List of Trackers." ---> "Lista svih trekera" 
  134134"Loading IP filters..." ---> "Preuzmi IP-filter" 
  135135"Local connection" ---> "Lokalni povez" 
  136 "Log debug events." ---> "PiÅ¡i debug rezultate u " 
   136"Log debug events." ---> "Upisuj debug rezultate" 
  137137"Log to file." ---> "Arhiviraj " 
  138138"Logging" ---> "Protokol" 
  139139"Maximum" ---> "Maksimalno" 
  140140"Message" ---> "Poruka" 
  141 "Minimize to tray." ---> "Minimiraj u " 
   141"Minimize to tray." ---> "Minimiraj u tray." 
  142142"Move finished torrents to :" ---> "Prebaci preuzete fajlove u:" 
  143143"Move the completed torrent to:" ---> "Prebaci ovaj preuzeti fajl u:" 
   
  147147"Name:" ---> "Ime:" 
  148148"New" ---> "Novi" 
  149 "None (Managed Externally)" ---> "Nikakvo (eksterno  menedÅŸiranje)" 
   149"None (Managed Externally)" ---> "Nikakvo (eksterno  menedžiranje)" 
  150150"None" ---> "Nikakvi" 
  151151"Normal" ---> "Normalno" 
   
  155155"Open &Halite" ---> "&Otvori halite" 
  156156"Open Download Folder" ---> "Otvori ulaznu mapu" 
  157 "Open a (single) port between : " ---> "Otvori jedan port između...:" 
   157"Open a (single) port between : " ---> "Otvori jedan port između...:" 
  158158"Outgoing" ---> "Izlazno" 
  159159"Output File" ---> "Izlazni format" 
   
  165165"Pausing" ---> "Pauziraj" 
  166166"Peer %2%: %1%." ---> "Peer %2%: %1%." 
  167 "Peer Event: %1%." ---> "Peer događaj: %1%." 
   167"Peer Event: %1%." ---> "Peer događaj: %1%." 
  168168"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Peer %2% Baniran. (%1%)" 
  169169"Peer" ---> "Peer-ovi" 
  170170"Peers" ---> "Peer-ovi" 
  171171"Peers:" ---> "Peer-ovi:" 
  172 "Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Deo %2% zavrÅ¡en. (%1%)" 
  173 "Piece Size (KBs)" --->  ???  
  174 "Plaintext Encrypted" ---> "Å ifrirano " 
   172"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Deo %2% završen. (%1%)" 
   173"Piece Size (KBs)" --->  "Većina dela (KBs)"  
   174"Plaintext Encrypted" ---> "Šifrirano " 
  175175"Plaintext" ---> "Jasno" 
  176176"Port %1% open" ---> "Port %1% otvoren" 
  177177"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP): " 
  178178"Port : " ---> "Port:" 
  179 "Port Forwarding" ---> "Port produÅŸenje" 
   179"Port Forwarding" ---> "Port produženje" 
  180180"Port to listen on : " ---> "Port:" 
  181181"Port" ---> "Port" 
  182182"Prefer RC4" ---> "Privilegiraj RC4" 
  183 "Priority" ---> "VaÅŸnosti" 
   183"Priority" ---> "Važnosti" 
  184184"Private" ---> "Privatno" 
  185185"Progress" ---> "Napredak" 
  186 "Protocol Encryption" ---> "Å ifracija protokola" 
   186"Protocol Encryption" ---> "Šifracija protokola" 
  187187"Proxies" ---> "Proksi-server" 
  188188"Proxy Host/IP : " ---> "Ime " 
  189 "Proxy Settings" ---> "Uređaji" 
  190 "Queued for Checking" ---> "Zapamtćen u vezi provere" 
  191 "Queued" ---> "Čeka" 
  192 "RC4 Encrypted" ---> "Å ifrirano " 
   189"Proxy Settings" ---> "Uređaji" 
   190"Queued for Checking" ---> "Zapamtćen u vezi provere" 
   191"Queued" ---> "Čeka" 
   192"RC4 Encrypted" ---> "Šifrirano " 
  193193"RC4" ---> "RC4" 
  194194"Rates:" ---> "Delovi:" 
   
  196196"Ratio" ---> "Odnos" 
  197197"Ratio:" ---> "Odnos:" 
  198 "Reannounce" ---> "OsveÅŸanje" 
   198"Reannounce" ---> "Osvežanje" 
  199199"Recheck Files" ---> "Proveri opet fajlove" 
  200 "Remaining" ---> "JoÅ¡ ostaje" 
  201 "Remaining:" ---> "JoÅ¡ ostaje:" 
   200"Remaining" ---> "Još ostaje" 
   201"Remaining:" ---> "Još ostaje:" 
  202202"Remote Control Options" ---> "Opcije daljinskog upravljanja" 
  203203"Remote Control" ---> "Daljinsko upravljanje" 
   
  205205"Reset" ---> "Povrati" 
  206206"Resume" ---> "Nastavi" 
  207 "Review settings when adding torrent." ---> "Uređaj revidirati kod dodavanja torenta" 
   207"Review settings when adding torrent." ---> "Uređaj revidirati kod dodavanja torenta" 
  208208"Save" ---> "Arhiviraj" 
  209209"Saving Torrent" ---> "Arhiviraj fajl" 
  210210"Security" ---> "Sigurnosti" 
  211 "Seeding" ---> "NudiÅ¡" 
   211"Seeding" ---> "Nudiš" 
  212212"Seeds" ---> "Seed-eri" 
  213213"Seeds:" ---> "Seed-eri:" 
  214 "Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izaberi mapu u kojoj ÅŸeliÅ¡ da ti budu preuzeti fajlovi." 
  215 "Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izaberi mapu u kojoj ÅŸeliÅ¡ imati skinute torente ili da prekineÅ¡ da ti se torent nepreuzima do kraja." 
  216 "Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Izaberi fajl ili mapu, od kojih ÅŸeliÅ¡ napraviti torent" 
  217 "Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Izaberi jedan TCP-port ili viÅ¡e, preko kojih da halite prima ulazni protok" 
   214"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Izaberi mapu u kojoj želiš da ti budu preuzeti fajlovi." 
   215"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Izaberi mapu u kojoj želiš imati skinute torente ili da prekineš da ti se torent nepreuzima do kraja." 
   216"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Izaberi fajl ili mapu, od kojih želiš napraviti torent" 
   217"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Izaberi jedan TCP-port ili više, preko kojih da halite prima ulazni protok" 
  218218"Send login info to trackers." ---> "Prijavi se na trekeru" 
  219219"Set Priority" ---> "Odredi prioritete" 
  220220"Set as Primary" ---> "Odredi kao glavni" 
  221 "Severity" ---> "VaÅŸnosti" 
   221"Severity" ---> "Važnosti" 
  222222"Show this message in future" ---> "Pokazuj mi ovu poruku" 
  223223"Shutting down session" ---> "Prekini sednicu" 
  224 "Size" ---> "Veličina" 
   224"Size" ---> "Veličina" 
  225225"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standardni izuzetak (%1%) desio se kod (%2%)" 
  226 "Start Time" ---> "Početno..." 
   226"Start Time" ---> "Početno..." 
  227227"Status" ---> "Akcija" 
  228228"Status:" ---> "Akcija:" 
  229229"Stop" ---> "Stopiraj" 
  230 "Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Početno stopiran (dozvoljava promenu produÅŸnog uređaja)" 
   230"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Početno stopiran (dozvoljava promenu produžnog uređaja)" 
  231231"Stopped" ---> "Zaustavljen" 
  232232"Stopping Torrents" ---> "Stopiraj torente" 
  233233"Stopping" ---> "Zaustavi" 
  234 "Successfully %1%." ---> "%1% uspeÅ¡no." 
  235 "Supports extensions" ---> "PodrÅŸava ekstenziju" 
   234"Successfully %1%." ---> "%1% uspešno." 
   235"Supports extensions" ---> "Podržava ekstenziju" 
  236236"Test" ---> "Ispitak" 
  237 "The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Ackcija nije mogla početi, Izaberi drugi port." 
  238 "The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Deo za priključivanje nije pokrenuo rad, halite je prinuđen da se zatvori. proverite da neki program ne blokira halite-u pristup mreÅŸi" 
  239 "These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Ovde moÅŸes uneti podatke koji uvek vaÅŸe !!!" 
  240 "These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Ovde moÅŸeÅ¡  uneti standardno podeÅ¡avanje koje vaÅŸi samo za nove torente." 
   237"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Ackcija nije mogla početi, Izaberi drugi port." 
   238"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Deo za priključivanje nije pokrenuo rad, halite je prinuđen da se zatvori. proverite da neki program ne blokira halite-u pristup mreži" 
   239"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Ovde možes uneti podatke koji uvek važe !!!" 
   240"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Ovde možeš  uneti standardno podešavanje koje važi samo za nove torente." 
  241241"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "U ovoj sednici preuzeo si: %1$.2fMB, podelio: %2$.2fMB, Odnos: %3$.2f." 
  242242"Tier" ---> "Mesto" 
  243243"Time left:" ---> "Preostalo:" 
  244244"Time" ---> "Vreme" 
  245 "Torrent %1% finished." ---> "Torent %1% zavrÅ¡en." 
   245"Torrent %1% finished." ---> "Torent %1% završen." 
  246246"Torrent %1% paused." ---> "Torent %1% pauzira." 
  247 "Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torent (%1%) izuzetak uspeÅ¡no popravljen: (%2%) u (%3%)." 
  248 "Torrent Defaults" ---> "Standardna podeÅ¡avanja" 
   247"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Torent (%1%) izuzetak uspešno popravljen: (%2%) u (%3%)." 
   248"Torrent Defaults" ---> "Standardna podešavanja" 
  249249"Torrent File" ---> "Torent" 
  250250"Torrent Root" ---> "Put torenta" 
  251 "Torrent and Data" ---> "IzbriÅ¡i torent i datoteku" 
  252 "Torrent connection limits:" ---> "Granična Limitacija:" 
   251"Torrent and Data" ---> "Izbriši torent i datoteku" 
   252"Torrent connection limits:" ---> "Granična Limitacija:" 
  253253"Torrent save folder:" ---> "Ulazna mapa od torenta" 
  254254"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Limitacija brzine (KB/s):" 
   
  256256"Torrent:" ---> "Torent:" 
  257257"Torrents" ---> "Torenti" 
  258 "Total max connections :" ---> "Najveći broj poveza:" 
   258"Total max connections :" ---> "Najveći broj poveza:" 
  259259"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Ukupni protok (inkluzivno protokolni podaci): %1$.2fMB ulazni i %2$.2fMB izlazni." 
  260260"Total upload slots :" ---> "Maksimalni broj slotova za izlazne konekcije:" 
  261261"Total" ---> "Ukupno" 
  262262"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Izjava trekera. (%1%)" 
  263 "Tracker Event: %1%." ---> "Treker događaj: %1%." 
   263"Tracker Event: %1%." ---> "Treker događaj: %1%." 
  264264"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Upozrenje trekera: %2%! (%1%)" 
  265265"Tracker" ---> "Treker" 
  266266"Tracker:" ---> "Treker:" 
  267267"Trackers" ---> "Trekeri" 
  268 "Transferred:" ---> "PreneÅ¡eno:" 
   268"Transferred:" ---> "Prenešeno:" 
  269269"Type" ---> "Tip" 
  270270"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "URL Seed %2%, %3%. (%1%)" 
  271271"URL" ---> "URL" 
  272 "UnPlug and Play" ---> "Izdvoji i pokaÅŸi" 
   272"UnPlug and Play" ---> "Izdvoji i pokaži" 
  273273"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode izuzetak: %1%." 
  274274"Up" ---> "Izlazna" 
  275275"Update in:" ---> "Obnova za:" 
  276276"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Brzina izlaznog protoka (KB/s):" 
  277 "Upload" ---> "OdpremljaÅ¡" 
   277"Upload" ---> "Odpremljaš" 
  278278"Uploaded" ---> "Spremno za nudenje" 
  279279"Use Compact Allocation." ---> "Upotrebi kompaktno dodavanje" 
   
  283283"Warning" ---> "Upozorenje" 
  284284"Web Seed" ---> "Web Seed" 
  285 "Web Seeds and DHT Nodes" ---> "Weeb-seed i DHT-čvorovi" 
  286 "Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML GreÅ¡ka (%1%) kod (%2%)" 
   285"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "Weeb-seed i DHT-čvorovi" 
   286"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Greška (%1%) kod (%2%)" 
  287287"libTorrrent based client." ---> "Na libTorrent-u baziran klijent" 
  288288"to" ---> "Do" 
  289 "∞" ---> "-" 
   289"" ---> "-" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.