source: lang/Turkish.txt @ 219

Revision 219, 10.4 KB checked in by translator, 13 years ago (diff)

Thanks Eoin..
Added items remotely

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Turkish.txt

Line 
1"Halite.ico" --->  ???
2"toolbar.bmp" --->  ???
3"English" ---> "TÌrkçe"
4"MS Shell Dlg" ---> "MS Shell Dlg"
5"Torrent" ---> "Torrent"
6"Tracker" ---> "Ä°zleyici"
7"" ---> ""
8"msctls_progress32" ---> "msctls_progress32"
9"N/A" ---> "N/A"
10"Time left:" ---> "Kalan sÃŒre:"
11"Connection limits:" ---> "Bağlantı sınırları:"
12"Transfer rates (KB/s):" ---> "Aktarım hızları (KB/s):"
13"Total" ---> "Toplam"
14"Up" ---> "Gönd."
15"Down" ---> "Ä°nd."
16"Update in:" ---> "GÃŒncelleme:"
17"Downloaded %1%MB, Uploaded %2%MB, Ratio %3%." ---> "Ä°ndirilen  %1%MB, Gönderilen %2%MB, Oran %3%."
18"Ratio (this session):" ---> "Oran (bu oturum):"
19"Ratio:" ---> "Oran"
20"BitTorrent" ---> "Bittorrent"
21"Global Options" ---> "Genel Ayarlar"
22"Open a (single) port between : " ---> "Arasında (tek) port  aç: "
23"Enable DHT. (Note neither DHT nor PEX will apply to private torrents)" ---> "DHT Etkin. (Not: DHT ve PEX özel torrentlerde kullanılmayacaktır.)"
24"Button" --->  "DÌğme"
25"Enable IP filtering." ---> "IP sÃŒzgeci etkin"
26"Import ipfilter.dat" ---> "ipfilter.dat içeri aktar"
27"Clear IP database" ---> "IP veritabanını temizle"
28"Proxy Host/IP : " ---> "Proxy Host/IP"
29"Use a proxy." ---> "Proxy kullan"
30"Port : " ---> "Port"
31"Username : " ---> "Kullanıcı Adı"
32"Password : " ---> "Şifre"
33"to" ---> "-"
34"Select a (TCP) port (or range of ports) to listen for incomming connections." ---> "Gelen bağlantılar için tek bir port (TCP) veya port aralığı seçin."
35"Port (UDP) : " ---> "Port (UDP) : "
36"Remote Control" ---> "Uzak Kontrol"
37"Remote Control Options" ---> "Uzak Kontrol Ayarları"
38"Enable Remote Control" ---> "Uzak Kontrol Etkin"
39"Port to listen on : " ---> "Dinleme Portu"
40"*** Disabled ***" ---> "*** Etkisiz ***"
41"Check1" ---> "Check1"
42"Button1" ---> "Button1"
43"Radio1" ---> "Radio1"
44"Static" ---> "Sabit"
45"Halite Debug Dialog" ---> "Halite Hata Ayıklama Penceresi"
46"MS Sans Serif" ---> "MS Sans Serif"
47"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite IP aralığını içeri aktarıyor..."
48"Cancel" ---> "Ä°ptal"
49"Torrents" ---> "Torrentler"
50"Global Limits" ---> "Genel Sınırlar"
51"Total max connections :" ---> "Toplam en fazla bağlantı :"
52"Total upload slots :" ---> "Toplam göderme kanalı :"
53"Download Rate (KB/s) :" ---> "İndirme Hızı (KB/s) :"
54"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Gönderme Hızı (KB/s) :"
55"Torrent Defaults" ---> "Torrent Varsayılanları"
56"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Bu seçenekler daima uygulanacak olan genel en Ìst sınırları belirtmektedir."
57"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Bu seçenekler yeni torrentlere uygulanacak varsayılan sınırları belirtir."
58"Default save folder : " ---> "Varsayılan kaydetme klasörÌ : "
59"..." ---> "..."
60"Prompt for alternate save folder." ---> "Alternatif kaydetme klasörÌ için uyar."
61"Halite shutting down..." ---> "Halite kapatılıyor..."
62"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Bu mesaj kaybolduktan ve program kapandıktan sonra Bittorrent oturumunun dÌzgÌn bir biçimde kapatılması biraz zaman alacaktır."
63"Show this message in future" ---> "Bu mesajı ilerde de göster"
64"Create new torrent" ---> "Yeni torrent oluştur"
65"Save" ---> "Kaydet"
66"Select a file or directory to construct the torrent." ---> "Torrent oluşturmak için bir dizin ya da dosya seçin."
67"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Torrent için izleyici URL'lerini girin"
68"Have Halite acts a DHT node." ---> "Halite bir DHT nodu gibi davransın."
69"Add" ---> "Ekle"
70"Pause" ---> "Duraklat"
71"Reannounce" ---> "Tekrar Duyur"
72"Remove" ---> "Kaldır"
73"SysListView32" ---> "SysListView32"
74"Name:" ---> "Ä°sim"
75"Tracker:" ---> "Ä°zleyici"
76"Status:" ---> "Durum"
77"Torrent connection limits:" ---> "Torrent bağlantı sınırları:"
78"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Torrent aktarım hızları (KB/s):"
79"Completed:" ---> "Tamamlanan:"
80"About" ---> "Hakkında"
81"Program Information" ---> "Program Bilgisi"
82"Halite is a BitTorrent client based on the libtorrent library from Rasterbar.com. The program is written in C++ relying on the Boost libraries and WTL. It is open sourced under a MIT and/or Boost software licence." ---> "Halite, Rasterbar.com'un libtorrent kÃŒtÃŒphanesini temel alan bir BitTorrent programıdır. Program Boost kÃŒtÃŒphaneleri ve WTL kullanılarak C++ programlama dili ile yazılmıştır. MIT ve/veya Boost lisansı altında olan açık kaynak kodlu yazılımdır."
83"This project has only been possible thanks to the excellent work others. I'd like to acknowledge some of those people." ---> "Bu projenin oluşturulmasında kullanılan gerekli bileşenleri yazan ve böylece bu projenin hayata geçmesini sağlayan diğer kimseler hakkında bilgi vermek isterim."
84"nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Designed the Icon." ---> "nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Simge Tasarımı."
85"Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Author of the libtorrent library." ---> "Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Libtorrent KÌtÌphanesi Yazarı."
86"Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Author of Boost.ASIO." ---> "Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Boost.ASIO Yazarı."
87"SysTabControl32" ---> "SysTabControl32"
88"General" ---> "Genel"
89"Allow only one instance to run." ---> "Programın sadece bir kopyası çalıssın."
90"General Settings" ---> "Genel Ayarlar"
91"Advanced GUI" ---> "Gelişmiş GUI"
92"Minimize to tray." ---> "Simge Durumuna KÌçÌlt"
93"Language (requires restart)" --->  "Dil (yeniden başlatma gerektirir)"
94"List of Trackers." ---> "Ä°zleyici Listesi."
95"Send login info to trackers." ---> "İzleyicilere giriş bilgisi gönder."
96"Apply" ---> "Uygula"
97"Reset" ---> "Sıfırla"
98"Log to file." ---> "GÃŒnlÌğÌ dosyaya kaydet"
99"Log debug events." ---> "Hata Ayıklama olaylarını kaydet"
100"Add New Tracker" ---> "Yeni Ä°zleyici Ekle"
101"MS Shell Dlg 2" ---> "MS Shell Dlg 2"
102"OK" ---> "Tamam"
103"Tracker URL" ---> "Ä°zleyici URL"
104"Tier" ---> "Sıra"
105"_POPUP_" ---> "_POPUP_"
106"Open &Halite" ---> "&Halite Aç"
107"&Pause All" ---> "Hepsini &Duraklat"
108"&Resume All" ---> "Hepsine D&evam Et"
109"E&xit" ---> "&Çıkış"
110"Resume" ---> "Devam Et"
111"Stop" ---> "Durdur"
112"Torrent File" ---> "Torrent Dosyası"
113"Torrent and Data" ---> "Torrent ve Veri"
114"New" ---> "Yeni"
115"Edit" ---> "DÃŒzenle"
116"Delete" ---> "Sil"
117"StringFileInfo" ---> "StringFileInfo"
118"180904b0" ---> "180904b0"
119"Comments" ---> "Yorumlar"
120"libTorrrent based client." ---> "libTorrent tabanlı program."
121"CompanyName" ---> "CompanyName"
122"BinaryNotions.com" ---> "BinaryNotions.com"
123"FileDescription" ---> "FileDescription"
124"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite BitTorrent Programı"
125"FileVersion" ---> "FileVersion"
126"InternalName" ---> "InternalName"
127"Halite" ---> "Halite"
128"LegalCopyright" ---> "LegalCopyright"
129"(C) Eoin O'Callaghan 2007" ---> "(C) Eoin O'Callaghan 2007"
130"OriginalFilename" ---> "OriginalFilename"
131"Halite.exe" ---> "Halite.exe"
132"ProductName" ---> "ProductName"
133"ProductVersion" ---> "ProductVersion"
134"VarFileInfo" ---> "VarFileInfo"
135"Translation" ---> "Translation"
136"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(Ä°-G) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
137"CAPS" ---> "CAPS"
138"0000 DHT node(s)" ---> "0000 DHT nodu"
139"Filtering 0000000 ranges." ---> "0000000 aralık sÌzgeçleniyor"
140"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Bittorent oturumu başlatılamadı. Ayarlardan başka bir port seçin."
141"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "DHT oturumu başlatılamadı. Ayarlardan başka bir port seçin."
142"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Dosyaları kaydetmek için bir dizin seçin veya torrenti indirmemek için iptal edin."
143"None" ---> "Hiçbiri"
144"Debug" ---> "Hata Ayıkla"
145"Info" ---> "Bilgi"
146"Critical" ---> "Critical"
147"Libtorrent Peer Alert: %1%." ---> "Libtorrent Eş Uyarısı: %1%."
148"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml İstisnası (%1%) ile %2%."
149"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." ---> "Torrent (%1%) istisnası yakalandı; %2% 'den %3% 'e."
150"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Geçersiz torrent (%1%) 'den %2%'ye."
151"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "İndirilen %1$.2fMB, Gönderilen %2$.2fMB, Oran %3$.2f."
152"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT nodu"
153"DHT disabled" ---> "DHT Etkisiz"
154"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% aralığı sÃŒzgeçleniyor"
155"IP filter disabled" ---> "IP sÃŒzgeci etkisiz"
156"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Standart istisna (%1%) , %2% 'den."
157"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(Ä°-G) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
158"Halite not listening!" ---> "Halite portu kullanamıyor!"
159"Port %1% open" ---> "%1% portu açık"
160"Name;Status;Completed;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies" ---> "Ä°sim;Durum;Tamamlanan;Ä°ndirme;Gönderme;Eşler;Kaynaklar;Kalan SÃŒre;Kopyalar"
161"Time;Message;Severity" ---> "SÃŒre;Mesaj;Öncelik"
162"Tracker;Tier" ---> "İzleyici;Sıra"
163"Peer;Download;Upload;Type;Client" ---> "Eş;Ä°ndirme;Gönderme;TÃŒr;Program"
164"Peer;Download;Upload;Type;Client;Status" ---> "Eş;Ä°ndirme;Gönderme;TÃŒr;Program;Durum"
165"Exception caught; %1%, from %2%." ---> "Yakalanan istisna; %1%, %2%'den."
166"XML exception: %1%." ---> "XML istisnası %1%."
167"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode istisnası: %1%."
168"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent ile Ä°lgili Durum: %1%."
169"Peer Event: %1%." ---> "Eş ile İlgili Durum: %1%."
170"Tracker Event: %1%." ---> "Ä°zleyici ile Ä°lgili Durum: %1%."
171"Debug Event: %1%." ---> "Hata Ayıklama ile İlgili Durum: %1%."
172"Interesting" ---> "Ä°lgileniyor"
173"Choked" ---> "Tıkandı"
174"Interested in us" ---> "Bizle ilgilendi"
175"Has choked us" ---> "Bize tıkadı"
176"Supports extensions" ---> "Uzantıları destekler"
177"Local connection" ---> "Yerel bağlantı"
178"Handshake" ---> "El Sıkışma"
179"Connecting" ---> "Bağlanıyor"
180"Queued" ---> "Sırada"
181"RC4 Encrypted" --->  "RC4 Şifrelenmiş"
182"Plaintext Encrypted" --->  "Plaintext Şifrelenmiş"
183"Queued for Checking" ---> "Kontrol için Sırada"
184"Checking Files" ---> "Dosyalar Kontrol Ediliyor"
185"Connecting to Tracker" ---> "İzleyiciye Bağlanılıyor"
186"Downloading" ---> "Ä°ndiriliyor"
187"Finished" ---> "Tamamlandı"
188"Seeding" ---> "Gönderiliyor"
189"Allocating" ---> "Yer Hesaplanıyor"
190"Stopped" ---> "Durduruldu"
191"Paused" ---> "Duraklatıldı"
192"Downloading Metadata" ---> "Metadata Ä°ndiriliyor"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.