source: lang/Serbian (Cyrillic).txt @ 532

Revision 532, 17.5 KB checked in by Eoin, 12 years ago (diff)

Updating languages

Line 
1"English" ---> "СрпскО (ћОрОлОца)"
2"English.rtf" ---> "../lang/Serbian (Cyrillic).rtf"
3"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s улазМО - %2$.2fKB/s ОзлазМО"
4"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "%1$.2fMB улазМО - %2$.2fMB ОзлазМО"
5"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB ПЎ %2$.2fMB"
6"%1% DHT node(s)" ---> "%1% ДХТ ЧвПра"
7"%1% active torrent(s)" ---> "АктОвМО тПреМтО"
8"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
9"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% Пеер-ПвО. (%1%)"
10"&Pause All" ---> "Све &ПаузОратО"
11"&Resume All" ---> "Све &НаставОтО"
12"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(У-И) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
13"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(У-И) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
14"(DHT will not apply to private torrents)" ---> "(ДХТ Меће се палОтО за прОватМе тПреМте)"
15"About" ---> "О МаЌа"
16"Above Normal" ---> "ПрекП МПрЌалМПг"
17"Active" ---> "АктОваМ"
18"Add New Peer" --->  ???
19"Add New Tracker" ---> "УМесО Трекера"
20"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "ДПЎај МПвО "
21"Add Torrent" ---> "ДПЎај тПреМт"
22"Add" ---> "ДПЎај"
23"Advanced GUI" ---> "НапреЎМО"
24"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "УпПзПрење %2%, статусМО кПЎ: %4%, вреЌеМа %3%. (%1%)"
25"Allocating" ---> "ДПЎелјеМП"
26"Allow only one instance to run" ---> "ДПзвПлО саЌП јеЎМу ОМстаМцу"
27"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "НекПрекМО МачОМ пПвеза, %1%, Је упПтреблјеМ."
28"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "НекПректМа степеМОца шОфрацОје, %1%, је упПтребњеМа."
29"Apply" ---> "ППтврЎО"
30"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Јесте лО сОгурМО Ўа желОте затвПрОтО халОте?"
31"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" --->  ???
32"Auto Sort" ---> "АутПЌатскП сПртОраМје"
33"BitTorrent" ---> "БОтТПреМт"
34"Bittorrent Event: %1%." ---> "БОттПреМт ЎПгађај: %1%."
35"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% се треМутМП преузОЌа. (%1%)"
36"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "СекцОја %2% ПЎ Ўела %3% завршеМа. (%1%)"
37"Both" ---> "Оба"
38"Calculating Piece Hashes..." ---> "ПрПрачуМај ЎелПве хаша"
39"Cancel" ---> "ПрекОМО"
40"Checking Files" ---> "ПрПвера фајлПва"
41"Choked" ---> "УспПрењеМП"
42"Clear IP database" ---> "ИзбрОшО ИП-ЎатПтеку"
43"Client" ---> "КлОјеМт"
44"Close to tray" ---> "ПребацО у "
45"Comment" ---> "КПЌеМтар"
46"Completed" ---> "КПЌплетаМ"
47"Completed:" ---> "ЗавршеМП:"
48"Confirm on close" ---> "ППтврЎО преЎ затварањеЌ"
49"Connecting to Tracker" ---> "ППвезује се Ма трекер"
50"Connecting" ---> "ППвежО"
51"Connection Policies" ---> "НачОМ пПвеза"
52"Construct a New Torrent" ---> "ХаправО МПвО тПреМт"
53"Copies" ---> "КПпОје"
54"Country" ---> "Држава"
55"Creating Torrent..." ---> "НаправО тПреМт..."
56"Creating a New Torrent File" ---> "НаправО МПвО тПреМт фајл"
57"Creator" ---> "НаправО тПреМт фајл"
58"Critical" ---> "КрОтОчМП"
59"DHT Node" ---> "ДХТ-чвПр"
60"DHT disabled" ---> "ДХТ ОскључеМ"
61"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "ДХТ акцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт."
62"DHT" ---> "ДхТ"
63"Debug Event: %1%." ---> "Дебуг ЎПгађај: %1%."
64"Debug" ---> "Дебуг"
65"Default save folder :" ---> "СтаМЎарЎМа Ќапа:"
66"Delete" ---> "ИзбрОшО"
67"Details" --->  ???
68"Dev Msg: %1%." ---> "ППр.газЎе: %1%."
69"Dir." ---> "Мапа"
70"Disabled" ---> "ИскључеМ"
71"Distributed Hash Tables" ---> "ДХТ (пПЎела хаш-табеле)"
72"Don't download" ---> "Не преузОЌај"
73"Down" ---> "УлазМа"
74"Download Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа улазМПг прПтПка (КБ/с):"
75"Download" ---> "ПреузОЌаш"
76"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "ПреузеП %1$.2fMB, пПЎелОП %2$.2fMB, ПЎМПс %3$.2f."
77"Downloaded" ---> "ПреузетП"
78"Downloading Metadata" ---> "ПуМО Ќета-фајлПве"
79"Downloading" ---> "ПреузОЌа се"
80"E&xit" ---> "Пр&екОМутО"
81"ETA" ---> "ЈПш Пстаје"
82"ETA:" ---> "ЈПш Пстаје:"
83"Edit Download Folders" ---> "ПрПЌеМО улазМу Ќапу"
84"Edit Peer" ---> "ПреПраЎО пеер"
85"Edit Torrent Save Folders" --->  ???
86"Edit Tracker" ---> "ОбраЎО трекера"
87"Edit" ---> "УреЎО"
88"Enable DHT" ---> "АктОвОрај ДХТ"
89"Enable IP filtering." ---> "АктОвОрај ИП-фОлтрацОју"
90"Enable Protocol Encryption." ---> "АктОвОрај шОфрацОју за прПтПкПл"
91"Enable Remote Control" ---> "АктОвОрај ЎалјОМскО"
92"Enabled" ---> "АктОвОраМ"
93"Encoding Level" ---> "СтепеМ шОфрацОје"
94"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "НавеЎОте ЖеЉеМу webseed-УРЛ аЎресу ОлО ДХТ-ЧвПр"
95"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "УМесО УРЛ ПЎ трекера"
96"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "ИзузетМа грешка: %1%, у %2%."
97"Failed, %1%" ---> "МеуспешМП, %1%"
98"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "БрзО МапреЎак МеуспешаМ: %2%. (%1%)"
99"File" ---> "Ѐајл"
100"Filename" ---> "ИЌе фајла"
101"Files" ---> "ЀајлПвО"
102"Filtering %1% range(s)" ---> "%1% ИП-секцОје фОлтрОраМе"
103"Finish Time" ---> "ВреЌе завршетка"
104"Finished" ---> "ЗавршеМП"
105"Force Close" ---> "НасОлМП затварање"
106"Forced" ---> "НатераМ"
107"General Settings" ---> "Опште"
108"General" ---> "Опште"
109"Generated Torrent Name (Cannot change)" --->  ???
110"Global Limits" ---> "ГлПбалМП лОЌОтОрање"
111"Halite BitTorrent Client" ---> "ХалОте бОттПреМт клОјеМт"
112"Halite Debug Dialog" ---> "ХалОте, ЎОалПг "
113"Halite importing IP ranges..." ---> "ХалОте ОЌпПртОа ЎелПве ИП-а"
114"Halite not listening!" ---> "ХалОте МОје пПвезаМ са ЌрежПЌ"
115"Halite shutting down..." ---> "ХалОте се треМутМП затвара"
116"Handshake" ---> "РукПваМје"
117"Has choked us" ---> "УспПрОП Мас је"
118"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "НеуспешаМ хаш зе ЎеП %2% ПЎ %1%. "
119"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "ИП-фОлтер блПкОраП %1%, %2%."
120"IP Filtering" ---> "ИП ЀОлтрацОј"
121"IP filter disabled" ---> "ИП-фОлтер ОскључеМ"
122"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "ИП-в6 пПвез МеуспешаМ. МОје серОПзаМ."
123"Import ipfilter.dat" ---> "ИЌпПртОрај ipfilter.dat"
124"Importing IP Filters..." ---> "ИЌпПртОрај ИП-фОлтер..."
125"Incoming" ---> "УлазМП"
126"Info" ---> "ИМфПрЌацОја"
127"Interested in us" ---> "ИМтересује се за Мас"
128"Interesting" ---> "ИМтересОраМ"
129"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "НеОсправаМ тПреМт (%1%) ПЎ (%2%)"
130"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Сачекај ЌалП ЎПк се халОте затвПрО, КаЎ се Пва пПрука склПМО, ПМЎа је О халОте затвПреМ."
131"Language (requires restart)" ---> "ЈЕЗИК (пПсле прПЌеМе, пПкреМО халОте МаМПвП)"
132"Limit the no. of half-open connections" ---> "ОграМОчО брПј пПлу ПтвПреМОх ЌрежМОх пПвеза"
133"List of Trackers." ---> "ЛОста свОх трекера"
134"Loading IP filters..." ---> "ПреузЌО ИП-фОлтер"
135"Local connection" ---> "ЛПкалМО пПвез"
136"Log debug events." ---> "ПОшО Ўебуг резултате у "
137"Log to file." ---> "АрхОвОрај "
138"Logging" ---> "ПрПтПкПл"
139"Maximum" ---> "МаксОЌалМП"
140"Message" ---> "ППрука"
141"Minimize to tray." ---> "МОМОЌОрај у "
142"Move finished torrents to :" ---> "ПребацО преузете фајлПве у:"
143"Move the completed torrent to:" ---> "ПребацО Пвај преузетО фајл у:"
144"N/A" ---> "Н/Д"
145"NAT-PMG" ---> "НАТ-ПМГ"
146"Name" ---> "ИМЕ"
147"Name:" ---> "ИЌе:"
148"New" ---> "НПвО"
149"None (Managed Externally)" ---> "НОкаквП (екстерМП ЌеМеџОрање)"
150"None" ---> "НОкаквО"
151"Normal" ---> "НПрЌалМП"
152"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "ИМфПрЌацОја: кПЌпактМП ЎПЎаваМје Ме ОЎе са свакПј акцОјО"
153"OK" ---> "УреЎу"
154"Ok" ---> "УреЎу"
155"Open &Halite" ---> "&ОтвПрО ХалОте"
156"Open Download Folder" ---> "ОтвПрО улазМу Ќапу"
157"Open a (single) port between : " ---> "ОтвПрО јеЎаМ пПрт ОзЌеђу...:"
158"Outgoing" ---> "ИзлазМП"
159"Output File" ---> "ИзлазМО фПрЌат"
160"Overhead:" ---> "НеупПребљОвП:"
161"Password : " ---> "ЛПзОМка:"
162"Path" ---> "Пут"
163"Pause" ---> "Пауза"
164"Paused" ---> "ПаузОраМ"
165"Pausing" ---> "ПаузОрај"
166"Peer %2%: %1%." ---> "Пеер %2%: %1%."
167"Peer Event: %1%." ---> "Пеер ЎПгађај: %1%."
168"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Пеер %2% БаМОраМ. (%1%)"
169"Peer" ---> "Пеер-ПвО"
170"Peers" ---> "Пеер-ПвО"
171"Peers:" ---> "Пеер-ПвО:"
172"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "ДеП %2% завршеМ. (%1%)"
173"Piece Size (KBs)" --->  ???
174"Plaintext Encrypted" ---> "КОфрОраМП "
175"Plaintext" ---> "ЈасМП"
176"Port %1% open" ---> "ППрт %1% ПтвПреМ"
177"Port (UDP) : " ---> "ППрт (УДП): "
178"Port : " ---> "ППрт:"
179"Port Forwarding" ---> "ППрт прПЎужење"
180"Port to listen on : " ---> "ППрт:"
181"Port" ---> "ППрт"
182"Prefer RC4" ---> "ПрОвОлегОрј RC4"
183"Priority" ---> "ВажМПстО"
184"Private" ---> "ПрОатМП"
185"Progress" ---> "НапреЎак"
186"Protocol Encryption" ---> "КОфрацОја прПтПкПла"
187"Proxies" ---> "ПрПксО-сервер"
188"Proxy Host/IP : " ---> "ИЌе "
189"Proxy Settings" ---> "УређајО"
190"Queued for Checking" ---> "ЗапаЌтћеМ у везО прПвере"
191"Queued" ---> "Чека"
192"RC4 Encrypted" ---> "КОфрОраМП "
193"RC4" ---> "RC4"
194"Rates:" ---> "ДелПвО:"
195"Ratio (this session):" ---> "ОЎМПс (Ова сеЎМОца):"
196"Ratio" ---> "ОЎМПс"
197"Ratio:" ---> "ОЎМПс:"
198"Reannounce" ---> "Освежање"
199"Recheck Files" ---> "ПрПверО Ппет фајлПве"
200"Remaining" ---> "ПреПсталП"
201"Remaining:" ---> "ПреПсталП:"
202"Remote Control Options" ---> "ОпцОје ЎаљОМскПга управљања"
203"Remote Control" ---> "ДаљОМскП управљање"
204"Remove" ---> "СклПМО"
205"Reset" ---> "ППвратО"
206"Resume" ---> "НаставО"
207"Review settings when adding torrent." ---> "Уређај ревОЎОратО кПЎ ЎПЎавање тПреМта"
208"Save" ---> "АрхОвОрај"
209"Saving Torrent" ---> "АпхОвОрај фајл"
210"Security" ---> "СОгурМПстО"
211"Seeding" ---> "НуЎОш"
212"Seeds" ---> "СееЎ-ерО"
213"Seeds:" ---> "СееЎ-ерО:"
214"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "ИзаберО Ќапу у кПјПј желОш Ўа тО буЎу преузетО фајлПвО. ИзаберО \"
215"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "ИзаберО Ќапу, у кПјПј жзрлОш ОЌатО скОМуте тПреМте ОлО Ўа прекОМеш Ўа тО се тПреМт МепреузОЌа ЎП краја."
216"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "ИзаберО фајл ОлО Ќапу, ПЎ кПјОх желОш МаправОтО тПреМт"
217"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "ИзаберО јеЎаМ ТЊП-пПрт ОлО вОше, прекП кПјОх Ўа халОте прОЌа улазМО прПтПк"
218"Send login info to trackers." ---> "прОјавО се Ма трекеру"
219"Set Priority" ---> "ОЎреЎО прОПрОтете"
220"Set as Primary" ---> "ОЎреЎО каП главМО"
221"Severity" ---> "ВажМПстО"
222"Show this message in future" ---> "ППказуј ЌО Пву пПруку"
223"Shutting down session" ---> "ПрекОМО сеЎМОцу"
224"Size" ---> "ВелОчОМа"
225"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "СтаМЎартМО Озузетак (%1%) ЎесОП се кПЎ (%2%)"
226"Start Time" ---> "ППчетМП..."
227"Status" ---> "АкцОја"
228"Status:" ---> "АкцОја:"
229"Stop" ---> "СтПпОрај"
230"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "ППчетМП стПпОраМ (ЎПзвПљава прПЌеМу прПЎужМПЎ уређаја)"
231"Stopped" ---> "ЗаустављеМ"
232"Stopping Torrents" ---> "СтПпОрај тПреМте"
233"Stopping" ---> "ЗауставО"
234"Successfully %1%." ---> "%1% успешМП."
235"Supports extensions" ---> "ППЎржава екстеМзОју"
236"Test" ---> "ИспОтак"
237"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "АкцОја МОје ЌПгла пПчетО, ОзаберО ЎругО пПрт."
238"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "ДеП за прОкључОвање МОје пПкреМуП раЎ, халОте је прОМуђеМ Ўа се затвПрО. прПверОте Ўа МекО прПграЌ Ме блПкОра халОте-у прОступ ЌрежО."
239"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО пПЎатке кПјО увек важе !!!"
240"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "ОвЎе ЌПжеш уМетО стаМЎарЎМП пПЎешавање КПје важО саЌП за МПве тПреМте."
241"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "У ПвПј сеЎМОцО преузеП сО: %1$.2fMB, пПЎелОП: %2$.2fMB, ПЎМПс: %3$.2f."
242"Tier" ---> "МестП"
243"Time left:" ---> "ПреПсталП:"
244"Time" ---> "ВреЌе"
245"Torrent %1% finished." ---> "ТПреМт %1% завршеМ."
246"Torrent %1% paused." ---> "ТПреМт %1% паузОра."
247"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "ТПреМт (%1%) Озузетак успешМП пПправлјеМ: (%2%) у (%3%)."
248"Torrent Defaults" ---> "СтаМЎарЎМа пПЎешавања"
249"Torrent File" ---> "ТПреМт"
250"Torrent Root" ---> "Пут тПреМта"
251"Torrent and Data" ---> "ИзбрОшО тПреМт О ЎатПтеку"
252"Torrent connection limits:" ---> "ГраМОчМа лОЌОтацОја:"
253"Torrent save folder:" ---> "УлазМа Ќапа ПЎ тПреМта"
254"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "ЛОЌОтацОја брзОМе (КБ/с):"
255"Torrent" ---> "ТПреМт"
256"Torrent:" ---> "ТПреМт:"
257"Torrents" ---> "ТПреМтО"
258"Total max connections :" ---> "НајвећО брПј пПвеза:"
259"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." --->  ???
260"Total upload slots :" ---> "МаксОЌалМО брПј слПтПва за ОзлазМе кПМекцОје:"
261"Total" ---> "УкупМП"
262"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Изјава трекера. (%1%)"
263"Tracker Event: %1%." ---> "Трекер ЎПгађај: %1%."
264"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "УпПзПрење трекера: %2%! (%1%)"
265"Tracker" ---> "Трекер"
266"Tracker:" ---> "Трекер:"
267"Trackers" ---> "ТракереО"
268"Transferred:" ---> "ПреМешеМП:"
269"Type" ---> "ТОп"
270"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "УРл СееЎ %2%, %3%. (%1%)"
271"URL" ---> "УРЛ"
272"UnPlug and Play" ---> "ИзЎвПјО О пПкажО"
273"Unicode exception: %1%." ---> "УМОцПЎе Озузетак: %1%."
274"Up" ---> "ИзлазМа"
275"Update in:" ---> "ОбМПва за:"
276"Upload Rate (KB/s) :" ---> "БрзОМа ОзлазМг прПтПка (КБ/с):"
277"Upload" ---> "ОЎпреЌљаш"
278"Uploaded" ---> "СпреЌМП за МуЎење"
279"Use Compact Allocation." ---> "УпПтребО кПЌпактМП ЎПЎавање"
280"Use a proxy." ---> "УпПтреебО прПксО-сервера"
281"User canceled Torrent file creation" ---> "КПрОсМОк је прeкОМуП прављење тПреМта"
282"Username : " ---> "КПрОсМОк:"
283"Warning" ---> "УпПзПрење"
284"Web Seed" ---> " "
285"Web Seeds and DHT Nodes" ---> " "
286"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "XML Грешка (%1%) кПЎ (%2%)"
287"libTorrrent based client." ---> "На лОбТПрреМт-у баzОраМ клОјеМт"
288"to" ---> "ДП"
289"∞" ---> "-"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.