source: lang/Polish.txt @ 217

Revision 217, 8.3 KB checked in by Eoin, 13 years ago (diff)

Preped for snapshot release with encryption.

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
Line 
1"Halite.ico" --->  ???
2"toolbar.bmp" --->  ???
3"English" ---> "Polish"
4"MS Shell Dlg" --->  ???
5"Torrent" --->  ???
6"Tracker" --->  ???
7"" --->  ???
8"msctls_progress32" --->  ???
9"N/A" --->  ???
10"Time left:" ---> "Pozostało:"
11"Connection limits:" ---> "Limity połączeń:"
12"Transfer rates (KB/s):" ---> "Wykorzystanie łącza:"
13"Total" --->  ???
14"Up" --->  ???
15"Down" --->  ???
16"Update in:" ---> "Aktualizacja za:"
17"Downloaded %1%MB, Uploaded %2%MB, Ratio %3%." ---> "Pobrano %1%MB, Wysłano %2%MB, Ratio %3%."
18"Ratio (this session):" ---> "Ratio (aktualna sesja):"
19"Ratio:" --->  ???
20"BitTorrent" --->  ???
21"Global Options" ---> "Globalne opcje"
22"Open a (single) port between : " ---> "Otwórz (pojedyńczy) port pomiędzy :"
23"Enable DHT. (Note neither DHT nor PEX will apply to private torrents)" ---> "Włącz DHT."
24"Button" --->  ???
25"Enable IP filtering." ---> "Włącz IPFilter."
26"Import ipfilter.dat" ---> "Importuj ipfilter.dat"
27"Clear IP database" ---> "Wyczyść baze adresów IP"
28"Proxy Host/IP : " --->  ???
29"Use a proxy." ---> "UÅŒyj proxy."
30"Port : " --->  ???
31"Username : " ---> "UÅŒytkownik :"
32"Password : " ---> "Hasło:"
33"to" ---> "do"
34"Select a (TCP) port (or range of ports) to listen for incomming connections." ---> "Wybierz port TCP (lub zakres portów) dla połączeń przychodzących."
35"Port (UDP) : " --->  ???
36"Remote Control" ---> "Dostęp zdalny"
37"Remote Control Options" ---> "Opcje dostępu zdalnego"
38"Enable Remote Control" ---> "Włącz dostęp zdalny"
39"Port to listen on : " ---> "Port nasłuchu :"
40"*** Disabled ***" --->  ???
41"Check1" --->  ???
42"Button1" --->  ???
43"Radio1" --->  ???
44"Static" --->  ???
45"Halite Debug Dialog" ---> "Dziennik zdarzeń"
46"MS Sans Serif" --->  ???
47"Halite importing IP ranges..." ---> "Trwa imporowanie adresów IP..."
48"Cancel" ---> "Anuluj"
49"Torrents" ---> "Torrenty"
50"Global Limits" ---> "Limity globalne"
51"Total max connections :" ---> "Całkowita maksymalna liczba połączeń :"
52"Total upload slots :" ---> "Ilość slotów wysyłania :"
53"Download Rate (KB/s) :" ---> "Prędkość pobierania (KB/s) :"
54"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Prędkość wysyłania (KB/S) :"
55"Torrent Defaults" --->  ???
56"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Globalne limity"
57"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Limity na torrent"
58"Default save folder : " ---> "Magazynuj pliki torrent w :"
59"..." --->  ???
60"Prompt for alternate save folder." ---> "Zawsze pokazuj okno wyboru folderu."
61"Halite shutting down..." ---> "Trwa zamykanie Halite..."
62"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Poprawne zakończenie sesji BitTorrent moÅŒe potrwać chwile, po czym ta wiadomość zniknie, a program zostanie zamknięty."
63"Show this message in future" ---> "Pokazuj tą wiadomość w przyszłości"
64"Create new torrent" ---> "Utwórz nowy torrent"
65"Save" ---> "Zapisz"
66"Select a file or directory to construct the torrent." ---> "Wybierz plik lub folder."
67"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "URL trackera."
68"Have Halite acts a DHT node." --->  ???
69"Add" ---> "Dodaj"
70"Pause" ---> "Pauza"
71"Reannounce" ---> "Aktualizuj tracker"
72"Remove" ---> "Usuń"
73"SysListView32" --->  ???
74"Name:" ---> "Nazwa:"
75"Tracker:" --->  ???
76"Status:" --->  ???
77"Torrent connection limits:" ---> "Limit połączeń torrenta:"
78"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Limit transferu dla torrenta (KB/s):"
79"Completed:" ---> "Ukończono:"
80"About" ---> "O programie..."
81"Program Information" ---> "O programie..."
82"Halite is a BitTorrent client based on the libtorrent library from Rasterbar.com. The program is written in C++ relying on the Boost libraries and WTL. It is open sourced under a MIT and/or Boost software licence." ---> "Halite jest klientem sieci BitTorrent opartym na bibliotekach libtorrent z Rasterbar.com. Został on napisany w C++ w oparciu o biblioteki Boost i WTL. Jest to program Open Source na licencji MIT i/lub Boost."
83"This project has only been possible thanks to the excellent work others. I'd like to acknowledge some of those people." ---> "Projekt ten, niebyłby moÅŒliwy gdyby nie wspanaiła praca innych."
84"nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Designed the Icon." ---> "nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Twórca ikony."
85"Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Author of the libtorrent library." ---> "Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Autor biblioteki libtorrent."
86"Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Author of Boost.ASIO." ---> "Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Autor Boost.ASIO."
87"SysTabControl32" --->  ???
88"General" ---> "Główne"
89"Allow only one instance to run." ---> "Zezwalaj na uruchomienie tylko jednej kopii Halite."
90"General Settings" ---> "Główne opcje"
91"Advanced GUI" ---> "Zaawansowane GUI"
92"Minimize to tray." ---> "Minimalizuj do traya."
93"Language (requires restart)" --->  ???
94"List of Trackers." ---> "Lista trackerów."
95"Send login info to trackers." ---> "Wyślij dane do trackera."
96"Apply" ---> "Zastosuj"
97"Reset" --->  ???
98"Log to file." ---> "Loguj do pliku."
99"Log debug events." ---> "Loguj błędy."
100"Add New Tracker" ---> "Dodaj nowy tracker"
101"MS Shell Dlg 2" --->  ???
102"OK" --->  ???
103"Tracker URL" ---> "URL trackera"
104"Tier" --->  ???
105"_POPUP_" --->  ???
106"Open &Halite" ---> "Otwórz &Halite"
107"&Pause All" ---> ""
108"&Resume All" ---> "&Wznów wszytsko"
109"E&xit" --->  ???
110"Resume" ---> "Wznów"
111"Stop" --->  ???
112"Torrent File" ---> "Plik torrent"
113"Torrent and Data" ---> "Plik torrent i dane"
114"New" ---> "Nowy"
115"Edit" ---> "Edytuj"
116"Delete" ---> "Usuń"
117"StringFileInfo" --->  ???
118"180904b0" --->  ???
119"Comments" ---> "Komentarz"
120"libTorrrent based client." --->  ???
121"CompanyName" --->  ???
122"BinaryNotions.com" --->  ???
123"FileDescription" --->  ???
124"Halite BitTorrent Client" --->  ???
125"FileVersion" --->  ???
126"InternalName" --->  ???
127"Halite" --->  ???
128"LegalCopyright" --->  ???
129"(C) Eoin O'Callaghan 2007" --->  ???
130"OriginalFilename" --->  ???
131"Halite.exe" --->  ???
132"ProductName" --->  ???
133"ProductVersion" --->  ???
134"VarFileInfo" --->  ???
135"Translation" --->  ???
136"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???
137"CAPS" --->  ???
138"0000 DHT node(s)" --->  ???
139"Filtering 0000000 ranges." --->  ???
140"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." --->  ???
141"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." --->  ???
142"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." --->  ???
143"None" --->  ???
144"Debug" --->  ???
145"Info" --->  ???
146"Critical" --->  ???
147"Libtorrent Peer Alert: %1%." --->  ???
148"Xml Exception (%1%) with %2%." --->  ???
149"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." --->  ???
150"Invalid torrent (%1%) from %2%." --->  ???
151"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." --->  ???
152"%1% DHT node(s)" --->  ???
153"DHT disabled" --->  ???
154"Filtering %1% range(s)" --->  ???
155"IP filter disabled" --->  ???
156"Standard exception (%1%) thrown from %2%." --->  ???
157"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" --->  ???
158"Halite not listening!" --->  ???
159"Port %1% open" --->  ???
160"Name;Status;Completed;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies" --->  ???
161"Time;Message;Severity" --->  ???
162"Tracker;Tier" --->  ???
163"Peer;Download;Upload;Type;Client" --->  ???
164"Peer;Download;Upload;Type;Client;Status" --->  ???
165"Exception caught; %1%, from %2%." --->  ???
166"XML exception: %1%." --->  ???
167"Unicode exception: %1%." --->  ???
168"Bittorrent Event: %1%." --->  ???
169"Peer Event: %1%." --->  ???
170"Tracker Event: %1%." --->  ???
171"Debug Event: %1%." --->  ???
172"Interesting" --->  ???
173"Choked" --->  ???
174"Interested in us" --->  ???
175"Has choked us" --->  ???
176"Supports extensions" --->  ???
177"Local connection" --->  ???
178"Handshake" --->  ???
179"Connecting" --->  ???
180"Queued" --->  ???
181"RC4 Encrypted" --->  ???
182"Plaintext Encrypted" --->  ???
183"Queued for Checking" --->  ???
184"Checking Files" --->  ???
185"Connecting to Tracker" --->  ???
186"Downloading" --->  ???
187"Finished" --->  ???
188"Seeding" --->  ???
189"Allocating" --->  ???
190"Stopped" --->  ???
191"Paused" --->  ???
192"Downloading Metadata" --->  ???
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.