source: lang/Polish.txt @ 189

Revision 189, 16.8 KB checked in by translator, 13 years ago (diff)
  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
Line 
1"English" --->  "Polish"
2"MS Shell Dlg" --->  ???
3"Torrent" --->  ???
4"Tracker" --->  ???
5"" --->  ???
6"msctls_progress32" --->  ???
7"N/A" --->  ???
8"Time left:" --->  "Pozostało:"
9"Connection limits:" --->  "Limity połączeń:"
10"Transfer rates (KB/s):" --->  "Wykorzystanie łącza:"
11"Total" --->  ???
12"Up" --->  ???
13"Down" --->  ???
14"Update in:" --->  "Aktualizacja za:"
15"Downloaded %1%MB, Uploaded %2%MB, Ratio %3%." --->  "Pobrano %1%MB, Wysłano %2%MB, Ratio %3%."
16"Ratio (this session):" --->  "Ratio (aktualna sesja):"
17"Ratio:" --->  ???
18"BitTorrent" --->  ???
19"Global Options" --->  "Globalne opcje"
20"Open a (single) port between : " --->  "Otwórz (pojedyńczy) port pomiędzy :"
21"Enable DHT. (Note neither DHT nor PEX will apply to private torrents)" --->  "Włącz DHT."
22"Enable IP filtering." --->  "Włącz IPFilter."
23"Import ipfilter.dat" --->  "Importuj ipfilter.dat"
24"Clear IP database" --->  "Wyczyść baze adresów IP"
25"Proxy Host/IP : " --->  ???
26"Use a proxy." --->  "Użyj proxy."
27"Port : " --->  ???
28"Username : " --->  "Użytkownik :"
29"Password : " --->  "Hasło:"
30"to" --->  "do"
31"Select a (TCP) port (or range of ports) to listen for incomming connections." --->  "Wybierz port TCP (lub zakres portów) dla połączeń przychodzących."
32"Port (UDP) : " --->  ???
33"Remote Control" --->  "Dostęp zdalny"
34"Remote Control Options" --->  "Opcje dostępu zdalnego"
35"Enable Remote Control" --->  "Włącz dostęp zdalny"
36"Port to listen on : " --->  "Port nasłuchu :"
37"*** Disabled ***" --->  ???
38"Check1" --->  ???
39"Button1" --->  ???
40"Radio1" --->  ???
41"Static" --->  ???
42"Halite Debug Dialog" --->  "Dziennik zdarzeń"
43"MS Sans Serif" --->  ???
44"Halite importing IP ranges..." --->  "Trwa imporowanie adresów IP..."
45"Cancel" --->  "Anuluj"
46"Torrents" --->  "Torrenty"
47"Global Limits" --->  "Limity globalne"
48"Total max connections :" --->  "Całkowita maksymalna liczba połączeń :"
49"Total upload slots :" --->  "Ilość slotów wysyłania :"
50"Download Rate (KB/s) :" --->  "Prędkość pobierania (KB/s) :"
51"Upload Rate (KB/s) :" --->  "Prędkość wysyłania (KB/S) :"
52"Torrent Defaults" --->  ???
53"These options set global maximums which will always be honoured." --->  "Globalne limity"
54"These options specify the default limits applied to new torrents." --->  "Limity na torrent"
55"Default save folder : " --->  "Magazynuj pliki torrent w :"
56"..." --->  ???
57"Prompt for alternate save folder." --->  "Zawsze pokazuj okno wyboru folderu."
58"Halite shutting down..." --->  "Trwa zamykanie Halite..."
59"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." --->  "Poprawne zakończenie sesji BitTorrent może potrwać chwile, po czym ta wiadomość zniknie, a program zostanie zamknięty."
60"Show this message in future" --->  "Pokazuj tą wiadomość w przyszłości"
61"Create new torrent" --->  "Utwórz nowy torrent"
62"Save" --->  "Zapisz"
63"Select a file or directory to construct the torrent." --->  "Wybierz plik lub folder."
64"Enter the tracker URLs for the torrent." --->  "URL trackera."
65"Have Halite acts a DHT node." --->  ???
66"Add" --->  "Dodaj"
67"Pause" --->  "Pauza"
68"Reannounce" --->  "Aktualizuj tracker"
69"Remove" --->  "Usuń"
70"SysListView32" --->  ???
71"Name:" --->  "Nazwa:"
72"Status:" --->  ???
73"Tracker:" --->  ???
74"Torrent connection limits:" --->  "Limit połączeń torrenta:"
75"Torrent transfer rates (KB/s):" --->  "Limit transferu dla torrenta (KB/s):"
76"Completed:" --->  "Ukończono:"
77"About" --->  "O programie..."
78"Program Information" --->  "O programie..."
79"Halite is a BitTorrent client based on the libtorrent library from Rasterbar.com. The program is written in C++ relying on the Boost libraries and WTL. It is open sourced under a MIT and/or Boost software licence." --->  "Halite jest klientem sieci BitTorrent opartym na bibliotekach libtorrent z Rasterbar.com. Został on napisany w C++ w oparciu o biblioteki Boost i WTL. Jest to program Open Source na licencji MIT i/lub Boost."
80"This project has only been possible thanks to the excellent work others. I'd like to acknowledge some of those people." --->  "Projekt ten, niebyłby możliwy gdyby nie wspanaiła praca innych."
81"nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Designed the Icon." --->  "nudone (Nick Pearson) - wtfcody.com / nudsville.com - Twórca ikony."
82"Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Author of the libtorrent library." --->  "Arvid Norberg - www.rasterbar.com - Autor biblioteki libtorrent."
83"Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Author of Boost.ASIO." --->  "Christopher Kohlhoff - asio.sourceforge.net - Autor Boost.ASIO."
84"SysTabControl32" --->  ???
85"General" --->  "Główne"
86"Allow only one instance to run." --->  "Zezwalaj na uruchomienie tylko jednej kopii Halite."
87"General Settings" --->  "Główne opcje"
88"Advanced GUI" --->  "Zaawansowane GUI"
89"Minimize to tray." --->  "Minimalizuj do traya."
90"List of Trackers." --->  "Lista trackerów."
91"Send login info to trackers." --->  "Wyślij dane do trackera." 
92"Apply" --->  "Zastosuj"
93"Reset" --->  ???
94"Log to file." --->  "Loguj do pliku."
95"Log debug events." --->  "Loguj błędy."
96"Add New Tracker" --->  "Dodaj nowy tracker"
97"MS Shell Dlg 2" --->  ???
98"OK" --->  ???
99"Tracker URL" --->  "URL trackera"
100"Tier" --->  ???
101"_POPUP_" --->  ???
102"Open &Halite" --->  "Otwórz &Halite"
103"&Pause All" --->  ""&Wstrzymaj wszytsko"
104"&Resume All" --->  "&Wznów wszytsko"
105"E&xit" --->  ???
106"Resume" --->  "Wznów"
107"Stop" --->  ???
108"Torrent File" --->  "Plik torrent"
109"Torrent and Data" --->  "Plik torrent i dane"
110"New" --->  "Nowy"
111"Edit" --->  "Edytuj"
112"Delete" --->  "Usuń"
113"Halite.ico" --->  ???
114"toolbar.bmp" --->  ???
115"StringFileInfo" --->  ???
116"180904b0" --->  ???
117"Comments" --->  "Komentarz"
118"libTorrrent based client." --->  ???
119"CompanyName" --->  ???
120"BinaryNotions.com" --->  ???
121"FileDescription" --->  ???
122"Halite BitTorrent Client" --->  ???
123"FileVersion" --->  ???
124"InternalName" --->  ???
125"Halite" --->  ???
126"LegalCopyright" --->  ???
127"(C) Eoin O'Callaghan 2007" --->  ???
128"OriginalFilename" --->  ???
129"Halite.exe" --->  ???
130"ProductName" --->  ???
131"ProductVersion" --->  ???
132"VarFileInfo" --->  ???
133"Translation" --->  ???
134"N" --->  ???
135"O" --->  ???
136"S" --->  ???
137"P" --->  ???
138"Z" --->  ???
139"X" --->  ???
140"C" --->  ???
141"V" --->  ???
142"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" --->  ???
143"CAPS" --->  ???
144"0000 DHT node(s)" --->  ???
145"Filtering 0000000 ranges." --->  ???
146"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." --->  ???
147"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." --->  ???
148"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." --->  ???
149"None" --->  ???
150"Debug" --->  ???
151"Info" --->  ???
152"Critical" --->  ???
153"Libtorrent Peer Alert: %1%." --->  ???
154"Xml Exception (%1%) with %2%." --->  ???
155"Torrent (%1%) exception caught; %2% from %3%." --->  ???
156"Invalid torrent (%1%) from %2%." --->  ???
157"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." --->  ???
158"%1% DHT node(s)" --->  ???
159"DHT disabled" --->  ???
160"Filtering %1% range(s)" --->  ???
161"IP filter disabled" --->  ???
162"Standard exception (%1%) thrown from %2%." --->  ???
163"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" --->  ???
164"Halite not listening!" --->  ???
165"Port %1% open" --->  ???
166"Name;Status;Completed;Download;Upload;Peers;Seeds;ETA;Copies" --->  ???
167"Time;Message;Severity" --->  ???
168"Tracker;Tier" --->  ???
169"Peer;Download;Upload;Type;Client" --->  ???
170"Peer;Download;Upload;Type;Client;Status" --->  ???
171"Exception caught; %1%, from %2%." --->  ???
172"XML exception: %1%." --->  ???
173"Unicode exception: %1%." --->  ???
174"Bittorrent Event: %1%." --->  ???
175"Peer Event: %1%." --->  ???
176"Tracker Event: %1%." --->  ???
177"Debug Event: %1%." --->  ???
178"Interesting" --->  ???
179"Choked" --->  ???
180"Interested in us" --->  ???
181"Has choked us" --->  ???
182"Supports extensions" --->  ???
183"Local connection" --->  ???
184"Handshake" --->  ???
185"Connecting" --->  ???
186"Queued" --->  ???
187"Queued for Checking" --->  ???
188"Checking Files" --->  ???
189"Connecting to Tracker" --->  ???
190"Downloading" --->  ???
191"Finished" --->  ???
192"Seeding" --->  ???
193"Allocating" --->  ???
194"Stopped" --->  ???
195"Paused" --->  ???
196"Downloading Metadata" --->  ???
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.