source: lang/Czech.txt @ 774

Revision 774, 18.2 KB checked in by translator, 11 years ago (diff)

Added and translated new strings, modified some existing ones (khagaroth)

Line 
1"English" ---> "Čeština (Czech)"
2"English.rtf" ---> "../lang/Czech.rtf"
3" %2%" ---> " %2"
4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s S - %2$.2fKB/s O"
5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "Staşeno %1$.2fMB - Odesláno %2$.2fMB"
6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB z %2$.2fMB"
7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT uzlů"
8"%1% active torrent(s)" ---> "%1% aktivních torentů"
9"%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% peerů z DHT pro %2%."
10"%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% port %2% přiřazení úspěšné."
11"%1% port mapping request failed." ---> "%1% poÅŸadavek přiřazení portu selhal."
12"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% peerů. (%1%)"
14"&Pause All" ---> "&Pozastavit vše"
15"&Resume All" ---> "&Obnovit vše"
16"(C) Eoin O'Callaghan 2009" ---> "© Eóin O'Callaghan 2009"
17"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(S-O) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
18"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(S-O) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
19"About" ---> "O programu"
20"Above Normal" ---> "Nadprůměrná"
21"Active downloads :" ---> "Aktivní stahování:"
22"Active seeds :" ---> "Aktivní seedy:"
23"Active seeds hard limit:" ---> "Limit aktivních torrentů:"
24"Active" ---> "Aktivní"
25"Add New Peer" ---> "Přidat peera"
26"Add New Tracker" ---> "Přidat tracker"
27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Přidat web seed nebo DHT uzel"
28"Add Torrent" ---> "Přidat torrent"
29"Add" ---> "Přidat"
30"Adjust Queue Position" ---> "Seřadit frontu"
31"Advanced GUI" ---> "Rozšířené GUI"
32"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Upozornění %2%, StavovÃœ kód: %4%, Počet: %3%. (%1%)"
33"Allocating" ---> "Alokace"
34"Allocation Mode:" ---> "ReÅŸim alokace:"
35"Allow only one instance to run" ---> "Povolit spuštění jen jedné instance"
36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná politika spojení, %1%, bylo předáno jako nastavení šifrování."
37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná úroveň kódování, %1%, bylo předáno jako nastavení šifrování."
38"Apply" ---> "Pouşít"
39"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Opravdu chcete Halite zavřít? Pokud budete pokračovat, budou zastaveny všechny aktivní torrenty"
40"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Opravdu chcete smazat všechna staşená data?"
41"Auto Sort" ---> "Řadit automaticky"
42"Auto-managed" ---> "Automaticky spravované"
43"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
44"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent: %1%."
45"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Blok %2% dílu %3% je stahován. (%1%)"
46"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Blok %2% dílu %3% dokončen. (%1%)"
47"Both" ---> "Oba"
48"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Stav vyrovnávací paměti, aktuální celková velikost: %1.2f MiB"
49"Cache Write Size :" ---> "Velikost pro zápis:"
50"Calculating Piece Hashes..." ---> "Probíhá vÜpočet kontrolního součtu dílu..."
51"Cancel" ---> "Storno"
52"Checking Files" ---> "Kontrola souborů"
53"Choked" ---> "Přiškrceno"
54"Clear IP database" ---> "Smazat databázi IP"
55"Client" ---> "Klient"
56"Close to tray" ---> "Zavírat do oznamovací oblasti"
57"Comment" ---> "Komentář"
58"Completed" ---> "Dokončeno"
59"Completed:" ---> "Dokončeno:"
60"Confirm on close" ---> "Při ukončení vyÅŸadovat potvrzení"
61"Connecting to Tracker" ---> "Probíhá připojování k trackeru"
62"Connecting" ---> "Probíhá připojování"
63"Connection Policies" ---> "Pravidla připojení"
64"Construct a New Torrent" ---> "Vytvořit novÃœ torrent"
65"Copies" ---> "Kopie"
66"Country" ---> "Země"
67"Creating Torrent..." ---> "Probíhá vytvoření torrentu..."
68"Creating a New Torrent File" ---> "Vytvoření nového torrent souboru"
69"Creator" ---> "Vytvořil:"
70"Critical" ---> "KritickÜ"
71"Current Cache Status" ---> "Aktuální stav vyrovnávací paměti"
72"Currently set to '%1%' at %2%" ---> "Aktuálně nastaveno '%1' v '%2'"
73"DHT Node" ---> "DHT uzel"
74"DHT disabled" ---> "DHT zakázáno"
75"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Nepodařilo se spustit DHT relaci. Zkuste v nastavení zvolit jinÃœ port."
76"DHT" ---> "DHT"
77"Debug Event: %1%." ---> "Ladění: %1%."
78"Debug" ---> "Ladění"
79"Default save folder :" ---> "VÃœchozí adresář pro uloÅŸení:"
80"Delete" ---> "Smazat"
81"Details" ---> "Podrobnosti"
82"Dev Msg: %1%." ---> "Dev Msg: %1%."
83"Dir." ---> "Adresář"
84"Disabled" ---> "Zakázáno"
85"Distributed Hash Tables" ---> "Distribuované hashovací tabulky (DHT)"
86"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Nespravovat torrenty"
87"Don't count slow torrents." ---> "Nezapočítávat pomalé torrenty."
88"Don't download" ---> "Nestahovat"
89"Down" ---> "S"
90"Download Rate (KB/s) :" ---> "Rychlost stahování (KB/s):"
91"Download" ---> "Stahování"
92"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "StaÅŸeno %1$.2fMB, Odesláno %2$.2fMB, Poměr %3$.2f."
93"Downloaded" ---> "StaÅŸeno"
94"Downloading Metadata" ---> "Stahují se metadata"
95"Downloading" ---> "Stahování"
96"E&xit" ---> "Kone&c"
97"ETA" ---> "ETA"
98"ETA:" ---> "ETA:"
99"Edit Download Folders" ---> "Upravit adresář pro staÅŸení"
100"Edit Peer" ---> "Upravit peera"
101"Edit Torrent Save Folders" ---> "Upravit adresář pro uloÅŸení torrentu"
102"Edit Tracker" ---> "Upravit tracker"
103"Edit" ---> "Upravit"
104"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Povolit DHT (nebude pouşito pro privátní torrenty)"
105"Enable IP filtering." ---> "Povolit filtrování adres"
106"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Funkce a zásuvné moduly libtorrentu"
107"Enable Protocol Encryption." ---> "Povolit šifrování protokolu"
108"Enable Remote Control" ---> "Povlit vzdálenou správu"
109"Enabled" ---> "Povoleno"
110"Encoding Level" ---> "Úroveň šifrování"
111"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Zadejte adresy Web seedů a DHT uzlů."
112"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Zadejte adresy trackerů."
113"Error!" ---> "Chyba!"
114"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Zachycena vyjímka: %1%, z %2%."
115"Exit Halite" ---> "Ukončit Halite"
116"Failed, %1%" ---> "Selhalo, %1%"
117"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Rychlé obnovení selhalo: %2%. (%1%)"
118"File" ---> "Soubor"
119"Filename" ---> "Název souboru"
120"Files" ---> "Soubory"
121"Filtering %1% range(s)" ---> "Probíhá filtrování %1% rozsahů"
122"Finish Time" ---> "Čas dokončení"
123"Finished" ---> "Dokončeno"
124"Force Close" ---> "Vynutit zavření"
125"Forced" ---> "Vynucené"
126"General Settings" ---> "Obecná nastavení"
127"General" ---> "Obecné"
128"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "VygenerovanÃœ název torrentu (nelze změnit)"
129"Global Limits" ---> "Globální limity"
130"Globals" ---> "Globální"
131"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite BitTorrent klient"
132"Halite Debug Dialog" ---> "Halite - dialog ladění"
133"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite importuje rozsahy IP..."
134"Halite not listening!" ---> "Halite nenaslouchá!"
135"Halite shutting down..." ---> "Halite - probíhá ukončování..."
136"Handshake" ---> "Handshake"
137"Has choked us" ---> "Přiškrtil nás"
138"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Hash dílu %2% z %1% nesouhlasí."
139"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "IP filtr zablokoval %1%, %2%."
140"IP Filtering" ---> "Filtrování IP"
141"IP filter disabled" ---> "IP filtr zakázán"
142"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "Pokus o IPv6 naslouchání selhal. Nezávaşné."
143"Import ipfilter.dat" ---> "Importovat ipfilter.dat"
144"Importing IP Filters..." ---> "Importují se IP filtry..."
145"Incoming" ---> "Příchozí"
146"Info" ---> "Informace"
147"Informed of external IP address: %1%." ---> "Informován o externí IP adrese: %1%."
148"Interested in us" ---> "Má o nás zájem"
149"Interesting" ---> "Zajímá nás"
150"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "NeplatnÜ torrent (%1%) z %2%."
151"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Program zůstane spuÅ¡těn a tato zpráva zobrazena, dokud nedojde k čistému ukončení BitTorrent relace, coÅŸ můşe chvíli trvat."
152"Language (requires restart)" ---> "Language (requires restart)"
153"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omezit počet polootevřenÃœch spojení na:"
154"List of Trackers." ---> "Sezna trackerů."
155"Loading IP filters..." ---> "Načtení IP filtrů..."
156"Local connection" ---> "Lokální spojení"
157"Log debug events." ---> "Zaznamenávat ladící události."
158"Log off Windows" ---> "Odhlásit se"
159"Log to file." ---> "Zaznamenávat do souboru."
160"Logging" ---> "Záznam událostí"
161"Manage Torrent(s)" ---> "Spravovat torrenty"
162"Managed Downloading" ---> "Spravovaná stahování"
163"Managed Seeding" ---> "Spravovaná sdílení"
164"Managed Torrent" ---> "SpravovanÜ torrent"
165"Managed" ---> "Spravováno"
166"Match the listen port number (recommended)." ---> "StejnÜ jako port naslouchání (doporučeno)"
167"Max Size (MiB) :" ---> "Max. velikost (MiB):"
168"Max failures : " ---> "Max. selhání:"
169"Max replies : " ---> "Max. odpovědí:"
170"Maximum" ---> "Maximální"
171"Message" ---> "Hlášení"
172"Metadata Plugin" ---> "Metadata"
173"Minimize to tray." ---> "Minimalizovat do oznamovací oblasti"
174"Move Down" ---> "Posunout dolů"
175"Move To Bottom" ---> "Přesunout na konec"
176"Move To Top" ---> "Přesunout na začátek"
177"Move Up" ---> "Posunout nahoru"
178"Move finished torrents to :" ---> "Po staÅŸení přesunout do:"
179"Move the completed torrent to:" ---> "Přesunout dokončenÃœ torrent do:"
180"N/A" ---> "N/A"
181"NAT-PMP" ---> "NAT-PMP"
182"Name" ---> "Název"
183"Name:" ---> "Název:"
184"New" ---> "NovÜ"
185"None" ---> "Ŝádná"
186"Normal" ---> "Normální"
187"Not currently set to take any action" ---> "Aktuálně není nastaveno vykonání şádné akce"
188"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Upozornění: Kompaktní alokace není kompatibilní s vÃœběrem souborů"
189"OK" ---> "OK"
190"OS reported error for file '%1%'" ---> "OS ohlásil chybu souboru '%1%'"
191"Ok" ---> "OK"
192"Open &Halite" ---> "Otevřít &Halite"
193"Open Download Folder" ---> "Otevřít adresář pro staÅŸení"
194"Open a (single) port between : " ---> "Otevřít (jeden) port z rozsahu:"
195"Outgoing" ---> "Odchozí"
196"Output File" ---> "CílovÜ soubor"
197"Overhead:" ---> "ReÅŸie:"
198"Password : " ---> "Heslo:"
199"Path" ---> "Cesta"
200"Pause all torrents" ---> "Pozastavit všechny torrenty"
201"Pause" ---> "Pozastavit"
202"Paused" ---> "Pozastaveno"
203"Pausing" ---> "Pozastavuji"
204"Peer %2%: %1%." ---> "Peer %2%: %1%."
205"Peer Event: %1%." ---> "Peer: %1%."
206"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Peer zablokován %2%. (%1%)"
207"Peer" ---> "Peer"
208"Peers" ---> "Peery"
209"Peers:" ---> "Peery:"
210"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Díl %2% dokončen. (%1%)"
211"Piece Expiry (sec) :" ---> "Ŝivotnost dílu (s):"
212"Piece Size (KBs)" ---> "Vel. dílu (KB)"
213"Plaintext Encrypted" ---> "ŠifrovanÜ prostÜ text"
214"Plaintext" ---> "ProstÜ text"
215"Port %1% open" ---> "Port %1% otevřen"
216"Port (UDP)" ---> "Port (UDP)"
217"Port : " ---> "Port:"
218"Port Forwarding" ---> "Přesměrování portů"
219"Port to listen on : " ---> "Port pro naslouchání:"
220"Port" ---> "Port"
221"Ports" ---> "Porty"
222"Prefer RC4" ---> "Upřednostnit RC4"
223"Priority" ---> "Priorita"
224"Private" ---> "Privátní"
225"Progress" ---> "Průběh"
226"Protocol Encryption" ---> "Šifrování protokolu"
227"Proxies" ---> "Proxy"
228"Proxy Host/IP : " ---> "Hostitel/IP proxy:"
229"Proxy Settings" ---> "Nastavení proxy"
230"Queue Position" ---> "Pořadí ve frontě"
231"Queue System" ---> "Fronta"
232"Queue View" ---> "Zobrazení fronty"
233"Queued for Checking" ---> "Zařazen ke kontrole"
234"Queued" ---> "Ve frontě"
235"RC4 Encrypted" ---> "Šifrováno RC4"
236"RC4" ---> "RC4"
237"Rates:" ---> "Rychlost:"
238"Ratio (this session):" ---> "Poměr (tato relace):"
239"Ratio" ---> "Poměr"
240"Ratio:" ---> "Poměr:"
241"Read Cache Hit Ratio :" ---> "Vyuşití pro čtení:"
242"Read Size :" ---> "Velikost pro čtení:"
243"Reannounce" ---> "Znovu oznámit"
244"Recheck Files" ---> "Zkontrolovat soubory"
245"Remaining" ---> "ZbÜvá"
246"Remaining:" ---> "ZbÜvá:"
247"Remote Control Options" ---> "Moşnosti vzdálené správy"
248"Remote Control" ---> "Vzdálená správa"
249"Remove" ---> "Odstranit"
250"Reset" ---> "VÜchozí"
251"Resolve Countries from IP" ---> "Odhadovat podle IP zemi"
252"Resume data generated. (%1%)" ---> "Data pro obnovení vygenerována. (%1%)"
253"Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Vygenerování dat pro obnovení selhalo. (%1%)"
254"Resume" ---> "Pokračovat"
255"Resuming torrent. (%1%)" ---> "Obnovuje se stahování torrentu. (%1%)"
256"Review settings when adding torrent." ---> "Při přidání torrentu zobrazit nastavení."
257"Save" ---> "UloÅŸit"
258"Saving Torrent" ---> "Uloşení torrentu"
259"Search banching : " ---> "Větvení hledání:"
260"Security" ---> "Bezpečnost"
261"Seeding Limits" ---> "Limity sdílení"
262"Seeding" ---> "Sdílení"
263"Seeds" ---> "Seedy"
264"Seeds:" ---> "Seedy:"
265"Select Timed Action" ---> "Volba plánované akce"
266"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Vyberte adresář do kterého mají bÃœt uloÅŸeny stahované soubory. Pokud klepnete na Storno, bude zachováno vÃœchozí umístění."
267"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Zvolte adresář do kterého mají bÃœt uloÅŸeny stahované soubory, nebo klepněte na Storno pro zruÅ¡ení stahování."
268"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Vyberte soubory nebo adresáře, ze kterÃœch chcete vytvořit torrent."
269"Select a random port within this range." ---> "Vybrat náhodnÜ port z tohoto rozsahu."
270"Select action to take :" ---> "Zvolte akci:"
271"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Vyberte (TCP) port (nebo rozsah) pro naslouchání."
272"Send login info to trackers." ---> "Odeslat trackerům přihlašovací údaje"
273"Set Priority" ---> "Nastavit prioritu"
274"Set as Primary" ---> "Nastavit jako hlavní"
275"Set time :" ---> "Nastavení času:"
276"Severity" ---> "Závaşnost"
277"Share ratio limit:" ---> "Poměr sdílení:"
278"Show this message in future" ---> "Zobrazit i příště"
279"Shutdown Windows" ---> "Vypnout počítač"
280"Shutting down session" ---> "Ukončení relace"
281"Size" ---> "Velikost"
282"Smart Ban Plugin" ---> "Smart Ban"
283"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Běşná vyjímka (%1%) způsobena %2%"
284"Start Time" ---> "Čas spuštění"
285"Status" ---> "Stav"
286"Status:" ---> "Stav:"
287"Stop" ---> "Zastavit"
288"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Přidat zastavené (umoÅŸní změnit pokročilá nastavení)"
289"Stopped" ---> "ZastavenÜ"
290"Stopping Torrents" ---> "Zastavení torrentů"
291"Stopping" ---> "Zastavování"
292"Successfully %1%." ---> "Úspěšně %1%."
293"Supports extensions" ---> "Podporuje rozšíření"
294"SysDateTimePick32" --->  "SysDateTimePick32"
295"Take no action" ---> "Ŝádná akce"
296"Test" ---> "Test"
297"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "BitTorrent relace nemohla bÃœt spuÅ¡těna. Zkuste v nastavení zvolit jinÃœ port."
298"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Inicializace socket infrastruktury selhala a Halite tak musí bÃœt ukončen. Ujistěte se, zda některÃœ program neblokuje přístup Halite k síti."
299"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Tyto volby určují globální maxima, která budou vşdy dodrşována."
300"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Tyto volby určují vÜchozí limity pro nové torrenty."
301"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V této relaci bylo staÅŸeno %1$.2fMB, odesláno %2$.2fMB, poměr %3$.2f."
302"Tier" ---> "Tier"
303"Time left:" ---> "ZbÜvá:"
304"Time limit (sec):" ---> "ČasovÃœ limit (sec):"
305"Time ratio limit:" ---> "ČasovÃœ poměr:"
306"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "ZbÜvající čas: %1% hodin, %2% minut a %3% sekund"
307"Time" ---> "Čas"
308"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp"
309"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% dokončen."
310"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% pozastaven."
311"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Zachycena vyjímka torrentu (%1%): %2% z %3%."
312"Torrent Defaults" ---> "VÜchozí nastavení torrentu"
313"Torrent File" ---> "Torrent soubor"
314"Torrent Root" ---> "Kořen torrentu"
315"Torrent and Data" ---> "Torrent a soubory"
316"Torrent connection limits:" ---> "Limity připojení torrentu:"
317"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Chyba torrentu: %1% (%2%)"
318"Torrent save folder:" ---> "Adresář pro uloÅŸení torrentu:"
319"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Přenosové rychlosti torrentu (KB/s):"
320"Torrent" ---> "Torrent"
321"Torrent:" ---> "Torrent:"
322"Torrents" ---> "Torrenty"
323"Total max connections :" ---> "CelkovÜ max. počet spojení:"
324"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Celkové přenosy včetně reÅŸie protokolu: %1$.2fMB staÅŸeno %2$.2fMB odesláno."
325"Total upload slots :" ---> "Celkem slotů pro odesílání:"
326"Total" ---> "S+O"
327"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Oznámení trackeru. (%1%)"
328"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker: %1%."
329"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Tracker - varování: %2%! (%1%)"
330"Tracker" ---> "Tracker"
331"Tracker:" ---> "Tracker:"
332"Trackers" ---> "Trackery"
333"Transferred:" ---> "Přeneseno:"
334"Type" ---> "Typ"
335"UPnP router model (if recognised)." ---> "UPnP model routeru (pokud rozeznán)."
336"UPnP" ---> "UPnP"
337"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "URL seed %2%, %3%. (%1%)"
338"URL" ---> "URL"
339"UnPlug and Play" ---> "UnPlug and Play"
340"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode vyjímka: %1%."
341"Unmanaged" ---> "NespravovanÜ"
342"Up" ---> "O"
343"Update in:" ---> "Aktualizace za:"
344"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Rychlot odesílání (KB/s):"
345"Upload" ---> "Odesílání"
346"Uploaded" ---> "Odesláno"
347"Use a proxy." ---> "Pouşít proxy."
348"User canceled Torrent file creation" ---> "UÅŸivatelem přeruÅ¡ené vytvoření torrent souboru"
349"Username : " ---> "Uşivatelské jméno: "
350"Warning" ---> "Varování"
351"Web Seed" ---> "Web seed"
352"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "Web seedy a DHT uzly"
353"Write Cache Hit Ratio :" ---> "Vyuşití pro zápis:"
354"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml vyjímka (%1%) s %2%."
355"\r\0" ---> "\r\0"
356"libTorrrent based client." ---> "Klient zaloşenÜ na libTorrrentu."
357"random up to" ---> "náhodně aÅŸ do"
358"resource.h\0" ---> "resource.h\0"
359"to" ---> "aÅŸ"
360"uTorrent Metadata Plugin" ---> "uTorrent Metadata"
361"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "uTorrent Peer Exchange"
362"∞" ---> "∞"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.