source: lang/Czech.txt @ 738

Revision 738, 17.5 KB checked in by translator, 11 years ago (diff)

Added Czech translation (khagaroth)

Line 
1"English" ---> "Čeština (Czech)"
2"English.rtf" ---> "../lang/Czech.rtf"
3" %2%" ---> " %2"
4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s S - %2$.2fKB/s O"
5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "Staşeno %1$.2fMB - Odesláno %2$.2fMB"
6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB z %2$.2fMB"
7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT uzlů"
8"%1% active torrent(s)" ---> "%1% aktivních torentů"
9"%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% peerů z DHT pro %2%."
10"%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% port %2% přiřazení úspěšné."
11"%1% port mapping request failed." ---> "%1% poÅŸadavek přiřazení portu selhal."
12"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% peerů. (%1%)"
14"&Pause All" ---> "&Pozastavit vše"
15"&Resume All" ---> "&Obnovit vše"
16"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(S-O) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
17"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(S-O) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
18"About" ---> "O programu"
19"Above Normal" ---> "Nadprůměrná"
20"Active downloads :" ---> "Aktivní stahování:"
21"Active seeds :" ---> "Aktivní seedy:"
22"Active seeds hard limit:" ---> "Limit aktivních torrentů:"
23"Active" ---> "Aktivní"
24"Add New Peer" ---> "Přidat peera"
25"Add New Tracker" ---> "Přidat tracker"
26"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Přidat web seed nebo DHT uzel"
27"Add Torrent" ---> "Přidat torrent"
28"Add" ---> "Přidat"
29"Adjust Queue Position" ---> "Seřadit frontu"
30"Advanced GUI" ---> "Rozšířené GUI"
31"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Upozornění %2%, StavovÃœ kód: %4%, Počet: %3%. (%1%)"
32"Allocating" ---> "Alokace"
33"Allocation Mode:" ---> "ReÅŸim alokace:"
34"Allow only one instance to run" ---> "Povolit spuštění jen jedné instance"
35"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná politika spojení, %1%, bylo předáno jako nastavení šifrování."
36"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná úroveň kódování, %1%, bylo předáno jako nastavení šifrování."
37"Apply" ---> "Pouşít"
38"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Opravdu chcete Halite zavřít? Pokud budete pokračovat, budou zastaveny všechny aktivní torrenty"
39"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Opravdu chcete smazat všechna staşená data?"
40"Auto Sort" ---> "Řadit automaticky"
41"Auto-managed" ---> "Automaticky spravované"
42"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
43"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent: %1%."
44"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Blok %2% dílu %3% je stahován. (%1%)"
45"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Blok %2% dílu %3% dokončen. (%1%)"
46"Both" ---> "Oba"
47"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Stav vyrovnávací paměti, aktuální celková velikost: %1.2f MiB"
48"Cache Write Size :" ---> "Velikost pro zápis:"
49"Calculating Piece Hashes..." ---> "Probíhá vÜpočet kontrolního součtu dílu..."
50"Cancel" ---> "Storno"
51"Checking Files" ---> "Kontrola souborů"
52"Choked" ---> "Přiškrceno"
53"Clear IP database" ---> "Smazat databázi IP"
54"Client" ---> "Klient"
55"Close to tray" ---> "Zavírat do oznamovací oblasti"
56"Comment" ---> "Komentář"
57"Completed" ---> "Dokončeno"
58"Completed:" ---> "Dokončeno:"
59"Confirm on close" ---> "Potvrdit při zavření"
60"Connecting to Tracker" ---> "Probíhá připojování k trackeru"
61"Connecting" ---> "Probíhá připojování"
62"Connection Policies" ---> "Pravidla připojení"
63"Construct a New Torrent" ---> "Vytvořit novÃœ torrent"
64"Copies" ---> "Kopie"
65"Country" ---> "Země"
66"Creating Torrent..." ---> "Probíhá vytvoření torrentu..."
67"Creating a New Torrent File" ---> "Vytvoření nového torrent souboru"
68"Creator" ---> "Vytvořil:"
69"Critical" ---> "KritickÜ"
70"Current Cache Status" ---> "Aktuální stav vyrovnávací paměti"
71"DHT Node" ---> "DHT uzel"
72"DHT disabled" ---> "DHT zakázáno"
73"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Nepodařilo se spustit DHT relaci. Zkuste v nastavení zvolit jinÃœ port."
74"DHT" ---> "DHT"
75"Debug Event: %1%." ---> "Ladění: %1%."
76"Debug" ---> "Ladění"
77"Default save folder :" ---> "VÃœchozí adresář pro uloÅŸení:"
78"Delete" ---> "Smazat"
79"Details" ---> "Podrobnosti"
80"Dev Msg: %1%." ---> "Dev Msg: %1%."
81"Dir." ---> "Adresář"
82"Disabled" ---> "Zakázáno"
83"Distributed Hash Tables" ---> "Distribuované hashovací tabulky (DHT)"
84"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Nespravovat torrenty"
85"Don't count slow torrents." ---> "Nezapočítávat pomalé torrenty."
86"Don't download" ---> "Nestahovat"
87"Down" ---> "S"
88"Download Rate (KB/s) :" ---> "Rychlost stahování (KB/s):"
89"Download" ---> "Stahování"
90"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "StaÅŸeno %1$.2fMB, Odesláno %2$.2fMB, Poměr %3$.2f."
91"Downloaded" ---> "StaÅŸeno"
92"Downloading Metadata" ---> "Stahují se metadata"
93"Downloading" ---> "Stahování"
94"E&xit" ---> "Kone&c"
95"ETA" ---> "ETA"
96"ETA:" ---> "ETA:"
97"Edit Download Folders" ---> "Upravit adresář pro staÅŸení"
98"Edit Peer" ---> "Upravit peera"
99"Edit Torrent Save Folders" ---> "Upravit adresář pro uloÅŸení torrentu"
100"Edit Tracker" ---> "Upravit tracker"
101"Edit" ---> "Upravit"
102"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Povolit DHT (nebude pouşito pro privátní torrenty)"
103"Enable IP filtering." ---> "Povolit filtrování adres"
104"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Funkce a zásuvné moduly libtorrentu"
105"Enable Protocol Encryption." ---> "Povolit šifrování protokolu"
106"Enable Remote Control" ---> "Povlit vzdálenou správu"
107"Enabled" ---> "Povoleno"
108"Encoding Level" ---> "Úroveň šifrování"
109"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Zadejte adresy Web seedů a DHT uzlů."
110"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Zadejte adresy trackerů."
111"Error!" ---> "Chyba!"
112"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Zachycena vyjímka: %1%, z %2%."
113"Failed, %1%" ---> "Selhalo, %1%"
114"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Rychlé obnovení selhalo: %2%. (%1%)"
115"File" ---> "Soubor"
116"Filename" ---> "Název souboru"
117"Files" ---> "Soubory"
118"Filtering %1% range(s)" ---> "Probíhá filtrování %1% rozsahů"
119"Finish Time" ---> "Čas dokončení"
120"Finished" ---> "Dokončeno"
121"Force Close" ---> "Vynutit zavření"
122"Forced" ---> "Vynucené"
123"General Settings" ---> "Obecná nastavení"
124"General" ---> "Obecné"
125"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "VygenerovanÃœ název torrentu (nelze změnit)"
126"Global Limits" ---> "Globální limity"
127"Globals" ---> "Globální"
128"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite BitTorrent klient"
129"Halite Debug Dialog" ---> "Halite - dialog ladění"
130"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite importuje rozsahy IP..."
131"Halite not listening!" ---> "Halite nenaslouchá!"
132"Halite shutting down..." ---> "Halite - probíhá ukončování..."
133"Handshake" ---> "Handshake"
134"Has choked us" ---> "Přiškrtil nás"
135"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Hash dílu %2% z %1% nesouhlasí."
136"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "IP filtr zablokoval %1%, %2%."
137"IP Filtering" ---> "Filtrování IP"
138"IP filter disabled" ---> "IP filtr zakázán"
139"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "Pokus o IPv6 naslouchání selhal. Nezávaşné."
140"Import ipfilter.dat" ---> "Importovat ipfilter.dat"
141"Importing IP Filters..." ---> "Importují se IP filtry..."
142"Incoming" ---> "Příchozí"
143"Info" ---> "Informace"
144"Informed of external IP address: %1%." ---> "Informován o externí IP adrese: %1%."
145"Interested in us" ---> "Má o nás zájem"
146"Interesting" ---> "Zajímá nás"
147"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "NeplatnÜ torrent (%1%) z %2%."
148"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Program zůstane spuÅ¡těn a tato zpráva zobrazena, dokud nedojde k čistému ukončení BitTorrent relace, coÅŸ můşe chvíli trvat."
149"Language (requires restart)" ---> "Language (requires restart)"
150"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omezit počet polootevřenÃœch spojení na:"
151"List of Trackers." ---> "Sezna trackerů."
152"Loading IP filters..." ---> "Načtení IP filtrů..."
153"Local connection" ---> "Lokální spojení"
154"Log debug events." ---> "Zaznamenávat ladící události."
155"Log to file." ---> "Zaznamenávat do souboru."
156"Logging" ---> "Záznam událostí"
157"Manage Torrent(s)" ---> "Spravovat torrenty"
158"Managed Downloading" ---> "Spravovaná stahování"
159"Managed Seeding" ---> "Spravovaná sdílení"
160"Managed Torrent" ---> "SpravovanÜ torrent"
161"Managed" ---> "Spravováno"
162"Match the listen port number (recommended)." ---> "StejnÜ jako port naslouchání (doporučeno)"
163"Max Size (MiB) :" ---> "Max. velikost (MiB):"
164"Max failures : " ---> "Max. selhání:"
165"Max replies : " ---> "Max. odpovědí:"
166"Maximum" ---> "Maximální"
167"Message" ---> "Hlášení"
168"Metadata Plugin" ---> "Metadata"
169"Minimize to tray." ---> "Minimalizovat do systémové lišty"
170"Move Down" ---> "Posunout dolů"
171"Move To Bottom" ---> "Přesunout na konec"
172"Move To Top" ---> "Přesunout na začátek"
173"Move Up" ---> "Posunout nahoru"
174"Move finished torrents to :" ---> "Po staÅŸení přesunout do:"
175"Move the completed torrent to:" ---> "Přesunout dokončenÃœ torrent do:"
176"N/A" ---> "N/A"
177"NAT-PMP" ---> "NAT-PMP"
178"Name" ---> "Název"
179"Name:" ---> "Název:"
180"New" ---> "NovÜ"
181"None" ---> "Ŝádná"
182"Normal" ---> "Normální"
183"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Upozornění: Kompaktní alokace není kompatibilní s vÃœběrem souborů"
184"OK" ---> "OK"
185"OS reported error for file '%1%'" ---> "OS ohlásil chybu souboru '%1%'"
186"Ok" ---> "OK"
187"Open &Halite" ---> "Otevřít &Halite"
188"Open Download Folder" ---> "Otevřít adresář pro staÅŸení"
189"Open a (single) port between : " ---> "Otevřít (jeden) port z rozsahu:"
190"Outgoing" ---> "Odchozí"
191"Output File" ---> "CílovÜ soubor"
192"Overhead:" ---> "ReÅŸie:"
193"Password : " ---> "Heslo:"
194"Path" ---> "Cesta"
195"Pause" ---> "Pozastavit"
196"Paused" ---> "Pozastaveno"
197"Pausing" ---> "Pozastavuji"
198"Peer %2%: %1%." ---> "Peer %2%: %1%."
199"Peer Event: %1%." ---> "Peer: %1%."
200"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Peer zablokován %2%. (%1%)"
201"Peer" ---> "Peer"
202"Peers" ---> "Peery"
203"Peers:" ---> "Peery:"
204"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Díl %2% dokončen. (%1%)"
205"Piece Expiry (sec) :" ---> "Ŝivotnost dílu (s):"
206"Piece Size (KBs)" ---> "Vel. dílu (KB)"
207"Plaintext Encrypted" ---> "ŠifrovanÜ prostÜ text"
208"Plaintext" ---> "ProstÜ text"
209"Port %1% open" ---> "Port %1% otevřen"
210"Port (UDP)" ---> "Port (UDP)"
211"Port : " ---> "Port:"
212"Port Forwarding" ---> "Přesměrování portů"
213"Port to listen on : " ---> "Port pro naslouchání:"
214"Port" ---> "Port"
215"Ports" ---> "Porty"
216"Prefer RC4" ---> "Upřednostnit RC4"
217"Priority" ---> "Priorita"
218"Private" ---> "Privátní"
219"Progress" ---> "Průběh"
220"Protocol Encryption" ---> "Šifrování protokolu"
221"Proxies" ---> "Proxy"
222"Proxy Host/IP : " ---> "Hostitel/IP proxy:"
223"Proxy Settings" ---> "Nastavení proxy"
224"Queue Position" ---> "Pořadí ve frontě"
225"Queue System" ---> "Fronta"
226"Queue View" ---> "Zobrazení fronty"
227"Queued for Checking" ---> "Zařazen ke kontrole"
228"Queued" ---> "Ve frontě"
229"RC4 Encrypted" ---> "Šifrováno RC4"
230"RC4" ---> "RC4"
231"Rates:" ---> "Rychlost:"
232"Ratio (this session):" ---> "Poměr (tato relace):"
233"Ratio" ---> "Poměr"
234"Ratio:" ---> "Poměr:"
235"Read Cache Hit Ratio :" ---> "Vyuşití pro čtení:"
236"Read Size :" ---> "Velikost pro čtení:"
237"Reannounce" ---> "Znovu oznámit"
238"Recheck Files" ---> "Zkontrolovat soubory"
239"Remaining" ---> "ZbÜvá"
240"Remaining:" ---> "ZbÜvá:"
241"Remote Control Options" ---> "Moşnosti vzdálené správy"
242"Remote Control" ---> "Vzdálená správa"
243"Remove" ---> "Odstranit"
244"Reset" ---> "VÜchozí"
245"Resolve Countries from IP" ---> "Odhadovat podle IP zemi"
246"Resume data generated. (%1%)" ---> "Data pro obnovení vygenerována. (%1%)"
247"Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Vygenerování dat pro obnovení selhalo. (%1%)"
248"Resume" ---> "Pokračovat"
249"Resuming torrent. (%1%)" ---> "Obnovuje se stahování torrentu. (%1%)"
250"Review settings when adding torrent." ---> "Při přidání torrentu zobrazit nastavení."
251"Save" ---> "UloÅŸit"
252"Saving Torrent" ---> "Uloşení torrentu"
253"Search banching : " ---> "Větvení hledání:"
254"Security" ---> "Bezpečnost"
255"Seeding Limits" ---> "Limity sdílení"
256"Seeding" ---> "Sdílení"
257"Seeds" ---> "Seedy"
258"Seeds:" ---> "Seedy:"
259"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Vyberte adresář do kterého mají bÃœt uloÅŸeny stahované soubory. Pokud klepnete na Storno, bude zachováno vÃœchozí umístění."
260"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Zvolte adresář do kterého mají bÃœt uloÅŸeny stahované soubory, nebo klepněte na Storno pro zruÅ¡ení stahování."
261"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Vyberte soubory nebo adresáře, ze kterÃœch chcete vytvořit torrent."
262"Select a random port within this range." ---> "Vybrat náhodnÜ port z tohoto rozsahu."
263"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Vyberte (TCP) port (nebo rozsah) pro naslouchání."
264"Send login info to trackers." ---> "Odeslat trackerům přihlašovací údaje"
265"Set Priority" ---> "Nastavit prioritu"
266"Set as Primary" ---> "Nastavit jako hlavní"
267"Severity" ---> "Závaşnost"
268"Share ratio limit:" ---> "Poměr sdílení:"
269"Show this message in future" ---> "Zobrazit i příště"
270"Shutting down session" ---> "Ukončení relace"
271"Size" ---> "Velikost"
272"Smart Ban Plugin" ---> "Smart Ban"
273"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Běşná vyjímka (%1%) způsobena %2%"
274"Start Time" ---> "Čas spuštění"
275"Status" ---> "Stav"
276"Status:" ---> "Stav:"
277"Stop" ---> "Zastavit"
278"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Přidat zastavené (umoÅŸní změnit pokročilá nastavení)"
279"Stopped" ---> "ZastavenÜ"
280"Stopping Torrents" ---> "Zastavení torrentů"
281"Stopping" ---> "Zastavování"
282"Successfully %1%." ---> "Úspěšně %1%."
283"Supports extensions" ---> "Podporuje rozšíření"
284"Test" ---> "Test"
285"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "BitTorrent relace nemohla bÃœt spuÅ¡těna. Zkuste v nastavení zvolit jinÃœ port."
286"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Inicializace socket infrastruktury selhala a Halite tak musí bÃœt ukončen. Ujistěte se, zda některÃœ program neblokuje přístup Halite k síti."
287"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Tyto volby určují globální maxima, která budou vşdy dodrşována."
288"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Tyto volby určují vÜchozí limity pro nové torrenty."
289"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V této relaci bylo staÅŸeno %1$.2fMB, odesláno %2$.2fMB, poměr %3$.2f."
290"Tier" ---> "Tier"
291"Time left:" ---> "ZbÜvá:"
292"Time limit (sec):" ---> "ČasovÃœ limit (sec):"
293"Time ratio limit:" ---> "ČasovÃœ poměr:"
294"Time" ---> "Čas"
295"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp"
296"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% dokončen."
297"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% pozastaven."
298"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Zachycena vyjímka torrentu (%1%): %2% z %3%."
299"Torrent Defaults" ---> "VÜchozí nastavení torrentu"
300"Torrent File" ---> "Torrent soubor"
301"Torrent Root" ---> "Kořen torrentu"
302"Torrent and Data" ---> "Torrent a soubory"
303"Torrent connection limits:" ---> "Limity připojení torrentu:"
304"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Chyba torrentu: %1% (%2%)"
305"Torrent save folder:" ---> "Adresář pro uloÅŸení torrentu:"
306"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Přenosové rychlosti torrentu (KB/s):"
307"Torrent" ---> "Torrent"
308"Torrent:" ---> "Torrent:"
309"Torrents" ---> "Torrenty"
310"Total max connections :" ---> "CelkovÜ max. počet spojení:"
311"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Celkové přenosy včetně reÅŸie protokolu: %1$.2fMB staÅŸeno %2$.2fMB odesláno."
312"Total upload slots :" ---> "Celkem slotů pro odesílání:"
313"Total" ---> "S+O"
314"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Oznámení trackeru. (%1%)"
315"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker: %1%."
316"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Tracker - varování: %2%! (%1%)"
317"Tracker" ---> "Tracker"
318"Tracker:" ---> "Tracker:"
319"Trackers" ---> "Trackery"
320"Transferred:" ---> "Přeneseno:"
321"Type" ---> "Typ"
322"UPnP router model (if recognised)." ---> "UPnP model routeru (pokud rozeznán)."
323"UPnP" ---> "UPnP"
324"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "URL seed %2%, %3%. (%1%)"
325"URL" ---> "URL"
326"UnPlug and Play" ---> "UnPlug and Play"
327"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode vyjímka: %1%."
328"Unmanaged" ---> "NespravovanÜ"
329"Up" ---> "O"
330"Update in:" ---> "Aktualizace za:"
331"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Rychlot odesílání (KB/s):"
332"Upload" ---> "Odesílání"
333"Uploaded" ---> "Odesláno"
334"Use a proxy." ---> "Pouşít proxy."
335"User canceled Torrent file creation" ---> "UÅŸivatelem přeruÅ¡ené vytvoření torrent souboru"
336"Username : " ---> "Uşivatelské jméno: "
337"Warning" ---> "Varování"
338"Web Seed" ---> "Web seed"
339"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "Web seedy a DHT uzly"
340"Write Cache Hit Ratio :" ---> "Vyuşití pro zápis:"
341"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml vyjímka (%1%) s %2%."
342"\r\0" ---> "\r\0"
343"libTorrrent based client." ---> "Klient zaloşenÜ na libTorrrentu."
344"random up to" ---> "náhodně aÅŸ do"
345"resource.h\0" ---> "resource.h\0"
346"to" ---> "aÅŸ"
347"uTorrent Metadata Plugin" ---> "uTorrent Metadata"
348"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "uTorrent Peer Exchange"
349"∞" ---> "∞"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.