source: lang/Czech.txt @ 795

Revision 795, 19.8 KB checked in by translator, 10 years ago (diff)

Updated Czech translation (khagaroth)

Line 
1"English" ---> "Čeština (Czech)"
2"English.rtf" ---> "../lang/Czech.rtf"
3" %2%" ---> " %2"
4"%1$.2fKB/s down - %2$.2fKB/s up" ---> "%1$.2fKB/s S - %2$.2fKB/s O"
5"%1$.2fMB down - %2$.2fMB up" ---> "Staženo %1$.2fMB - Odesláno %2$.2fMB"
6"%1$.2fMB of %2$.2fMB" ---> "%1$.2fMB z %2$.2fMB"
7"%1% DHT node(s)" ---> "%1% DHT uzlů"
8"%1% active torrent(s)" ---> "%1% aktivních torentů"
9"%1% peers from DHT for %2%." ---> "%1% peerů z DHT pro %2%."
10"%1% port %2% mapping succeeded." ---> "%1% port %2% přiřazení úspěšné."
11"%1% port mapping request failed." ---> "%1% požadavek přiřazení portu selhal."
12"%1%, %2%." ---> "%1%, %2%."
13"%2%. %3% Peers. (%1%)" ---> "%2%. %3% peerů. (%1%)"
14"&Pause All" ---> "&Pozastavit vše"
15"&Resume All" ---> "&Obnovit vše"
16"(C) Eoin O'Callaghan 2010" ---> "© Eoin O'Callaghan 2010"
17"(D-U) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s" ---> "(S-O) %1$.2fKB/s - %2$.2fKB/s"
18"(D-U) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s" ---> "(S-O) 0000.000KB/s - 0000.000KB/s"
19"About" ---> "O programu"
20"Above Normal" ---> "Nadprůměrná"
21"Active downloads :" ---> "Aktivní stahování:"
22"Active seeds :" ---> "Aktivní seedy:"
23"Active seeds hard limit:" ---> "Limit aktivních torrentů:"
24"Active" ---> "Aktivní"
25"Add New Peer" ---> "Přidat peera"
26"Add New Tracker" ---> "Přidat tracker"
27"Add New Web Seed or DHT Node" ---> "Přidat web seed nebo DHT uzel"
28"Add Torrent" ---> "Přidat torrent"
29"Add" ---> "Přidat"
30"Adjust Queue Position" ---> "Seřadit frontu"
31"Advanced GUI" ---> "Rozšířené GUI"
32"Alert %2%, Status code: %4%, Times %3%. (%1%)" ---> "Upozornění %2%, Stavový kód: %4%, Počet: %3%. (%1%)"
33"Allocating" ---> "Alokace"
34"Allocation Mode:" ---> "Režim alokace:"
35"Allow only one instance to run" ---> "Povolit spuštění jen jedné instance"
36"An invalid connection policy, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná politika spojení, %1%, bylo předáno jako nastavení šifrování."
37"An invalid encoding level, %1%, was passed as an encryption setting." ---> "Neplatná úroveň kódování, %1%, bylo předáno jako nastavení šifrování."
38"Announce on all tiers" ---> "Oznámit všem tierům"
39"Announce to all trackers" ---> "Oznámit všem trackerům"
40"Apply" ---> "Použít"
41"Are you sure you wish to close Halite? Doing so will stop any active torrents" ---> "Opravdu chcete Halite zavřít? Pokud budete pokračovat, budou zastaveny všechny aktivní torrenty"
42"Are you sure you wish to delete all downloaded data?" ---> "Opravdu chcete smazat všechna stažená data?"
43"Auto Sort" ---> "Řadit automaticky"
44"Auto-managed" ---> "Automaticky spravované"
45"BitTorrent" ---> "BitTorrent"
46"Bittorrent Event: %1%." ---> "Bittorrent: %1%."
47"Block %2% of piece %3% downloading. (%1%)" ---> "Blok %2% dílu %3% je stahován. (%1%)"
48"Block %2% of piece %3% finished. (%1%)" ---> "Blok %2% dílu %3% dokončen. (%1%)"
49"Both" ---> "Oba"
50"Cache Status, Current Total Size : %1.2f MiB" ---> "Stav vyrovnávací paměti, aktuální celková velikost: %1.2f MiB"
51"Cache Write Size :" ---> "Velikost pro zápis:"
52"Calculating Piece Hashes..." ---> "Probíhá výpočet kontrolního součtu dílu..."
53"Cancel" ---> "Storno"
54"Checking Files" ---> "Kontrola souborů"
55"Checking Resume Data" ---> "Kontrola resume dat"
56"Choked" ---> "Přiškrceno"
57"Clear IP database" ---> "Smazat databázi IP"
58"Client" ---> "Klient"
59"Close to tray" ---> "Zavírat do oznamovací oblasti"
60"Comment" ---> "Komentář"
61"Completed" ---> "Dokončeno"
62"Completed:" ---> "Dokončeno:"
63"Confirm on close" ---> "Při ukončení vyžadovat potvrzení"
64"Connecting to Tracker" ---> "Probíhá připojování k trackeru"
65"Connecting" ---> "Probíhá připojování"
66"Connection Policies" ---> "Pravidla připojení"
67"Construct a New Torrent" ---> "Vytvořit nový torrent"
68"Copies" ---> "Kopie"
69"Country" ---> "Země"
70"Creating Torrent..." ---> "Probíhá vytvoření torrentu..."
71"Creating a New Torrent File" ---> "Vytvoření nového torrent souboru"
72"Creator" ---> "Vytvořil:"
73"Critical" ---> "Kritický"
74"Current Cache Status" ---> "Aktuální stav vyrovnávací paměti"
75"Currently set to '%1%' at %2%" ---> "Aktuálně nastaveno '%1' v '%2'"
76"DHT Node" ---> "DHT uzel"
77"DHT disabled" ---> "DHT zakázáno"
78"DHT session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "Nepodařilo se spustit DHT relaci. Zkuste v nastavení zvolit jiný port."
79"DHT" ---> "DHT"
80"Debug Event: %1%." ---> "Ladění: %1%."
81"Debug" ---> "Ladění"
82"Default save folder :" ---> "Výchozí adresář pro uložení:"
83"Delete" ---> "Smazat"
84"Details" ---> "Podrobnosti"
85"Dev Msg: %1%." ---> "Dev Msg: %1%."
86"Dir." ---> "Adresář"
87"Disabled" ---> "Zakázáno"
88"Distributed Hash Tables" ---> "Distribuované hashovací tabulky (DHT)"
89"Don't Manage Torrent(s)" ---> "Nespravovat torrenty"
90"Don't count slow torrents." ---> "Nezapočítávat pomalé torrenty."
91"Don't download" ---> "Nestahovat"
92"Down" ---> "S"
93"Download Rate (KB/s) :" ---> "Rychlost stahování (KB/s):"
94"Download" ---> "Stahování"
95"Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "Staženo %1$.2fMB, Odesláno %2$.2fMB, Poměr %3$.2f."
96"Downloaded" ---> "Staženo"
97"Downloading Metadata" ---> "Stahují se metadata"
98"Downloading" ---> "Stahování"
99"E&xit" ---> "Kone&c"
100"ETA" ---> "ETA"
101"ETA:" ---> "ETA:"
102"Edit Download Folders" ---> "Upravit adresář pro stažení"
103"Edit Peer" ---> "Upravit peera"
104"Edit Torrent Save Folders" ---> "Upravit adresář pro uložení torrentu"
105"Edit Tracker" ---> "Upravit tracker"
106"Edit" ---> "Upravit"
107"Enable DHT (will not apply to private torrents)" ---> "Povolit DHT (nebude použito pro privátní torrenty)"
108"Enable IP filtering." ---> "Povolit filtrování adres"
109"Enable Options or libtorrent Plugins" ---> "Funkce a zásuvné moduly libtorrentu"
110"Enable Protocol Encryption." ---> "Povolit šifrování protokolu"
111"Enable Remote Control" ---> "Povlit vzdálenou správu"
112"Enabled" ---> "Povoleno"
113"Encoding Level" ---> "Úroveň šifrování"
114"Enter any Web Seed URLs and DHT Nodes." ---> "Zadejte adresy Web seedů a DHT uzlů."
115"Enter the tracker URLs for the torrent." ---> "Zadejte adresy trackerů."
116"Error!" ---> "Chyba!"
117"Exception caught: %1%, from %2%." ---> "Zachycena vyjímka: %1%, z %2%."
118"Exit Halite" ---> "Ukončit Halite"
119"Failed, %1%" ---> "Selhalo, %1%"
120"Fast resume failed: %2%. (%1%)" ---> "Rychlé obnovení selhalo: %2%. (%1%)"
121"File" ---> "Soubor"
122"Filename" ---> "Název souboru"
123"Files" ---> "Soubory"
124"Filtering %1% range(s)" ---> "Probíhá filtrování %1% rozsahů"
125"Finish Time" ---> "Čas dokončení"
126"Finished" ---> "Dokončeno"
127"Force Close" ---> "Vynutit zavření"
128"Forced" ---> "Vynucené"
129"General Settings" ---> "Obecná nastavení"
130"General" ---> "Obecné"
131"Generated Torrent Name (Cannot change)" ---> "Vygenerovaný název torrentu (nelze změnit)"
132"Global Limits" ---> "Globální limity"
133"Globals" ---> "Globální"
134"Halite BitTorrent Client" ---> "Halite BitTorrent klient"
135"Halite Debug Dialog" ---> "Halite - dialog ladění"
136"Halite importing IP ranges..." ---> "Halite importuje rozsahy IP..."
137"Halite not listening!" ---> "Halite nenaslouchá!"
138"Halite shutting down..." ---> "Halite - probíhá ukončování..."
139"Handshake" ---> "Handshake"
140"Has choked us" ---> "Přiškrtil nás"
141"Hash failed for piece %2% of %1%." ---> "Hash dílu %2% z %1% nesouhlasí."
142"IP Filter blocked %1%, %2%." ---> "IP filtr zablokoval %1%, %2%."
143"IP Filtering" ---> "Filtrování IP"
144"IP filter disabled" ---> "IP filtr zakázán"
145"IP version 6 listen attempt failed. Not serious." ---> "Pokus o IPv6 naslouchání selhal. Nezávažné."
146"Import ipfilter.dat" ---> "Importovat ipfilter.dat"
147"Importing IP Filters..." ---> "Importují se IP filtry..."
148"Incoming" ---> "Příchozí"
149"Info" ---> "Informace"
150"Informed of external IP address: %1%." ---> "Informován o externí IP adrese: %1%."
151"Interested in us" ---> "Má o nás zájem"
152"Interesting" ---> "Zajímá nás"
153"Invalid torrent (%1%) from %2%." ---> "Neplatný torrent (%1%) z %2%."
154"It will take the BitTorrent session a moment to shutdown cleanly after which this message will disappear and the program will close." ---> "Program zůstane spuštěn a tato zpráva zobrazena, dokud nedojde k čistému ukončení BitTorrent relace, což může chvíli trvat."
155"Language (requires restart)" ---> "Language (requires restart)"
156"Limit the no. of half-open connections" ---> "Omezit počet polootevřených spojení na:"
157"List of Trackers." ---> "Sezna trackerů."
158"Loading IP filters..." ---> "Načtení IP filtrů..."
159"Local connection" ---> "Lokální spojení"
160"Log debug events." ---> "Zaznamenávat ladící události."
161"Log off Windows" ---> "Odhlásit se"
162"Log to file." ---> "Zaznamenávat do souboru."
163"Logging" ---> "Záznam událostí"
164"Manage Torrent(s)" ---> "Spravovat torrenty"
165"Managed Downloading" ---> "Spravovaná stahování"
166"Managed Seeding" ---> "Spravovaná sdílení"
167"Managed Torrent" ---> "Spravovaný torrent"
168"Managed" ---> "Spravováno"
169"Match the listen port number (recommended)." ---> "Stejný jako port naslouchání (doporučeno)"
170"Max Size (MiB) :" ---> "Max. velikost (MiB):"
171"Max failures : " ---> "Max. selhání:"
172"Max replies : " ---> "Max. odpovědí:"
173"Maximum" ---> "Maximální"
174"Message" ---> "Hlášení"
175"Metadata Plugin" ---> "Metadata"
176"Minimize to tray." ---> "Minimalizovat do oznamovací oblasti"
177"Move Down" ---> "Posunout dolů"
178"Move To Bottom" ---> "Přesunout na konec"
179"Move To Top" ---> "Přesunout na začátek"
180"Move Up" ---> "Posunout nahoru"
181"Move finished torrents to :" ---> "Po stažení přesunout do:"
182"Move the completed torrent to:" ---> "Přesunout dokončený torrent do:"
183"N/A" ---> "N/A"
184"NAT-PMP" ---> "NAT-PMP"
185"Name" ---> "Název"
186"Name:" ---> "Název:"
187"New" ---> "Nový"
188"None" ---> "Žádná"
189"Normal" ---> "Normální"
190"Not Started" ---> "Nebyl spuštěn"
191"Not currently set to take any action" ---> "Aktuálně není nastaveno vykonání žádné akce"
192"Note. Compact Allocation is incompatible with File Selection" ---> "Upozornění: Kompaktní alokace není kompatibilní s výběrem souborů"
193"OK" ---> "OK"
194"OS reported error for file '%1%'" ---> "OS ohlásil chybu souboru '%1%'"
195"Ok" ---> "OK"
196"On parole" ---> "V podmínce"
197"Open &Halite" ---> "Otevřít &Halite"
198"Open Download Folder" ---> "Otevřít adresář pro stažení"
199"Open a (single) port between : " ---> "Otevřít (jeden) port z rozsahu:"
200"Outgoing" ---> "Odchozí"
201"Output File" ---> "Cílový soubor"
202"Overhead:" ---> "Režie:"
203"Password : " ---> "Heslo:"
204"Path" ---> "Cesta"
205"Pause all torrents" ---> "Pozastavit všechny torrenty"
206"Pause" ---> "Pozastavit"
207"Paused" ---> "Pozastaveno"
208"Pausing" ---> "Pozastavuji"
209"Peer %2%: %1%." ---> "Peer %2%: %1%."
210"Peer Event: %1%." ---> "Peer: %1%."
211"Peer banned %2%. (%1%)" ---> "Peer zablokován %2%. (%1%)"
212"Peer" ---> "Peer"
213"Peers" ---> "Peery"
214"Peers:" ---> "Peery:"
215"Piece %2% finished. (%1%)" ---> "Díl %2% dokončen. (%1%)"
216"Piece Expiry (sec) :" ---> "Životnost dílu (s):"
217"Piece Size (KBs)" ---> "Vel. dílu (KB)"
218"Plaintext Encrypted" ---> "Šifrovaný prostý text"
219"Plaintext" ---> "Prostý text"
220"Port %1% open" ---> "Port %1% otevřen"
221"Port (UDP)" ---> "Port (UDP)"
222"Port : " ---> "Port:"
223"Port Forwarding" ---> "Přesměrování portů"
224"Port to listen on : " ---> "Port pro naslouchání:"
225"Port" ---> "Port"
226"Ports" ---> "Porty"
227"Prefer RC4" ---> "Upřednostnit RC4"
228"Priority" ---> "Priorita"
229"Private" ---> "Privátní"
230"Progress" ---> "Průběh"
231"Protocol Encryption" ---> "Šifrování protokolu"
232"Proxies" ---> "Proxy"
233"Proxy Host/IP : " ---> "Hostitel/IP proxy:"
234"Proxy Settings" ---> "Nastavení proxy"
235"Queue Position" ---> "Pořadí ve frontě"
236"Queue System" ---> "Fronta"
237"Queue View" ---> "Zobrazení fronty"
238"Queued for Checking" ---> "Zařazen ke kontrole"
239"Queued" ---> "Ve frontě"
240"RC4 Encrypted" ---> "Šifrováno RC4"
241"RC4" ---> "RC4"
242"Rates:" ---> "Rychlost:"
243"Ratio (this session):" ---> "Poměr (tato relace):"
244"Ratio" ---> "Poměr"
245"Ratio:" ---> "Poměr:"
246"Read Cache Hit Ratio :" ---> "Využití pro čtení:"
247"Read Size :" ---> "Velikost pro čtení:"
248"Reannounce" ---> "Znovu oznámit"
249"Recheck Files" ---> "Zkontrolovat soubory"
250"Remaining" ---> "Zbývá"
251"Remaining:" ---> "Zbývá:"
252"Remote Control Options" ---> "Možnosti vzdálené správy"
253"Remote Control" ---> "Vzdálená správa"
254"Remove" ---> "Odstranit"
255"Reset" ---> "Výchozí"
256"Resolve Countries from IP" ---> "Odhadovat podle IP zemi"
257"Resume data generated. (%1%)" ---> "Data pro obnovení vygenerována. (%1%)"
258"Resume data generation failed. (%1%)" ---> "Vygenerování dat pro obnovení selhalo. (%1%)"
259"Resume" ---> "Pokračovat"
260"Resuming torrent. (%1%)" ---> "Obnovuje se stahování torrentu. (%1%)"
261"Review settings when adding torrent." ---> "Při přidání torrentu zobrazit nastavení."
262"Save" ---> "Uložit"
263"Saving Torrent" ---> "Uložení torrentu"
264"Search branching : " ---> "Větvení hledání:"
265"Security" ---> "Bezpečnost"
266"Seeding Limits" ---> "Limity sdílení"
267"Seeding" ---> "Sdílení"
268"Seeds" ---> "Seedy"
269"Seeds:" ---> "Seedy:"
270"Select Timed Action" ---> "Volba plánované akce"
271"Select a directory to save the downloads to. Select cancel to accept default 'incoming' location." ---> "Vyberte adresář do kterého mají být uloženy stahované soubory. Pokud klepnete na Storno, bude zachováno výchozí umístění."
272"Select a directory to save the files to or cancel to not download torrent at all." ---> "Zvolte adresář do kterého mají být uloženy stahované soubory, nebo klepněte na Storno pro zrušení stahování."
273"Select a file or directory from which to construct the torrent." ---> "Vyberte soubory nebo adresáře, ze kterých chcete vytvořit torrent."
274"Select a random port within this range." ---> "Vybrat náhodný port z tohoto rozsahu."
275"Select action to take :" ---> "Zvolte akci:"
276"Select the (TCP) port (or range) on which to listen for incoming connections." ---> "Vyberte (TCP) port (nebo rozsah) pro naslouchání."
277"Send login info to trackers." ---> "Odeslat trackerům přihlašovací údaje"
278"Set Priority" ---> "Nastavit prioritu"
279"Set as Primary" ---> "Nastavit jako hlavní"
280"Set time :" ---> "Nastavení času:"
281"Severity" ---> "Závažnost"
282"Share ratio limit:" ---> "Poměr sdílení:"
283"Show this message in future" ---> "Zobrazit i příště"
284"Shutdown Windows" ---> "Vypnout počítač"
285"Shutting down session" ---> "Ukončení relace"
286"Size" ---> "Velikost"
287"Smart Ban Plugin" ---> "Smart Ban"
288"Snubbed" ---> "Omezený"
289"Standard exception (%1%) thrown from %2%." ---> "Běžná vyjímka (%1%) způsobena %2%"
290"Start Time" ---> "Čas spuštění"
291"Status" ---> "Stav"
292"Status:" ---> "Stav:"
293"Stop" ---> "Zastavit"
294"Stopped initially (Allows changing advanced setting)" ---> "Přidat zastavené (umožní změnit pokročilá nastavení)"
295"Stopped" ---> "Zastavený"
296"Stopping Torrents" ---> "Zastavení torrentů"
297"Stopping" ---> "Zastavování"
298"Subject to an optimistic unchoke" ---> "Použit optimistický unchoke"
299"Successfully %1%." ---> "Úspěšně %1%."
300"Super-seeding" ---> "Super-seeding"
301"Supports extensions" ---> "Podporuje rozšíření"
302"SysDateTimePick32" ---> "SysDateTimePick32"
303"Take no action" ---> "Žádná akce"
304"Test" ---> "Test"
305"The BitTorrent session could not start. Try selecting another port in the settings." ---> "BitTorrent relace nemohla být spuštěna. Zkuste v nastavení zvolit jiný port."
306"The socket infrastructure failed to start so Halite is forced to close. Please ensure no program is blocking Halites network access." ---> "Inicializace socket infrastruktury selhala a Halite tak musí být ukončen. Ujistěte se, zda některý program neblokuje přístup Halite k síti."
307"These options set global maximums which will always be honoured." ---> "Tyto volby určují globální maxima, která budou vždy dodržována."
308"These options specify the default limits applied to new torrents." ---> "Tyto volby určují výchozí limity pro nové torrenty."
309"This Session Downloaded %1$.2fMB, Uploaded %2$.2fMB, Ratio %3$.2f." ---> "V této relaci bylo staženo %1$.2fMB, odesláno %2$.2fMB, poměr %3$.2f."
310"Tier" ---> "Tier"
311"Time left:" ---> "Zbývá:"
312"Time limit (sec):" ---> "Časový limit (sec):"
313"Time ratio limit:" ---> "Časový poměr:"
314"Time remaining: %1% hour(s), %2% minute(s) and %3% second(s)" ---> "Zbývající čas: %1% hodin, %2% minut a %3% sekund"
315"Time" ---> "Čas"
316"Timeout (seconds) : " ---> "Časový limit (sekundy): "
317"Toggle Superseeding" ---> "Přepnout superseeding"
318"Toolbar2k.bmp" ---> "Toolbar2k.bmp"
319"Torrent %1% completed." ---> "Torrent %1% byl dokončen."
320"Torrent %1% file %2% completed." ---> "Torrent %1% soubor %2% byl dokončen."
321"Torrent %1% file %2% renamed failed." ---> "Torrent %1% přejmenování souboru %2% se nezdařilo."
322"Torrent %1% file %2% renamed to %3%." ---> "Torrent %1% soubor %2% přejmenován na %3%."
323"Torrent %1% finished." ---> "Torrent %1% dokončen."
324"Torrent %1% metadata failed!" ---> "Získání metadat torrentu %1% se nezdařilo."
325"Torrent %1% metadata recieved." ---> "Metadata torrentu %1% úspěšně načtena."
326"Torrent %1% paused." ---> "Torrent %1% pozastaven."
327"Torrent (%1%) exception caught: %2% from %3%." ---> "Zachycena vyjímka torrentu (%1%): %2% z %3%."
328"Torrent Completed!" ---> "Torrent byl dokončen!"
329"Torrent Defaults" ---> "Výchozí nastavení torrentu"
330"Torrent File" ---> "Torrent soubor"
331"Torrent Root" ---> "Kořen torrentu"
332"Torrent and Data" ---> "Torrent a soubory"
333"Torrent completed balloon" ---> "Bublinové upozornění na dokončení torrentu"
334"Torrent connection limits:" ---> "Limity připojení torrentu:"
335"Torrent error: %1% (%2%)" ---> "Chyba torrentu: %1% (%2%)"
336"Torrent save folder:" ---> "Adresář pro uložení torrentu:"
337"Torrent transfer rates (KB/s):" ---> "Přenosové rychlosti torrentu (KB/s):"
338"Torrent" ---> "Torrent"
339"Torrent:" ---> "Torrent:"
340"Torrents" ---> "Torrenty"
341"Total max connections :" ---> "Celkový max. počet spojení:"
342"Total transfer including protocol overhead: %1$.2fMB down and %2$.2fMB up." ---> "Celkové přenosy včetně režie protokolu: %1$.2fMB staženo %2$.2fMB odesláno."
343"Total upload slots :" ---> "Celkem slotů pro odesílání:"
344"Total" ---> "S+O"
345"Tracker Announce. (%1%)" ---> "Oznámení trackeru. (%1%)"
346"Tracker Event: %1%." ---> "Tracker: %1%."
347"Tracker warning: %2%! (%1%)" ---> "Tracker - varování: %2%! (%1%)"
348"Tracker" ---> "Tracker"
349"Tracker:" ---> "Tracker:"
350"Trackers" ---> "Trackery"
351"Transferred:" ---> "Přeneseno:"
352"Type" ---> "Typ"
353"UPnP router model (if recognised)." ---> "UPnP model routeru (pokud rozeznán)."
354"UPnP" ---> "UPnP"
355"URL Seed %2%, %3%. (%1%)" ---> "URL seed %2%, %3%. (%1%)"
356"URL" ---> "URL"
357"UnPlug and Play" ---> "UnPlug and Play"
358"Unicode exception: %1%." ---> "Unicode vyjímka: %1%."
359"Unmanaged" ---> "Nespravovaný"
360"Up" ---> "O"
361"Update in:" ---> "Aktualizace za:"
362"Upload Rate (KB/s) :" ---> "Rychlot odesílání (KB/s):"
363"Upload only" ---> "Pouze upload"
364"Upload" ---> "Odesílání"
365"Uploaded" ---> "Odesláno"
366"Use a proxy." ---> "Použít proxy."
367"Use this network interface" ---> "Použít toto síťové rozhraní"
368"User cancelled Torrent file creation" ---> "Uživatelem přerušené vytvoření torrent souboru"
369"Username : " ---> "Uživatelské jméno: "
370"Warning" ---> "Varování"
371"Web Seed" ---> "Web seed"
372"Web Seeds and DHT Nodes" ---> "Web seedy a DHT uzly"
373"Write Cache Hit Ratio :" ---> "Využití pro zápis:"
374"Xml Exception (%1%) with %2%." ---> "Xml vyjímka (%1%) s %2%."
375"\r\0" ---> "\r\0"
376"libTorrrent based client" ---> "Klient používající libTorrent"
377"random up to" ---> "náhodně až do"
378"resource.h\0" ---> "resource.h\0"
379"to" ---> "až"
380"uTorrent Metadata Plugin" ---> "uTorrent Metadata"
381"uTorrent Peer Exchange Plugin" ---> "uTorrent Peer Exchange"
382"∞" ---> "∞"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.